Årsrapport for SDØE og Petoro 2022
Last ned rapport     |     petoro.no

Verden ble mindre i 2022

Kristin Fejerskov Kragseth.  Foto: Elisabeth Tønnessen
2022 var året vi lærte hvor avhengige vi er av hverandre. En grusom krig brøt ut midt i Europa. En krig som for de fleste av oss var nærmest utenkelig. Vi har vist hvordan Europa klarer å stå sammen mot en aggressiv angriper som også bruker energi som våpen. For å klare oss gjennom en usikker tid, må vi samarbeide og ha tillit til hverandre. Det er og blir det viktigste av alt.

Nettopp tillit var temaet for ONS i 2022. Vi i Petoro hadde et «Tree of trust» på vår stand hvor besøkende kunne henge opp en lapp der de skrev hva tillit betyr for dem. Julia var en av de som bidro. Hun er ingeniør og har flyktet fra Ukraina. “Trust to me is to feel safe and secure” sto det på hennes lapp, noe som gir oss et innblikk i Ukraina-krigens umenneskelige konsekvenser. Verden kom litt nærmere den dagen.


Økte gassleveranser til Europa

Krigen har store konsekvenser for energimarkedet, spesielt i Europa. Sikre og stabile gassleveranser har aldri vært viktigere enn nå, og Norge bidrar som en forutsigbar og langsiktig leverandør. 

Langsiktig jobbing på norske sokkel har sørget for at vi kan bidra med mye gass til Europa. Norsk gassproduksjon økte med 8 % i 2022 og vi leverer nå rundt 30 % av gassen Europa trenger. Denne økningen har vi klart fordi det ble åpnet for økt produksjon fra flere felt, Snøhvit kom tilbake i produksjon, og ikke minst – vi har hatt trygg og sikker drift. Det produseres en stadig større andel gass fra Petoros portefølje og særlig Trollfeltet bidrar. Her har Petoro en eierandel på 56 %. Trollfeltet representerer 60 % av gassreservene på norsk sokkel, og vil kunne produsere fram mot 2070. Gassproduksjonen i Norge totalt ventes å ligge på 2022-nivå de neste fire-fem årene.

Energiprisene har vært rekordhøye i 2022. Dette vil prege det geopolitiske bildet i lang tid. Med historisk høye priser leverer Petoro en kontantstrøm på 528 milliarder - fem ganger så mye som i et normalår. Kontantstrømmen overføres i sin helhet til staten. På den måten kommer de ekstraordinære inntektene fellesskapet til gode.
 
Tree of trust fra ONS-standen 2022 .  Foto: Melvær&Co
Tree of trust fra ONS-standen 2022 . Foto: Melvær&Co

Rekordstor aktivitet

Skattepakken har bidratt med rundt 300 milliarder i nye investeringer på norsk sokkel. Petoro er med på fem av 13 nye utbyggingsplaner (PUD) som er innlevert i 2022. I tillegg er vi med på tre av fire utvidelser av eksisterende PUD, samt ett elektrifiseringsprosjekt. Prosjektene sikrer fremtidig produksjon, stor aktivitet for leverandørene, mange arbeidsplasser og ikke minst reduksjon av CO2 fra våre aktiviteter. Petoro har jobbet aktivt i lisensene for å sikre at prosjektene er tilstrekkelig modnet for beslutning.


Klimamålene nås med elektrifisering

Vi i Petoro har satt oss et ambisiøst mål om å nå 55 % utslippskutt fra SDØE-produksjonen innen 2030 sammenlignet med utslippene i 2005. Dette vil bli krevende, men det er mulig. Elektrifisering med kraft fra land er det viktigste tiltaket for å nå målet. Elektrifisering, der det er forretningsmessig fornuftig, vil sikre produksjon med minimale utslipp. Dette er viktig for sokkelens konkurransekraft og for samfunnets inntekter. Særlig viktig er elektrifiseringen av Hammerfest LNG, der gassen fra Snøhvit bearbeides og som i dag er et av de største enkeltutslippene i landet. Planen for oppgradering ble levert inn i desember. 

Norsk sokkel generelt, og SDØE-porteføljen spesielt, kjennetegnes ved svært lave klimagassutslipp i internasjonal sammenheng. Dette skyldes blant annet at norske myndigheter var forutseende og tidlig innførte CO2-avgift, forbud mot fakling og strenge tiltak for å redusere utslipp av metan. Vi jobber for å bli enda bedre.


Veien videre

På lang sikt er målet å komme bort fra fossil energi, men det vil ta tid. Verdens energibehov vil måtte inkludere olje og gass i lang tid fremover. Da er det viktig at denne fossile energien produseres med lavest mulig utslipp. 

For å få til den innovasjonen og utviklingen som er helt nødvendig, trenger vi flere gode hender og hoder. Det er så mange spennende muligheter i vår industri. Muligheter til å bidra til endring. Dette må vi bli bedre å formidle. I Petoro har vi alltid hatt en stab med høy fagkompetanse. Uten dem hadde vi ikke klart å levere det vi har gjort siden starten i 2001. Men også vi må etter hvert erstattes. Vår industri må engasjere de unge. Fremtiden avhenger av det.

Tillit, åpenhet og dialog er en forutsetning for at vi sammen skal kunne løse de energiutfordringene vi står overfor i dag; trygg, sikker og tilgjengelig energi for alle, samtidig som vi omstiller oss til en bærekraftig fremtid. Norsk olje og gass har her en unik konkurranseposisjon, og denne vil vi i Petoro kontinuerlig jobbe for å styrke.

Energikrise og klimakrise. Vi skal bidra til å løse begge. Det er en stor jobb og den haster. Vår felles fremtid er avhengig av det.

Med vennlig hilsen Kristin
 
Grethe K. Moen
Kristin Fejerskov Kragseth
Administrerende direktør, Petoro AS