Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2012
0074256%20-%20Platform%20leg%20on%20Troll%20A%20-%20Photo%20Harald%20Pettersen%20-%20Statoil

Generalforsamling og styret

Generalforsamling

Olje- og energidepartementet, ved statsråden, representerer staten som eneeier og er selskapets generalforsamling og øverste myndighet. Ordinær generalforsamling avholdes innen utgangen av juni hvert år. Den behandler saker i henhold til norsk lov, blant annet vedtektsendringer og godkjennelse av årsregnskap. Petroleumsloven fastsetter retningslinjer for saker som skal behandles av selskapets generalforsamling. Generalforsamlingen utpeker selskapets styre, med unntak av ansattes representanter, samt velger selskapets eksterne revisor.

Styret og styrets arbeid

Petoros styre har syv medlemmer, hvorav fem velges av generalforsamlingen. To velges av og blant selskapets ansatte. Tre av styremedlemmene er kvinner. Valgperioden er to år. Styrets medlemmer har ingen forretningsmessige avtaler eller øvrige økonomiske relasjoner med selskapet utover den godtgjørelse generalforsamlingen fastsetter for styret, samt ansettelsesavtaler for ansattes representanter. 

Styret har det overordnete ansvar for forvaltningen i selskapet, herunder å sikre at hensiktsmessige styrings- og kontrollsystemer er på plass og for å føre tilsyn med daglig ledelse og selskapets virksomhet. Styrets arbeid baseres på instruks som beskriver styrets ansvar og saksbehandling. I 2012 ble det avholdt 13 styremøter.

Som vedlegg til ”Instruks for Styret” har styret fastsatt ”Utfyllende bestemmelser for hvilke saker som skal behandles av styret”. For styrets arbeid er det etablert en årsmøteplan med vekt på behandling av strategi, budsjetter og kvartalsresultater. Som et sentralt virkemiddel i resultatoppfølgningen benytter styret måling mot etablerte mål. Dette innbefatter finansielle/operasjonelle, organisatoriske og relasjonelle aspekter. Målstyringsmodellen omfatter både kortsiktige og langsiktige mål, kvantitative så vel som kvalitative, og er godt tilpasset selskapets utfordringer.
Styret behandler store investeringsbeslutninger innenfor porteføljen, oppfølgning og behandling innen virksomheten i lisenser og av overvåking av gassavsetningen, herunder vurdering av det totale risikobildet. Styret har valgt �� organisere arbeidet knyttet til kompensasjonsordninger i et underutvalg. Det ikke etablert andre styreutvalg. Ved habilitetsspørsmål er det praksis at styremedlem fratrer styrets behandling. 
 
Styret gjennomfører årlig en egenevaluering som innbefatter en vurdering av eget arbeid og arbeidsform samt samarbeidet med selskapets ledelse. I 2012 ble styret bistått av ekstern konsulent i gjennomføringen av sin egenvurdering.  
 
Styret fastsatte i 2012 retningslinjer for utøvelse av samfunnsansvar. Petoro samfunnsansvar har tidligere fått uttrykk gjennom styrets instruks for eget og administrerende direktørs arbeid og også reflektert i Petoros forretningsetiske retningslinjer. Petoros rapportering av sitt arbeid med samfunnsansvar er omtalt i et eget kapitel.
 
Det enkelte styremedlem og styret som kollegium søker på ulike vis å styrke sin kompetanse. Dette skjer ved deltakelse på kurs og konferanser og ved generelt å følge med i hva som skjer på området. Styret gjennomførte i 2012 en studietur for utdyping av sin kompetanse.
>> petoro.no    |    Copyright 2012 Petoro