Årsrapport for SDØE og Petoro 2022
Last ned rapport     |     petoro.no

SDØE - Noter

Note 1 - Overdragelse og endring av eierandeler

I januar 2022 gjennomførte Olje- og energidepartementet tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO 2021) hvor 7 utvinningstillatelser ble tildelt med SDØE-deltakelse. I løpet av 2022 ble det fradelt 2 utvinningstillatelser fra eksisterende lisenser med SDØE-deltakelse og 15 utvinningstillatelser ble tilbakelevert. I januar 2023 gjennomførte Olje- og energidepartementet tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO 2022) hvor ytterligere 9 utvinningstillatelser ble tildelt med SDØE-deltakelse.
 

Note 2 - Spesifikasjon av driftsinntekter per område

Alle tall i millioner kroner20222021
Lisens591 764264 485
Infrastruktur og Marked52 91125 434
Netto overskuddsavtaler1 245-9
Eliminering internt salg-5 494-3 769
Sum driftsinntekter (NGAAP)640 426286 141

Omregning til kontante størrelser-6 401-36 467
Sum kontantprinsippet634 025249 674
Infrastruktur og Marked består i all hovedsak av inntekter fra videresalg av gass, tariffinntekter for transport og prosessering, urealisert tap og inntekter trading varelager. Trading varelager omhandler i hovedsak fysiske volumer. 

 

Note 3 - Spesifikasjon av driftsinntekter per produkt

Alle tall i millioner kroner20222021
Råolje, NGL og kondensat121 14482 644
Gass503 924192 057
Transport- og prosesseringsinntekter13 68911 043
Andre inntekter425405
Netto overskuddsavtaler1 245-9
Sum driftsinntekter (NGAAP)640 426286 141

Omregning til kontante størrelser-6 401-36 467
Sum kontantprinsippet634 025249 674
All olje, NGL og kondensat fra SDØE selges til Equinor. All gass omsettes av Equinor gjennom avsetningsinstruks gitt til Equinor for SDØEs regning og risiko. Gassen blir i all hovedsak solgt til kunder i Europa via bilaterale salgskontrakter, eller over “trading desk”. Om lag 33 prosent av årlige gassvolumer er kjøpt av de fire største kundene. I 2022 er det under gassinntekter avsatt 7,3 milliarder kroner i netto urealisert tap på utestående finansielle derivater knyttet til gassvolumer. For mer informasjon, se note 18 om finansielle instrumenter. 

 

Note 4 - Spesifikasjon av produksjons- og andre driftskostnader per område

Alle tall i millioner kroner20222021
Produksjonskostnader
Lisens17 05013 245
Infrastruktur og Marked6 4394 466
Sum produksjonskostnader23 48917 711

Transport og prosesseringskostnader
Lisens17 81412 939
Infrastruktur og Marked 158-1 055
Eliminering internt kjøp-5 494-3 769
Sum transport og prosesseringskostnader12 4788 115

Andre driftskostnader
Kostnader til gasskjøp, lager og administrasjon37 91213 923
Sum andre driftskostnader37 91213 923

Sum driftskostnader73 87839 749
Omregning til kontante størrelser779-1 440
Sum kontantprinsippet74 65838 308
Produksjonskostnadene har økt grunnet høyere kraftkostnader og økte CO2-kvotepriser, samt økt vedlikeholds-aktivitet på enkelte felt og anlegg. 

Økning i transport- og prosesseringskostnader skyldes i hovedsak økt gassproduksjon i kombinasjon med økte tariffer. 
Økte kostnader relatert til gasskjøp, lager og administrasjon skyldes i hovedsak høyere gasspriser i kombinasjon med høyere volumer. 

Over/ underløft er inkludert i tallet for Infrastruktur og Marked under produksjonskostnader. Gassled og annen gass infrastruktur er organisatorisk plassert under Infrastruktur og Marked for rapportering av produksjonskostnader og transport- og prosesseringskostnader. 

 

Note 5 - Forskning og utvikling

Petoro bidrar til forskning og utvikling (FoU) ved at SDØE dekker sin andel av operatørens kostnader til generell forskning og utvikling i henhold til regnskapsavtalen. SDØE har kostnadsført 638 millioner kroner til forskning og utvikling i 2022 som er belastet fra operatørene i løpet av regnskapsåret.

