Årsrapport for SDØE og Petoro 2022
Last ned rapport     |     petoro.no

Årets aktiviteter og resultater

Det vises til “Oppdragsbrev til Petoro AS for 2022”, samt plan for virksomheten til Petoro AS. Nedenfor gjengis målene i oppdragsbrevet og Petoros ivaretakelse av disse. 
Melkøya, Hammerfest. Foto: Ole Jørgen Bratland / ©Equinor

Ivaretakelse av statens direkte deltakerandeler

Petoro skal være en aktiv partner som gjennom helhetsvurderinger skal bidra til å maksimere verdien av SDØE-porteføljen. Arbeidet skal orienteres mot områder og oppgaver der selskapet med utgangspunkt i porteføljen og i samspill med øvrige aktører på norsk sokkel i særlig grad kan bidra til å øke verdiskapingen, hensyntatt statens samlede økonomiske interesser. Et rekordhøyt antall prosjekter er under planlegging, og mange av disse skal i løpet av 2022 modnes frem til investeringsbeslutning.

Operasjonelle mål

“Petoro skal utarbeide operasjonelle mål med hensyn til å opprettholde en høy produksjon i 2022.”    
Styringsparametere: Volumtall. Utvikling over tid og beskrivelse av avvik

Total produksjon var 1 044 tusen fat oljeekvivalenter per dag (kboed), en oppgang på 17 kboed sammenlignet med forrige år. 

Gassproduksjonen var på 109 millioner standard kubikkmeter (mill. Sm3) per dag, som er en økning på syv prosent sammenlignet med forrige år. Økningen skyldes i hovedsak økt gassuttak på Troll, et fullt produksjonsår for Martin Linge og oppstart av produksjonen fra Snøhvit etter brannen på Melkøya.
Væskeproduksjonen var 359 kboed, 29 kboed lavere enn forrige år. Reduksjonen i væskeproduksjon skyldes primært naturlig produksjonsfall på flere modne felt og revisjonsstanser. I tillegg har uttak av NGL produkter fra gasstrømmen blitt redusert for å optimalisere verdien av gass i det sterke gassmarkedet. Reduksjonen ble delvis motvirket av bidrag fra et fullt produksjonsår for Martin Linge og oppstart av produksjonen fra Snøhvit etter brannen på Melkøya.

Produksjon fra de modne oljefeltene dominerer fortsatt i SDØE-porteføljen, selv om Johan Sverdrup utgjør 25 % av væskeproduksjonen. For å øke produksjonen har selskapet i sin strategi følgende fire prioriteringer: (1) flere brønner gjennom å øke boreeffektiviteten, (2) bedre forståelse av reservoarene gjennom å utnytte digitaliseringsmuligheter, (3) løsningsvalg med langsiktig perspektiv i utviklingen av felt, og (4) øke utnyttelsen av anleggene gjennom sikker og effektiv drift. Gjennom en fokusert oppfølging understøttet av faglig dybdeinnsats, jobber Petoro for å forsterke mulighetene for verdiskaping med vekt på langsiktig forretningsutvikling. 
“Petoro skal utarbeide operasjonelle mål med hensyn til effektiv drift.”   
Styringsparametere: Utvikling i driftskostnader med beskrivelse av avvik

Effektivisering av felt i drift har også i 2022 vært en viktig del av Petoros arbeid. Selskapet har vært en pådriver for effektivisering og kostnadsreduksjoner spesielt innenfor området boring og brønn, samt drift- og vedlikehold.  

Produksjonskostnadene i 2022 var 23 milliarder kroner, om lag 6 milliarder kroner høyere enn forrige år. Hovedgrunnen til økningen er høyere priser for kjøp av kraft og CO2-kvoter, samt økt vedlikeholds-aktivitet på enkelte felt og anlegg. 

Petoro følger utviklingen i produksjons-kostnader tett, herunder kostnader til drift og vedlikehold av felt og infrastruktur. Petoro gjør vurderinger av kostnadsnivået på de ulike postene i lisensenes budsjetter og etterspør effektiviseringstiltak, blant annet med utgangspunkt i uavhengige benchmark-analyser.

Behovet for effektivisering og kostnadsreduksjoner innenfor området boring og brønn har vært en viktig sak for Petoro gjennom flere år. Selskapets arbeid med forbedringer innen boring og brønn er omtalt senere i dette kapittelet.

