Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2012
_6KA1192_marked

Årsberetning 2012

Oppfølging av SDØE-porteføljen

Petoros innsats har i 2012 vært rettet mot langsiktig utvikling av oljefeltene Gullfaks, Snorre og Heidrun med sikte på å sikre maksimal utvinning av ressurspotensialet innen feltenes levetid. Innsats har også vært rettet mot videre utvikling av feltene Johan Sverdrup, Troll, Ormen Lange, Linnorm og Snøhvit. Petoro vurderer at boretakten i modne områder er for lav og har i 2012 arbeidet med å øke boretakten fra i sær faste installasjoner.

På Gullfaks har Petoro arbeidet for å få til en samordnet utvikling av hovedfeltet og de omkringliggende funn og prospekter. Dette bidro til at lisensen vedtok en samlet videreutviklingsplan for Gullfaksområdet i juni 2012.I denne prosessen ble det avklart at det ikke er inntektsgrunnlag for en ny plattform på Gullfaks, og heller ikke nytt langtrekkende boreanlegg på Gullfaks A-plattformen. Det er besluttet videreutvikling av Statfjordformasjonen på Gullfaks Sør med to havbunnsrammer, et havbunnsanlegg for kompresjon av gass fra Gullfaks Sør, og oppgradering av boreanlegget på Gullfaks B.

Innsatsen på Snorre har vært knyttet til å videreutvikle beslutningsgrunnlag for en ny brønnhodeplattform på feltet, slik at lisensen utreder et plattformalternativ i tillegg til en undervannsutvikling frem mot konseptvalg sommeren 2013. Arbeidet har vært rettet mot å sannsynliggjøre fremtidig produksjon fra en eventuell plattform i tillegg til å redusere investeringskostnaden gjennom optimalisering av understell og prosessanlegg. Petoro fikk også gjennomslag for en fremforhandlet løsning i stedet for redeterminering av eierandeler mellom deltakerne i Snorre, noe som bedrer samarbeidet og fremdriften i lisensen.

På Heidrun har Petoro utarbeidet en alternativ feltutviklingsplan for å sannsynliggjøre at det finnes ytterligere potensial for reserver utover det som er identifisert i lisensen, og samtidig belyse de beslutninger og investeringer som må gjøres for å realisere disse reservene. Petoros alternative plan inkluderer en ny plattform på feltet. Planen er nå til behandling i lisensen.
Petoro har i Johan Sverdrup arbeidet for å etablere samordningsprinsipper som vil sikre statens interesser i feltet, som går over flere utvinningstillatelser med ulike interessentskap. Petoro arbeider for å oppnå gode forretningsmessige løsninger gjennom å få forståelse og innflytelse med hensyn til reservoargrunnlag, avgrensnings- brønner, dreneringsstrategi og feltutbygging. Selskapet har inngått samabeids-avtale med Det norske oljeselskap ASA om dette arbeidet. Konseptvalg er planlagt i 2013.

I Ormen Lange har innsatsen vært knyttet til utvikling av fremtidig kompresjonsløsning. I tilknytning til utvikling av ny infrastruktur for gass fra Norskehavet gjennom ny gassrør-ledning (Polarled) har landbasert kompresjon inngått som en del av Nyhamna Expansion.  Polarled vil dekke 70 prosent av kostnadene og gi mulighet for oppstart av prosjektet i 2015. Petoro har også arbeidet med feltutvikling i Linnorm. Dette prosjektet ble stoppet som følge av betydelig økning i kostnadene. En ny brønn er planlagt våren 2013.

I Snøhvitfeltet har det vært en prioritert oppgave å utvikle ressursgrunnlaget og å sikre økt kapasitet på Melkøya gjennom enten et nytt prosesstog for flytende naturgass (LNG) eller et nytt gassrør. Reservene på Snøhvit er oppjustert, og det har i Snøhvit-lisensen vært gjennomført et prosjekt for å vurdere økt kapasitet for å akselerere produksjonen fra feltet. Betydelig økning i kostnadene som følge av et anstrengt leverandørmarked, resulterte i at kapasitetsutvidelsesprosjektet ble lite robust mot endringer i pris, reserver og investeringer. Prosjektet ble derfor foreløpig stoppet andre halvår 2012. Ytelsen til det eksisterende Snøhvitanlegget har også i 2012 vært utilstrekkelig, og Petoro har arbeidet i lisensen for å etablere et forbedringsprosjekt, som er igangsatt i 2013.

Det er for øvrig ikke tegn til forbedring av boretakten på faste installasjoner i de modne feltene i 2012. I tillegg til å vurdere muligheten for nye plattformer for å heve boretakten betraktelig, har Petoro vært pådriver for tilleggsbrønner på Heidrun, samt vurdert bruk av lettvektsrigg i tillegg til dagens bore-installasjon på Gullfaks.
Plan for utbygging og drift (PUD) for Martin Linge-feltet og Svalin ble godkjent i 2012. Videre er det besluttet permanent havbunnsseismikk på Grane- og Snorrefeltene. Dette vil bidra til økt utvinning gjennom bedre beslutnings-grunnlag for nye brønner.
 
Visund S��r, det første såkalte “fast track”- prosjektet til operatøren Statoil, ble satt i produksjon i 2012, 35 måneder etter at reservene ble påvist. Flere slike prosjekt vil bli fullført i de kommende årene og bidrar til å holde produksjonen oppe.

I forbindelse med siste redeterminering i Heidrun Unit ble enkelte elementer håndtert på en måte som ikke var i tråd med Petoros syn. Uenighetene ble løst dels ved klagebehandling for Olje- og energidepartementet og dels ved voldgift. Petoro ble gitt medhold, noe som resulterte i økt eierandel for SDØE på 0,39051 prosent, som representerer omlag 5,7 millioner fat o.e. ekstra.
Petoro er største rettighetshaver, i interessentskapet Gassled, med en andel på 45,793 prosent. Gassled omfatter infrastruktur og terminaler for gass på eller i tilknytning til norsk sokkel. Den daglige driften ivaretas av Gassco, som ikke er eier.  I 2012 var SDØEs inntekter fra Gassled 10,7 milliarder kroner. Investeringer og driftskostnader var henholdsvis 966 millioner og 2,1 milliarder kroner, som er på nivå med fjoråret. Regulariteten ved Gassleds eksportpunkter til markedene var i 2012 på 99,65 prosent, mot 99,17 prosent året før. Gassled har i 2012 besluttet å bygge en ny Norpipe-terminal i Emden.
 
>> petoro.no    |    Copyright 2012 Petoro