Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2012
_6KA1192_marked

Årsberetning 2012

Samfunnsansvar

Petoros forvaltning av store verdier på vegne av den norske stat stiller krav til god virksomhetsstyring som ivaretar forventninger fra omgivelsene og samfunnet. I 2012 vedtok styret egne retningslinjer for utøvelse av samfunnsansvar i Petoro. Samfunnsansvar innebærer hva selskapet gjør på frivillig basis utover eksisterende lover og regler. Petoro forplikter seg til å utøve sin forretningsvirksomhet på en etisk forsvarlig, bærekraftig og ansvarlig måte. Petoros midler til forvalteroppgavene og drift av selskapet tildeles ved bevilgninger fra staten, og Petoro har ikke mandat til å gi pengestøtte til samfunnsformål. Styret legger vekt på at Petoros samfunnsansvar er en integrert del av selskapets virksomhet og strategier. Dette reflekteres blant annet i selskapets verdier. Selskapets samfunnsansvar ble tidligere adressert gjennom Petoros forretningsetiske retningslinjer som del av selskapets forretningsetikk. Tiltak som sikrer utøvelse av samfunnsansvar inkluderer:

Etiske retningslinjer: Selskapet har forretningsetiske retningslinjer som er offentlig tilgjengelige. Formålet med retningslinjene er å klargjøre prinsipper som skal være styrende for selskapets forretningsdrift og ansattes adferd. Alle medarbeidere signerer årlig selskapets etiske retningslinjer, som omfatter forhold som taushetsplikt, mulige interessekonflikter og spørsmål knyttet til mottak av gaver og tjenester. Petoro har fastsatt krav til informasjons- og IKT sikkerhet for sin virksomhet. Informasjonssystemer og data er sikret mot uautorisert tilgang. Konsekvenser av brudd på Petoros forretningsetiske retningslinjer er omhandlet i et eget avsnitt. Selskapet forventer at samarbeidspartnere og leverandører utviser samme etiske standard som den Petoro setter til sin egen forretningsdrift.


 
Åpenhet om pengestrømmer og arbeid mot korrupsjon: Petoro aksepterer ikke noen form for korrupsjon eller andre misligheter. De ansatte har ikke anledning til å ta imot godtgjørelse fra andre i sitt arbeid for selskapet. Petoro rapporterer årlige pengestrømmer knyttet til statens portefølje til EITI – (Extractive Industries Transparency Initiative). Godtgjørelse til styret og ledende ansatte er opplyst i egen note til regnskapet for Petoro AS.

HMS-erklæring: Petoro har gjennom sin HMS-erklæring mål om et godt psykisk og fysisk arbeidsmiljø for alle ansatte. Selskapet har rutiner for varsling om kritikkverdige forhold. Styret oppfordrer selskapets ansatte til å ta opp etiske problemstillinger og melde fra dersom det oppdages brudd på reglene. Internrevisjonen er en uavhengig varslingskanal med rett og plikt til å rapportere videre til styret. Det er ikke registrert noen varslingssaker i 2012.

Mangfold og likestilling: Petoro skal ikke diskriminere på noe grunnlag.  Selskapets kvinneandel i 2012 var 36 prosent. Dette er tilsvarende andel som i 2011. Andel kvinner i selskapets styre og ledelse var henholdsvis 42 og 25 prosent. Petoro legger vekt på likestilling mellom kjønnene når det gjelder mulighetene for faglig og personlig utvikling, lønn og avansement. Selskapet legger til rette for fleksibel tilpasning av arbeidstiden. Ved fastsettelse av lønn og lønnsoppgjør er selskapet oppmerksom på at kvinner og menn skal behandles likt, og det er ingen systematiske eller vesentlige forskjeller i lønnen til kvinnelige og mannlige medarbeidere i Petoro. Selskapet har medarbeidere fra flere land.

 
Ytre miljø: Petoro forplikter seg som rettighetshaver å påse at virksomhet hvor Petoro er deltaker, utøves på en bærekraftig måte som minimerer negativ påvirkning av natur og miljø.  I sammenligning med andre petroleumsprovinser kommer norsk sokkel godt ut når det gjelder konsekvenser for det ytre miljø. Målet er likevel ytterligere forbedring.

Petoro er opptatt av at ved nye felt og større ombygginger skal det vurderes kraft fra land og at beslutningen baseres på teknisk mulig løsning innenfor en akseptabel tiltakskostnad. En forutsetning for økt grad av elektrifisering er tilstrekkelig kapasitet i el-nettet på land. I tilknytning til utvikling av Johan Sverdrup og andre felt på Utsirahøyden ble det i 2012 etablert et preinteressentskap, som blant annet utreder felles løsninger for forsyning av kraft fra land. Formålet med arbeidet er å etablere et robust og bærekraftig konsept for kraft fra land, basert på behov fra fire feltutbygginger i samme område. Det er første gang en slik områdeløsning utredes på norsk sokkel.  Tidsplan for en slik områdeløsning innebærer installasjon i 2017 og kraftleveranser fra 2018. Johan Sverdrup-feltet har planlagt oppstart i 2018.

Petoro bidrar til å skape miljøbevisste holdninger hos alle ansatte og har i 2012 videreført kildesortering for avfall og etablert insentiv til økt bruk av kollektive og miljøvennlige transportmidler. Selskapet vektlegger effektive IKT-løsninger og gode kommunikasjons-løsninger med muligheter for å erstatte reiser med videokonferanser.

Petoro rapporterer utslipp til luft og vann fra porteføljen i et eget kapittel om ytre miljø basert på tall som innhentes fra operatørene. Det har i 2012 ikke vært større enkeltutslipp til sjø eller land i SDØEs portefølje.
 
>> petoro.no    |    Copyright 2012 Petoro