Digitalisering som virkemiddel for forbedring og økt konkurransekraft står høyt på den strategiske agendaen til de fleste olje- og gasselskap samt leverandører. Petoro bruker aktivt sin rolle i interessentskapene og på norsk sokkel til å forsterke forbedringsdrivet og bidra til endringsprosesser, samt legge til rette for effektiv datadeling. Videre har Petoro gjennom sitt strategisk samarbeid med Schlumberger rettet spesiell innsats mot økt kvalitet og effektive arbeidsprosesser innen reservoarmodellering.
“Petoro skal utarbeide operasjonelle mål med hensyn til ivaretakelse av sikkerhet og miljøhensyn.”   
Styringsparametere: Alvorlige hendelser, CO2-utslipp. Utvikling over tid og beskrivelse av avvik. 

Alvorlig hendelsesfrekvens, definert som antall faktiske og potensielle tilløp til alvorlige hendelser per million arbeidstimer, er fremdeles for høy. Det var i 2022 totalt 18 alvorlige hendelser i SDØE-porteføljen, som gir en alvorlig hendelsesfrekvens på 0,5. Dette representerer en forbedring fra 0,7 i 2021. Fallende gjenstander dominerer fortsatt hendelsesbildet. Personskadefrekvensen var 3,9 og er på nivå med forrige år. 

Arbeidet med å forbedre sikkerheten prioriteres av Petoro. Denne holdningen blir tydelig kommunisert gjennom selskapets forventninger til HMS-ledelse og HMS-kultur i lisensene. Petoro har særlig oppmerksomhet på håndtering av storulykkerisiko, og selskapet er opptatt av kvalitet i risikovurderinger og læring på tvers av porteføljen. Petoro har i løpet av året gjennomført flere ledelsesbesøk med fokus på HMS på utvalgte felt og landanlegg.

Det viktigste tiltaket for å oppnå betydelige reduksjoner i CO2-utslipp fra produksjonen på norsk sokkel er elektrifisering av installasjoner. Industrien har iverksatt en rekke initiativer for å identifisere og modne frem elektrifiseringsprosjekter. Elektrifisering av modne felt er et tidskritisk tiltak, både med hensyn til å nå nasjonale klimamål samt at inntektspotensialet i form av økt gassalg og sparte CO2-kostnader for prosjektene reduseres når gjenværende driftstid blir kortere. Petoro jobber derfor aktivt med operatører og partnerskap for å holde fremdrift på disse prosjektene. 

Petoro har betydelig aktivitet knyttet til modning av elektrifiseringstiltak som vil bidra til store reduksjoner i klimautslipp fra SDØE-porteføljen. Det er i løpet av de to siste årene blitt gjort investeringsbeslutninger for flere store elektrifiseringsprosjekter. Prosjektet Troll West Electrification (TWEL) og Oseberg Power from Shore omfatter del-elektrifisering av henholdsvis Troll B/C og Oseberg. I tillegg er hel-elektrifisering av Snøhvit og Draugen vedtatt i interessentskapene i løpet av året.

Petoro vil senere i år publisere egen bærekraftsrapport som inneholder utslipp til luft og sjø fra SDØE porteføljen, samt utviklingen over tid og beskrivelse av avvik.

Prioriterte mål og oppgaver for 2022

“Petoro skal gjennom eget dybdearbeid, studier og verifikasjoner bidra til kvalitet i underlagene for investeringsbeslutningene for nevnte prosjekter.”  
Styringsparametere: Initiativ, tiltak og arbeid som er iverksatt av Petoro og oppnådde resultater og effekt disse har hatt. 

Petoro har i løpet av året behandlet 19 investeringsbeslutninger i tråd med selskapets styringskrav. Petoro har bidratt til forbedringer og kvalitet i underlaget for flere av disse gjennom eget arbeid. For prosjektet Snøhvit elektrifisering og onshore kompresjon hadde Petoro avgjørende bidrag til valg av konsept og tidspunkt for innfasing. På Maria har selskapet gjort omfattende reservoarsimulerings-arbeid som styrket reservegrunnlaget for revitaliseringsprosjektet betydelig og la grunnlag for flere brønner. På Blåbjørn og Smørbukk Nord har Petoro gjort studier for å verifisere volumgrunnlag som basis for unitisering med Åsgard. På Åsgard har selskapet også gjort egne studier og bygget egen reservoarmodell for Smørbukk-reservoaret for å robustgjøre grunnlaget for nye produksjonsbrønner. Dette er noen eksempler på Petoros arbeid.  
“Petoro skal gjennom eget dybdearbeid, studier og verifikasjoner bidra til robuste og helhetlige konseptvalgs-løsninger for funn og nye utbyggingsprosjekter som ivaretar fremtidig fleksibilitet.”   
Styringsparametere: Initiativ, tiltak og arbeid som er iverksatt av Petoro og oppnådde resultater og effekt disse har hatt.   

