Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2012
_6KA1192_marked

Årsberetning 2012

Petoro er forvalter av Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE), som representerer om lag en tredjedel av Norges samlede olje- og gassreserver. Petoro har som hovedmål å skape størst mulig økonomiske verdier fra SDØE-porteføljen.
Årsresultatet i 20121 var 150,0 milliarder kroner sammenlignet med 133,7 milliarder kroner i 2011. Totale driftsinntekter i 2012 var 213,9 milliarder kroner, mot 188,8 milliarder kroner året før. Dette resulterte i en kontantstrøm til staten på 146,9 milliarder kroner i 2012 mot 128,1 milliarder kroner i 2011. Total produksjon var 1,132 millioner fat oljeekvivalenter (o.e.) per dag, som var 11 prosent høyere enn produksjonen for 2011 på 1,016 millioner fat o.e.  Netto reservetilgang for 2012 var på 278 millioner fat o.e.

Resultat, inntekter, kostnader og reserver
Resultat etter finansposter var i 2012 150,0 milliarder kroner, en økning på 12 prosent i forhold til 2011. Økningen skyldes høyere gassalg og høyere gasspriser, mens høyere kostnader til kjøp av gass for videresalg og økte av- og nedskrivninger motvirket effekten noe. Årets samlede olje- og gassalg per dag var 1,197 millioner fat o.e. mot 1,083 millioner fat o.e. i 20112. Ytterligere modning av porteføljen medførte kun et begrenset fall i oljeproduksjonen på to prosent sammenlignet med 2011. Gassproduksjonen var 22 prosent høyere enn året før.

Resultat før finansposter var 152,7 milliarder kroner. Netto finanskostnader var på 2,7 milliarder kroner og består hovedsakelig av kalkulerte rentekostnader på fremtidige fjerningsforpliktelser for SDØE.

Inntekter fra salg av tørrgass utgjorde 106,4 milliarder kroner i 2012, mot 81,7 milliarder kroner i 2011. Det ble solgt 20 prosent mer gass enn året før, til sammen 44,8 milliarder standard kubikkmeter (Sm3) inkludert salg av tredjeparts gass. Dette tilsvarer 770 000 fat o.e. per dag3. Gassinntektene fra Troll-feltet utgjorde 43 prosent av de samlede gassinntektene. Gjennomsnittlig gasspris var 2,35 kroner per Sm3, ni prosent høyere enn i 2011.

Årets samlede inntekter fra olje og våtgass (NGL) var 96,3 milliarder kroner, som er på nivå med året før. Det totale salgsvolumet var 156 millioner fat o.e, eller 427 000 fat o.e per dag. Årets oppnådde gjennomsnittspris for olje var 657 kroner per fat, fire prosent høyere enn året før. Øvrige inntekter, som i hovedsak er tariff-inntekter fra Gassled, var i 2012 11,1 milliarder kroner og på nivå med fjoråret.
Investeringer var 25,8 milliarder kroner, som er en økning på 20 prosent i forhold til 2011. De største investeringene var knyttet til høy boreaktivitet på Troll, Gullfaks og Oseberg, videre utbygging på Ormen Lange og utbygging av havbunnskompresjonsanlegg på Åsgard. I tillegg kommer balanseførte letekostnader, slik at totale investeringer for 2012 ble 26,4 milliarder kroner.

Kostnader til drift av felt, rørledninger og landanlegg var 16,4 milliarder kroner, som er fem prosent høyere enn fjoråret. Økningen er relatert til økt brønnvedlikehold på flere felt. Kostnader knyttet til leteaktiviteter var 1,8 milliarder kroner, hvorav 600 millioner kroner ble balanseført som mulige og bekreftede funn, og 1,1 milliarder kroner kostnadsført som tørre brønner. Tilsvarende beløp var 2,3 milliarder kroner i 2011, hvorav 1,3 milliarder kroner ble kostnadsført. I 2012 ble det ferdigstilt 12 letebrønner, to brønner mindre enn i 2011. Det ble påvist hydrokarboner i syv brønner med et samlet utvinnbart volum for SDØE på mellom 470 og 580 millioner fat o.e. Til sammenligning ble det påvist mellom 320 og 550 millioner fat o.e. i 2011. De mest positive leteresultatene i 2012 ble gjort i Geitungen tilgrensende Johan Sverdrup, samt i avgrensningsbrønner i Johan Sverdrup, Skrugard og Maria.
 

Resultat

Produksjon
Ved utgangen av 2012 var porteføljens forventede gjenværende olje-, kondensat-, NGL- og gassreserver 6 623 millioner fat o.e. Dette er 136 millioner fat o.e. høyere enn ved utgangen av 2011. Petoro rapporterer porteføljens forventede reserver i henhold til Oljedirektoratets klassifikasjonssystem, med utgangspunkt i ressursklassene
1 – 3.

SDØE ble tilført 290 millioner fat o.e. i nye reserver i 2012. Samtidig ble enkelte felt nedjustert, noe som førte til en netto økning i reservene på 278 millioner fat o.e. Det største bidraget skyldes beslutningen om utbygging av Martin Linge-feltet. I tillegg ble det tilført betydelig volum fra Heidrun som følge av justering av reservene, samt den økte eierandelen til SDØE, og Troll som følge av beslutninger om nye brønner og bedret forståelse av væskeinnholdet i Trollgassen. Netto reserveerstatningsgrad for 2012 ble 67 prosent, mot 160 prosent for 2011. Porteføljens gjennomsnittlige reserveerstatningsgrad de siste tre år er 86 prosent. Tilsvarende for perioden 2009 - 2011 var 49 prosent.
 

Reserveerstatningsgrad

Produksjon

 
1 Alle tall er i henhold til norsk regnskaps-lov og god regnskapsskikk (NRS)

2 Salg av egenprodusert olje, NGL og gass i 2012 var 1,129 millioner fat o.e. per dag mot 1,015 millioner fat o.e. i 2011

3 1 milliard Sm3 gass = 1 million Sm3 o.e. 1 million Sm3 o.e. tilsvarer om lag 17 200 fat o.e. per dag (17,2 kboed)17 200 fat o.e. per dag (17,2 kboed)


 
 
Neste side>>

��������
 
>> petoro.no    |    Copyright 2012 Petoro