Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2012
_6KA1192_marked

Årsberetning 2012

Avsetning av produktene

All olje og NGL fra SDØE-porteføljen selges til Statoil. SDØE sin naturgass avsettes av Statoil sammen med Statoils egen naturgass som en samlet portefølje, men for statens regning og risiko. Petoro har ansvar for å overvåke at Statoils avsetning av SDØEs petroleum oppnår en høyest mulig verdi, samt å sikre en rettmessig fordeling av verdiskapingen. I dette arbeidet konsentrerer Petoro innsatsen om Statoils avsetningsstrategi, saker med stor verdi, samt saker av prinsipiell og insentivmessig karakter.  

I 2012 har oljeprisen vært påvirket av spesielt to forhold, svak global økonomisk vekst på den ene siden og geopolitiske forhold på den andre. Svakere økonomisk vekst har bidratt til lavere økning i etterspørselen etter olje enn den historiske trenden tilsier, mens den geopolitiske spenningen har bidratt til å redusere global oljeproduksjon og har derigjennom bidratt til �� holde prisene relativt høye. Med kortvarige unntak har oljeprisen beveget seg innen et  prisbånd mellom 100 og 120 dollar per fat. Gjennomsnittsprisen i 2012 ble 113 dollar per fat mot 114 dollar per fat i 2011, eller 657 kroner per fat i 2012 mot 632 kroner per fat i 2011.

OLJEPRODUKSJON/-PRIS

beretningl-grafer-oljeproduksjon2012
Etterspørselen etter gass i Europa ble redusert med om lag fire prosent i 2012. Utviklingen i gassetterspørselen varierer for de ulike europeiske landene med pluss-minus fem prosent. Norsk gasseksport økte med 16 prosent, mens Russland sin eksport av gass ble redusert med åtte prosent. For en del av gassvolumet som selges i Europa, fastsettes prisen basert på markedets løpende gassprisnoteringer (spotpris). Disse prisene reflekterer balansen mellom tilbud og etterspørsel. I det europeiske gassmarkedet har spotprisene vært stabile gjennom året og marginalt høyere enn i 2011.

Årets gjennomsnittlige gasspris for porteføljen ble 2,35 kroner per Sm³ mot 2,15 kroner per Sm³ i 2011. Omlag 65 prosent av SDØEs gassproduksjon var ved utgangen av året solgt på langsiktige kontrakter, mens resten ble avsatt i det kortsiktige gassmarkedet. Gassprisene i de langsiktige kontraktene beregnes i hovedsak ut fra prisen på oljeprodukter og noteringer i gassmarkedet.
Også i 2012 har oljeprisen bidratt til å opprettholde differansen mellom de oljeindekserte kontraktsprisene og noteringene i gassmarkedet, noe som har medført press på prisnivået i de langsiktige oljeindekserte kontraktene.

Petoro har arbeidet for å sikre maksimal verdiskaping i gassporteføljen, herunder realisering av verdipotensialet i de langsiktige kontraktene. Selskapet er opptatt av at tilgjengelig gass blir avsatt i markedet til høyest mulig pris og at fleksibiliteten i produksjonsanlegg og transportkapasitet blir utnyttet til å optimalisere leveransene.

Petoro har også overvåket og forsikret seg om at salg av petroleum til Statoils egne anlegg skjer til markedsbasert verdi. I tillegg ble det gjennomført kontroller for å sikre at SDØE belastes sin rettmessige andel av kostnader og mottar sine rettmessige inntekter. 
 

GASSALG/-PRIS

beretningl-grafer-gassalg2012
>> petoro.no    |    Copyright 2012 Petoro