Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2012
_6KA1192_marked

Årsberetning 2012

Attraktivt arbeidsmiljø og kompetanse

Den enkelte ansatte i Petoro er avgjørende for selskapets leveranser og suksess, og styret legger vekt på at selskapet tilbyr et stimulerende arbeidsmiljø som tiltrekker personer med riktig kompetanse og gode holdninger. Det er en lederoppgave å bidra til at den enkelte medarbeider får den faglige og personlige utviklingen som er nødvendig for å nå selskapets mål og sikre god utnyttelse av den totale kompetansen.

Muligheter for faglig og personlig utvikling skal bidra til å beholde, utvikle og tiltrekke gode medarbeidere. Hvert år utarbeides lærings- og kompetanseutviklingsmål med tilhørende planer på selskaps- og individnivå. I 2012 har selskapet revidert sitt medarbeidersamtalesystem, og gjennom dette også arbeidet med å videreutvikle en kultur som fokuserer på den enkelte medarbeiders viktigste bidrag til måloppnåelse. I tillegg ble det fullført et to-delt utviklingsprogram for å styrke relasjonskompetanse. Hensikten er å øke gjennomslagskraften for Petoros mål og strategier i lisensene.

 
Selskapets personalpolitikk skal sørge for mangfold og likestilling, kompetanseutvikling og tilrettelegge for godt arbeidsmiljø.

Antall ansatte i Petoro ved utgangen av 2012 var 64, mot 67 ved utgangen av 2011. Seks personer sluttet i selskapet i 2012. Selskapet har i de senere år søkt å styrke organisasjonen ved nyrekruttering, især teknisk personell med høyere utdanning og relevant erfaring. Arbeidsmarkedet for denne type kompetanse er stramt og rekrutteringsprosessene kompliserte og tidkrevende. Petoro forventer at bemanningen økes til 69 ansatte i løpet av 2013.

Sykefraværet var 2,35 prosent i 2012, mot 1,9 prosent i 2011. Til tross for økningen er dette et godt resultat. Økningen fra 2011 skyldes noe høyere langtidsfravær i 2012, mens korttidsfraværet er redusert. Petoro har avtale om inkluderende arbeidsliv (IA) og legger vekt på tett oppfølging og dialog og tilrettelegger for at sykefraværet skal bli kortest mulig.
Samarbeidet med selskapets arbeidsmiljøutvalg (AMU) og samarbeidsutvalg (SAMU) danner et viktig fundament for et godt arbeidsmiljø i bedriften. Arbeidet i disse utvalgene fungerte godt også i 2012.  
 
>> petoro.no    |    Copyright 2012 Petoro