Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2012
_6KA1192_marked

Årsberetning 2012

Risikostyring og internkontrol

Styret har i 2012 vurdert risikobildet med basis i vedtatt strategi og fastsatte mål for kommende år. Det er identifisert risikoreduserende tiltak for de vesentligste risikoene som Petoro har mulighet for å påvirke innenfor de rammene selskapet har. De viktigste identifiserte risikoene er knyttet til forsinket tilgjengelighet av nye borerigger og kvalitet på boretjenester, at lønnsomheten i prosjekter i planleggingsfasen blir truet på grunn av høye kostnader og manglende realisering av verdipotensialet som følge av manglende tilpasning til ny markeds-
realitet for gass. I tillegg er det risiko for at SDØEs eierandel i Johan Sverdrup-feltet etter samordning av lisensene ikke reflekterer Petoros syn på fordeling av verdier. Det er også knyttet risiko til at operatører og partnere ikke prioriterer de modne feltene sterkt nok i et langsiktig perspektiv, samt at Petoro ikke får gjennomslag i lisensene for selskapets satsing på Snorre og Heidrun.

De viktigste operasjonelle risikoene følges opp i styringskomiteene i prioriterte felt i forretningsområdene. Prinsipper for risikostyringen i Petoro bygger på et internasjonalt anerkjent rammeverk for internkontroll (COSO/ERM) og det interne miljøet i selskapet.
>> petoro.no    |    Copyright 2012 Petoro