 

Note 6 - Revisor

SDØE er underlagt Bevilgningsreglementet samt Reglement og Bestemmelser om økonomistyring i staten. Riksrevisjonen er ekstern revisor for SDØE i henhold til Lov om Riksrevisjonen av 7. mai 2004. Revisjonen foregår i perioden 1. mai 2022 – 30. april 2023, og resultatet av revisjonen vil bli rapportert i form av en revisjonsberetning innen 1. mai 2023. 

I tillegg er PricewaterhouseCoopers AS (PwC) engasjert av styret i Petoro for å utføre finansiell revisjon av SDØE som en del av virksomhetens internrevisjonsoppgaver. PwC avgir som intern revisor en revisoruttalelse til styret i henhold til internasjonale revisjonsstandarder. Honoraret til PwC er belastet regnskapet til Petoro AS.

 

Note 7 - Netto finansposter

Alle tall i millioner kroner20222021
Renteinntekter10
Andre finansinntekter20
Valutagevinst10 6883 210
Valutatap-7 375-2 915
Valutatap/gevinst urealisert-70-32
Rentekostnader-153-134
Andre finanskostnader00
Renter på fjerningsforpliktelse-1 488-1 426
Netto finansposter1 605-1 296
Ikke relevant ved kontantprinsippet. 
 

Note 8 - Renter inkludert i SDØEs bevilgningsregnskap

Renter av statens faste kapital er inkludert i regnskapet etter kontantprinsippet.  Rentebeløpene er beregnet i samsvar med krav i oppdragsbrevet for 2022 gitt til Petoro AS fra Nærings- og fiskeridepartementet. 

Driften skal belastes med renter på statens faste kapital for å ta hensyn til kapitalkostnader, og gi et mer korrekt bilde av ressursbruken. Dette er en kalkulatorisk kostnad uten kontanteffekt. 

Kontantregnskapet inkluderer et mellomværende med staten som utgjør differansen mellom bokført beløp på kapittel/post i bevilgningsregnskapet og inn- og utbetalinger på oppgjørskontoene i Norges Bank. 

Rente på mellomregning med staten er beregnet i samsvar med oppdragsbrev for 2022 gitt til Petoro AS fra Nærings- og fiskeridepartementet. Rentesatsen som er benyttet er knyttet opp mot renten på kortsiktige statspapirer og tilsvarer rentesats for kortsiktige kontolån til statskassen beregnet med utgangspunkt i månedlig gjennomsnittlig saldo på mellomregningen med staten. 

Ikke relevant for regnskap etter regnskapsloven (NGAAP).

 

Note 9 - Spesifikasjon av anleggsmidler

Note9-no
*Grunnet reklassifisering av brønnkostnader i 2022 er netto 360 millioner kroner flyttet fra “Felt i drift” til “Balanseførte letekostnader” i inngående balanse.

Det er foretatt reversering av historisk nedskrivning av felt i drift, relatert til Ekofisk, med til sammen 673 millioner kroner som følge av endring i anvendte kortsiktige prisbaner, samt oppdaterte produksjonsprofiler og kostnadsestimater. 

I nedskrivningsvurderingene er Petoros vurdering av forventningsrette kontantstrømmer lagt til grunn (markedspriser, produksjon, kostnader og valutaforutsetninger). Diskonteringsrenten ved beregning av bruksverdi er 7-8 prosent reelt. Inflasjon er anslått til 2 prosent årlig. Der bruksverdien er vurdert lavere enn bokført verdi, er eiendelene nedskrevet til bruksverdi. 

Prisforutsetningene benyttet i beregning av nedskrivninger/reversering av historisk nedskrivninger er:

Reelle priser/år2023202620282038
Olje NOK/fat838631585540
Gasspris NOK/Sm313,46,72,562,39
Den langsiktige oljeprisen er noe høyere med det IEA legger til grunn for sitt Sustainable Development Scenario, som er i tråd med Paris-avtalen. 

Den langsiktige gassprisen reflekterer økt sannsynlighet for scenarier med høyere etterspørsel, bortfall av russisk gass og generelt økte priser i det globale gassmarkedet. Den anslåtte gassprisen noe høyere enn prisbanen IEA legger til grunn i sitt Sustainable Development Scenario.

Risikoen for perioder med både lavere og høyere priser er imidlertid fortsatt stor, og volatilitet kan forventes. 
 

