_6KA1192_marked

Årsberetning 2012

Forskning og utvikling

Oljeselskapene bruker om lag tre milliarder kroner hvert år på petroleumsrettet forskning og utvikling, og leverandørindustrien om lag en milliard kroner. Gjennom selskapets deltakelse i utvinningstillatelsene bidrar Petoro til forskning og utvikling (FoU) ved å dekke sin andel av FoU-kostnadene i henhold til deltakerandel i utvinningstillatelsene, der midlene disponeres av de respektive operatørene. Dette utgjør over 500 millioner kroner årlig.  

Kvalifisering av nye teknologiløsninger for feltanvendelse og effektiv implementering i felt er en stor utfordring for oljeindustrien, også på norsk sokkel. Det er derfor mange initiativ i grenselandet mellom teknologiutvikling og teknologikvalifisering som finansieres direkte gjennom prosjekter og i daglig drift. Kostnadene belastes som en del av investeringsbudsjettene i interessentskapene, for eksempel kvalifisering av undervannskompresjon på feltene Ormen Lange, Åsgard og Gullfaks, som beløper seg til mellom syv og åtte milliarder kroner over en fem års periode. Petoro har gjennom flere år arbeidet for raskere anvendelse av teknologimuligheter og bedre utrulling av nye teknologier i lisensene.

I 2012 har innsatsen vært knyttet til modning av pilot for Ormen Lange undervannskompresjon. Petoro har i 2012 vært pådriver for at det ble besluttet å gjennomføre permanente havbunnskabler for seismikk på Snorre og Grane, samt arbeidet for at Heidrun utreder potensialet for havbunnskabler.
��
Petoro har gjennom flere år arbeidet for å øke boretakten på de store modne feltene. Kveilerørsboring (coiled tubing drilling) er en teknologi som kan bidra til å utvinne små boremål, samtidig som bidraget til produksjon fra nye brønner økes. Petoro har i 2012 arbeidet for å få Heidrun til å beslutte en pilot for kveilerørsboring.

Eierstyring og selskapsledelse

Styret legger vekt på god eierstyring og selskapsledelse for å sikre at statens portefølje forvaltes på en måte som maksimerer den økonomiske verdiskapingen i et langsiktig perspektiv. Styringssystemet legger til grunn ”Norsk Anbefaling for eierstyring og selskapsledelse” innenfor det som er relevant for selskapets virksomhet og rammene som selskapets organisasjonsform og eierskap setter. Styringssystemet er videreutviklet i 2012. Styringssystemet forenkler tilgjengeligheten av styringsinformasjon og bidrar til å holde oppmerksomhet rettet mot selskapets måloppnåelse og risikobilde til enhver tid.

Petoro tilstreber en bedriftskultur som preges av engasjement og handlekraft innenfor rammen av et godt internkontrollmiljø. Verdigrunnlag og etikk er forankret i selskapets verdier og forretningsetiske retningslinjer.
 

Styrets arbeid

Styret har avholdt 13 møter i 2012. Styret har for sitt arbeid en møte- og arbeidsplan med vekt på behandling av strategiske saker, mål, budsjetter og kvartalsresultater. Styret er opptatt av total verdiskaping for den samlede porteføljen, at staten får sin rettmessige andel og ikke belastes større del av kostnadene enn det som er berettiget. Som et sentralt virkemiddel i oppfølgingen av selskapets resultater, benytter styret balansert målstyring og måler oppnådde resultat mot etablerte forretningsmessige og organisatoriske mål.

Styret behandler store investeringsbeslutninger innenfor porteføljen, og følger opp og behandler den forretningsmessige virksomheten, inkludert overvåking av Statoils oppgaver under Avsetningsinstruksen. I tillegg følger styret opp selskapets totale risikobilde. Styret sikrer at det er etablert kontrollsystemer, og at virksomheten drives i samsvar med selskapets verdier og forretningsetiske retningslinjer.
Styret fastsatte i 2012 retningslinjer for samfunnsansvar. Petoros samfunnsansvar har tidligere fått uttrykk gjennom styrets instruks for eget og administrerende direktørs arbeid og er også reflektert i Petoros forretningsetiske retningslinjer. Styret har videreført ordningen med å organisere det forberedende arbeidet knyttet til godtgjørelsesordninger i et underutvalg. Habilitet er et fast punkt på dagsorden i styremøtene, og eventuell inhabilitet medfører styremedlems fratreden i den aktuelle sak. Styret foretar en årlig vurdering av eget arbeid. I 2012 ble styret bistått av ekstern konsulent i gjennomføringen av sin egenvurdering.   

Administrerende direktør har meddelt at han ønsker å benytte sin rett til tidligpensjon, og vil fratre sin stilling i juni 2013. Styret vil takke Kjell Pedersen for godt utført arbeid med å bygge opp, posisjonere og drive Petoro fra oppstarten i 2001. Styret har startet arbeidet med å ansette ny administrerende direktør.

Det enkelte styremedlem og styret som kollegium søker på ulike vis å styrke sin kompetanse. Dette skjer ved deltakelse på kurs og konferanser og ved generelt å følge med i hva som skjer på området. Styret gjennomførte i 2012 en studietur for utdyping av sin kompetanse.

Styret i Petoro AS består av Gunnar Berge som styreleder, nestleder Hilde Myrberg, Mari Thjømøe, Per Arvid Schøyen og Nils-Henrik M. von der Fehr som aksjonærvalgte styremedlemmer, samt styremedlemmer valgt av de ansatte, Anniken Teigen Gravem og Ragnar Sandvik.
>> petoro.no    |    Copyright 2012 Petoro