Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2012
_6KA1192_marked

Årsberetning 2012

Bokførte eiendeler og egenkapital

Bokførte eiendeler var 228,5 milliarder kroner per 31. desember 2012. Eiendelene består i hovedsak av driftsmidler tilhørende feltinstallasjoner, rør og landanlegg samt kortsiktige kundefordringer.

Egenkapitalen var ved årets slutt 155,1 milliarder kroner. Langsiktig gjeld var 60,4 milliarder kroner, hvorav 58,3 milliarder kroner hovedsakelig er knyttet til fremtidige fjerningsforpliktelser. Forpliktelsene beregnes i henhold til etablert bransjestandard basert på eksisterende teknologi. Det er knyttet stor usikkerhet både til fjerningsestimat og fjerningstidspunkt. Kortsiktig gjeld, som er avsetninger for påløpte men ikke betalte kostnader, var 13,0 milliarder kroner ved utgangen av 2012.

Ved utgangen av 2012 var Petoro rettighetshaver for statens andeler i 158 utvinningstillatelser og i 15 interessentskap for rørledninger og terminaler, inkludert interessene i Mongstad Terminal DA, Vestprosess DA samt forvaltningen av aksjene i Norsea Gas AS og Norpipe Oil AS.

Strategi for Petoro

Selskapets strategi er tredelt og er spesielt rettet mot aktiviteter i modne oljefelt. De modne oljefeltene representerer store verdier i porteføljen, og det er tidskritisk å beslutte tiltak for å sikre disse verdiene. Petoro mener det er viktig å bidra til at de modne oljefeltene får den nødvendige oppmerksomhet fra andre lisenspartnere.

Realisere potensialet i og nær store modne felt: Petoros innsats for å realisere potensialet i store modne felt rettes mot å øke levetiden på prioriterte installasjoner gjennom valg av tekniske løsninger, effektive dreneringsmetoder og ferdigstillelse av flere brønner per år. Arbeidet skal bidra til å få til en tidskritisk omstilling i måten feltene drives fremover. Selskapet arbeider også for helhetlige områdeløsninger gjennom å prioritere utvalgte installasjoner til feltsentre og for å oppnå en tidsriktig innfasing av funn.
 
Helhetlig og tidsriktig videreutvikling av gassverdikjeden: Dynamikken og strukturen i det europeiske gassmarkedet er vesentlig endret de siste årene. Det har skjedd store endringer relatert til prising av gass, regulatorisk rammeverk, gassens konkurransekraft og vekstpotensial. Det som skjer i det globale og det europeiske markedet for naturgass fremover, og forståelsen av dette, er avgjørende for å realisere verdipotensialet i SDØEs gass-portefølje. Arbeidet med å videreutvikle en robust avsetnings-
strategi for SDØE-gassen sammen med Statoil er en prioritert oppgave. I henhold til Avsetningsinstruksen selger Statoil statens petroleum sammen med selskapets egen petroleum og står ansvarlig for avsetningen. Målsettingen er å oppnå en høyest mulig verdi for Statoils og statens petroleum.

Petoros rolle innenfor gassinfrastruktur, som største deltaker i Gassled, er sentral. Rollen forventes å bli mer krevende fordi produksjons-utvikling og anleggenes tekniske integritet medfører gjennomføring av vesentlige tiltak knyttet til prosessanleggene i Gassled de kommende årene. Dette er blitt enda mer utfordrende sett i lys av endret eiersammen-setning og risiko for endret lønnsomhet for nye investeringsprosjekter.

Sikre verdier i nye funn: For å sikre optimal utvikling i porteføljen, vil Petoros innsats med å søke forretningsmuligheter i Barentshavet sør være høyt prioritert. Med bakgrunn i Johan Sverdrup-funnet vil innsatsen under denne delen av strategien også være å sikre forsvarlig utvikling av eierinteresser i store funn i
Nordsjøen.
>> petoro.no    |    Copyright 2012 Petoro