Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2012
_6KA1192_marked

Årsberetning 2012

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Resultatene innen helse, miljø og sikkerhet for anlegg i porteføljen har over flere år vist forbedring. Antall alvorlige hendelser per millioner arbeidstimer (alvorlig hendelsesfrekvens, AHF) ble 1,3 for 2012, noe som er en forbedring på nær 15 prosent fra 2011. Dette er resultatet av 47 hendelser registrert som alvorlige på de 18 feltene i målgruppen.  Det har i 2012 ikke vært dødsulykker i Petoros portefølje. Det er fremdeles fallende gjenstander og hendelser i forbindelse med kran- og løfteoperasjoner som dominerer statistikken, på tross av store forbedringer i disse kategoriene i løpet av de siste tre årene. Antall personskader per million arbeidstimer (personskadefrekvens) har vært stabilt rundt 5,3 de siste tre årene.


 
Petoro arbeider både i forhold til operatørene og industrien for øvrig for å oppnå reduksjon i antall personskader og alvorlige hendelser. Petoro deltok på flere ledelsesinspeksjoner for helse, miljø og sikkerhet på utvalgte felt og installasjoner i 2012.

Petoro har gjennom året rettet oppmerksomhet på tiltak for å redusere risikoen for storulykker. For å identifisere risikoelementer i lisensene er det søkt å etablere beste praksis gjennom et samarbeidsprosjekt med ConocoPhillips, ExxonMobil og Total. Det ble gjennomført idedugnader i 14 Statoilopererte lisenser for å identifisere risikoelementer med storulykkepotensial i 2012. Dette arbeidet fortsetter inn i 2013 med målsetting å operasjonalisere denne prosessen videre. Prosjektet er blitt presentert til Petroleumstilsynet med positive tilbakemeldinger.

Med hensyn til ytre miljø er Petoro opptatt av at nye felt og større ombygginger skal vurdere kraft fra land, se kapitlet Ytre miljø under Samfunnsansvar. 

ALVORLIG HENDELSESFREKVENS

beretningl-grafer-ahf2012
>> petoro.no    |    Copyright 2012 Petoro