Sensitivitetsanalyse

Tabellen under viser marginal endring på hva nedskrivning eller reversering av tidligere nedskriving ville vært i 2022 under ulike alternative forutsetninger, forutsatt at alle andre forutsetninger holdes konstant. En prisreduksjon på 30% på alle produkter ville gitt en nedskriving på 595 millioner kroner totalt for SDØE-porteføljen. Analysen som er utført indikerer at risikoen for eventuelle strandede eiendeler i SDØEs portefølje er relativt begrenset under gjeldende markedsforutsetninger.
Note9-2-no-v2
Varige driftsmidler på Snøhvit inkluderer balanseføring av en langsiktig finansiell leieavtale for tre skip som benyttes til å frakte LNG fra Snøhvit-feltet.  Skipene blir avskrevet over 20 år som er leieperioden. 
I nedskrivningsvurderinger beregnes bruksverdi ved at fremtidige kontantstrømmer neddiskonteres ved bruk av diskonteringsrente basert på kapitalkostnad (WACC). 

Immaterielle eiendeler inkluderer investeringer i videreutvikling av Etzel gasslager og et mindre beløp på Åsgard Transport.  

Finansielle anleggsmidler på 24 668 millioner kroner inkluderer kapasitetsrettigheter for regassifisering av LNG på Cove Point terminalen i USA med en tilhørende avtale om salg av LNG fra Snøhvit til Equinor Natural Gas LLC (ENG) i USA, samt SDØEs andel av Equinors investering i Danske Commodities (DC). SDØE deltar i ENG under avsetningsinstruksen i aktiviteter knyttet til avsetning av statens LNG fra Snøhvit. Kontantstrømmene fra ENG gjøres opp løpende på månedsbasis i forbindelse med kjøp og salg av LNG.  SDØEs andel av DC knytter seg til gassvirksomhet under avsetningsinstruksen. Virksomhetene vurderes som investeringer i tilknyttede selskaper og bokføres etter egenkapitalmetoden (se for øvrig note 10).

 

Note 10 - Investeringer i tilknyttet selskap

SDØEs deltakelse i Equinor Natural Gas LLC (ENG) i USA er med virkning fra 1. januar 2009 vurdert som investering i tilknyttet selskap og bokføres etter egenkapitalmetoden. Investeringen ble ved anskaffelsestidspunkt i 2003 ført til opprinnelig anskaffelseskost 798 millioner kroner. 

Selskapet har sitt forretningskontor i Stamford, USA og eies formelt med 56,5 prosent av Equinor Norsk LNG AS som reflekterer SDØEs eierinteresser under Avsetningsinstruksen. Resterende 43,5 prosent eies av Equinor North America Inc. Som en følge av fusjonen mellom tidligere Statoil og Hydros petroleumsvirksomhet i 2007, blir resultatet fordelt etter en skjevfordelingsmodell med 48,4 prosent til SDØE. 

SDØE deltar i ENG under avsetningsinstruksen i aktiviteter knyttet til avsetning av statens LNG fra Snøhvit. Kontantstrømmene fra ENG gjøres opp løpende på månedsbasis i forbindelse med kjøp og salg av LNG. 

SDØE innregnet en investering knyttet til Equinors oppkjøp av Danske Commodities (DC) under avsetningsinstruksen i 2019. DC er et av Europas største selskaper innen kortsiktig elektrisitetshandel. Kortsiktig gasshandel inngår også i aktiviteten til selskapet. Selskapet har hovedkontor i Aarhus, Danmark. Selskapet er formelt eid av Equinor, men SDØE deltar i investeringen gjennom avsetningsinstruksen for den delen av virksomheten som relaterer seg til gassvirksomhet. Avtale om oppkjøp ble sluttført 1. februar 2019. SDØEs deltakelse i DC er vurdert som investering i tilknyttet selskap og bokføres etter egenkapitalmetoden. SDØE har etter transaksjonstidspunktet rett på en andel av resultatet fra gassvirksomheten som faller inn under avsetningsinstruksen. Investeringen ble ved anskaffelsestidspunktet i 2019 ført til opprinnelig anskaffelseskost 1 190 millioner kroner. SDØEs andel av investeringer i gassvirksomheten i DC bokføres som økt anskaffelseskost og langsiktig gjeld mot Equinor. Se note 16 for mer informasjon.

Note10-no
*Bokført verdi av aksjeposten i Norpipe Oil AS utgjør null kroner og inngår derfor ikke i tabellen ovenfor.