Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2012
_6KA1192_marked

Årsberetning 2012

Petoro AS - Aksjekapital og aksjonærforhold

Selskapets aksjekapital var 10 millioner kroner per 31. desember 2012, fordelt på 10 000 aksjer. Den norske stat, ved Olje- og energidepartementet, er eneeier av selskapets aksjer. Petoro har forretningskontor i Stavanger.
 

Petoro Iceland AS

I andre konsesjonsrunde på islandsk sokkel tildelte islandske myndigheter den 4. januar 2013 to utvinningstillatelser. I hver av disse utvinningstillatelsene har den norske stat en deltakerandel på 25 prosent, som nærmere omtalt i St.Prop. 42 S (2012-2013). Petoro AS etablerte i desember 2012 et norsk datterselskap, Petoro Iceland AS, med islandsk filial for å forestå den løpende forvaltningen av de norske deltakerandelene. Filialen er rettighetshaver og deltaker i de to interessentskapene på islandsk sokkel.
 

Petoro AS - Årsresultat og disponeringer

Petoro forvalter porteføljen etter regelverket for økonomiforvaltning i staten. Selskapet fører særskilt regnskap for alle transaksjoner knyttet til deltakerandelene, slik at inntekter og kostnader fra porteføljen holdes atskilt fra driften av Petoro. Kontantstrømmen fra porteføljen overføres til statens egne konti i Norges Bank. Selskapet avlegger særskilt årsregnskap for SDØE
med oversikt over de deltakerandeler selskapet forvalter med tilhørende ressursregnskap. Porteføljens regnskap avlegges i henhold til statens kontantprinsipp og i henhold til norsk regnskapslov og god regnskapsskikk (NRS). Alle beløp i årsberetning er basert på NRS.  

Midler til driften av Petoro bevilges av staten, som er direkte ansvarlig for de forpliktelser selskapet pådrar seg ved kontrakt eller på annen måte. Bevilgning fra staten var 281,2 millioner kroner for 2012, mot 264 millioner kroner året før. Bevilgede midler inkluderer merverdiavgift, slik at disponibelt beløp var 225,0 millioner kroner i 2012 og 211,2 millioner kroner for 2011. I 2012 fikk Petoro en ekstra bevilgning i forbindelse med Johan Sverdrup- feltet på 27 millioner kroner eksklusiv merverdiavgift. Regnskapsførte inntekter i forbindelse med Johan Sverdrup var 19,5 millioner kroner eksklusiv merverdiavgift. Summen av regnskapsførte inntekter, inkludert finansinntekter, var 249,0 millioner kroner i 2012, mot 221,6 millioner kroner i 2011.

Årets driftskostnader var 256,7 millioner kroner, mot 228,0 millioner kroner i 2011. Driftskostnadene består i hovedsak av lønnskostnader, administrasjonskostnader og kjøp av eksterne tjenester. Kjøp av spisskompetanse for å følge opp
 
porteføljens interessentskap utgjør en vesentlig del av selskapets driftskostnader. Det ble utført dybdestudier for feltene Gullfaks, Heidrun og Snorre i 2012. Kostnader til studier og spisskompetanse ble betydelig høyere enn i 2011 på grunn av deltakelse i Johan Sverdrup-feltet.

Styret har i 2012 hatt oppmerksomhet på selskapets totale ressurssituasjon. Fremtidig ressursbruk rettet mot modne oljefelt og kritiske aktiviteter vil prioriteres, men begrenses innenfor tilgjengelige disponible midler.

Årsresultatet viser et underskudd på 8,1 millioner kroner etter netto finansinntekter. Styret foreslår at underskuddet dekkes av annen egenkapital. Gjenværende annen egenkapital per 31. desember 2012 var 13,3 millioner kroner. Selskapet har en tilfredsstillende egenkapital og lav finansiell risiko. Selskapets frie egenkapital per 31. desember 2012 var 5,3 millioner.

I henhold til regnskapslovens §§ 3-3 og 3-2a bekrefter styret at porteføljens og aksjeselskapets årsregnskap gir et riktig bilde av virksomhetenes eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat, samt at årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. 
signatur-styret-2013

<< Forrige side
 
 

 
 
>> petoro.no    |    Copyright 2012 Petoro