Selskapet har i 2022 vært engasjert i arbeidet med å utvikle gode konseptløsninger for realisering av de største gjenværende funnene i SDØE-porteføljen; Wisting, Linnorm og Grosbeak. Petoro har i dette arbeidet lagt vekt på å velge utbyggingsløsninger som har kapasitet og utvidelsesmuligheter til å realisere hele verdipotensialet i feltene, og at relevant ny teknologi tas i bruk for å styrke lønnsomheten. Eksempler på dette er ubemannet produksjonsinnretning, flerfase over lengre avstander og avansert seismisk overvåkning. 
“Petoro skal gjennom eget dybdearbeid, studier og verifikasjoner bidra til redusert usikkerhet i reservegrunnlag for nye prosjekter.”
Styringsparametere: Initiativ, tiltak og arbeid som er iverksatt av Petoro og oppnådde resultater og effekt disse har hatt. 

Tidlig bruk og forbedring av teknologi er viktig for å øke konkurransekraften. Petoro retter sin innsats mot teknologier for økt boretakt og optimalisering av utvinningsstrategi ved bruk av nye digitale verktøy. Videre fokuserer selskapet på teknologier for neste generasjons utbygginger med fjernstyring, lav bemannet drift og reduserte utslipp.

I 2022 ble det sendt inn plan for utbygging og drift (PUD) for Halten Øst, Trell og Trine, Irpa, Verdande og Dvalin Nord. Det ble i tillegg sendt inn endring til PUD for Eldfisk Nord, Draugen elektrifisering, Maria revitalisering samt Snøhvit elektrifisering og onshore kompresjon.
 • Prosjektet Halten Øst er en felles havbunnsutbygging av seks gass/kondensatfunn tilknyttet Åsgard feltet via eksisterende havbunnskompresjon
 • Prosjektet Trell og Trine er en havbunnsutbygging av et olje/gassfunn tilknyttet Alvheim produksjonsskipet
 • Prosjektet Irpa er en havbunnsutbygging av et gassfunn tilknyttet Aasta Hansteen plattformen
 • Prosjektet Verdande er en felles havbunnsutbygging av to oljefunn tilknyttet Norne produksjonsskipet
 • Prosjektet Dvalin Nord er en havbunnsutbygging av et gassfunn tilknyttet Heidrun plattformen via Dvalin-rørledningen
 • Prosjektet Eldfisk Nord er en havbunnsutbygging tilknyttet Eldfisk plattformen som vil øke oljeuttaket på feltet
 • Prosjektet Draugen elektrifisering vil erstatte dagens kraftproduksjon ved bruk av gass og redusere CO2-utslippet fra feltet med 220.000 tonn per år
 • Prosjektet Snøhvit elektrifisering og onshore kompresjon er et fellesprosjekt for både å kompensere for naturlig trykkfall i reservoarene og erstatte dagens kraftproduksjon ved bruk av gass. Gjennom disse to tiltakene vil platåproduksjonen for feltet bli forlenget og CO2-utslippet fra Melkøya bli redusert med 820.000 tonn per år.
 • Prosjektet Maria revitalisering er en havbunnsutbygging som vil øke gassuttaket på Maria feltet som er tilknyttet Kristin plattformen.

Det er i tillegg tatt investeringsbeslutning for Smørbukk Nord som bidrar til å øke gassproduksjonen. Utbyggingen er en del av utviklingen av Åsgard-feltet.

Petoro videreført aktiviteten knyttet til modning av elektrifiseringstiltak som skal bidra til å redusere klimautslipp fra SDØE-porteføljen. Elektrifisering av modne felt er et tidskritisk tiltak for å nå nasjonale klimamål samt at inntektspotensialet i form av økt gassalg og sparte CO2-kostnader for prosjektene reduseres når gjenværende driftstid blir kortere. Petoro jobber derfor aktivt med operatører og partnerskap for å sikre fremdrift. Flere store elektrifiseringsprosjekter på Snøhvit, Kårstø og Draugen har blitt modnet videre i løpet av året, hvor det for to av disse ble tatt investeringsbeslutning i 2022. Videre vurderes muligheten for elektrifisering av andre felt i porteføljen, herunder feltene i Haltenbanken- og Tampen-området. Sammen med gjennomføring av tiltak for energieffektivisering samt nedstengning og nedskalering av felt, vil realisering av elektrifiseringsprosjekter under evaluering samlet kunne bidra til å nå selskapets mål om 55 prosent reduksjon i klimautslipp fra SDØE-porteføljen innen 2030.
“Petoro skal gjennom eget dybdearbeid, studier og verifikasjoner bidra til realisering av reservegrunnlag og identifikasjon av nye utviklingsprosjekter for videre feltutvikling og økt utvinning fra modne felt i porteføljen.”
Styringsparametere: Initiativ, tiltak og arbeid som er iverksatt av Petoro og oppnådde resultater og effekt disse har hatt. 

I tråd med strategien har selskapet rettet spesiell innsats mot felt med potensiale for videreutvikling; Johan Sverdrup, Heidrun, Oseberg, Åsgard, Blåbjørn, Martin Linge, Visund og Snorre. I tillegg har boreeffektivitet blitt adressert som særskilte tema for hele feltporteføljen.

På Heidrun har selskapet gjennom egne studier sett på muligheter for å akselerere olje og gassproduksjonen. 
 • På Blåbjørn har Petoro utført studier for å verifisere volumgrunnlag som basis for unitisering med Åsgard. 
 • På Åsgard har selskapet og gjort egne studier og bygget egen reservoarmodell for Smørbukk-reservoaret for å robustgjøre grunnlaget for nye produksjonsbrønner. 
 • I lys av skuffende produksjon etter oppstart på Martin Linge har Petoro tatt en aktiv rolle i å identifisere tiltak og konsepter for å øke produksjonen. 
 • På Oseberg, Visund og Snorre har selskapet utført egne studier for å identifisere og robustgjøre volumgrunnlag fra nye boremål. 
 • Petoro ha utført egne studier og analyser på ressursgrunnlaget i mulig nye feltutbygginger som Linnorm og mulig videreutvikling av Johan Sverdrup.
“Petoro skal gjennom eget dybdearbeid, studier og verifikasjoner bidra til høy boreeffektivitet og effektiv utnyttelse av rigg- og borekapasitet for boring av nye brønner.” 
Styringsparametere: Initiativ, tiltak og arbeid som er iverksatt av Petoro og oppnådde resultater og effekt disse har hatt.

Boreeffektivitet har i 2022 blitt adressert som særskilte tema for hele feltporteføljen. 

Selskapet har over tid fulgt opp boreeffektivitet på ti faste boreanlegg på de modne feltene i porteføljen. 2022 ble nok et svakt år for antall ferdigstilte brønner fra de faste anleggene og kostnader per brønn var på nivå med året før. Flere av boreanlegg var i deler av året ikke tilgjengelig for boring av nye brønner. Dette skyldtes dels prioritering av annen aktivitet som større prosjekter og brønnvedlikehold, men var også en konsekvens av tekniske utfordringer. For at ressursene i de modne feltene skal realiseres og utvinningsgraden økes, må boreeffektiviteten økes og kostnaden per brønn reduseres.

Selv om resultatet for året var under selskapets målsetting, forventer Petoro at arbeidet vil gi resultater på lengre sikt. Selskapet har tatt flere initiativ til forbedring og samarbeidet med operatør er godt. Petoro påvirket til forbedring av arbeidsprosessen for kartlegging og identifikasjon av nye brønnmål. Den forbedrede prosessen er anvendt på Snorre og Oseberg med godt resultat og har bidratt til å øke porteføljen av lønnsomme boremål. Dette vil bidra til mer forutsigbare boreplaner og bedre utnyttelse av riggkapasiteten. Petoro har også påvirket til implementering av automatiske borekontrollsystemer på Gullfaks.

Overvåking av Equinors avsetning av statens petroleum

Petoro skal følge opp at Equinor utfører avsetningen av statens petroleum sammen med sin egen i samsvar med avsetningsinstruks gitt til Equinor ASA, herunder bidra til en rettmessig fordeling av inntekter og kostnader mellom staten og Equinor.  

“Petoro skal følge opp identifiserte interesseulikheter, samt Equinors dokumentasjon av rettmessig fordeling”
Styringsparametere: Initiativ, tiltak og arbeid som er iverksatt av Petoro og oppnådde resultater og effekt disse har hatt.

I 2022 har Petoro prioritert saker innenfor avsetning av både olje og gass. Selskapet har hatt særlig søkelys på tiltak for å optimalisere gassproduksjonen for å levere mest mulig gass til det europeiske markedet. I tillegg har selskapet hatt oppmerksomhet på i hvilken grad avsetningsmodellene oppfyller målene i Avsetningsinstruksen om maksimal verdiskaping og rettmessig fordeling mellom Equinor og SDØE. 

Petoro er opptatt av at produktene avsettes på en slik måte at høyest pris oppnås og at porteføljens fleksibilitet blir benyttet til å oppnå en høyest mulig verdiskaping. I denne sammenheng er optimal videreutvikling, regularitet, utnyttelse av kapasitet og fleksibilitet i produksjonsanlegg og infrastruktur av stor betydning for å kunne oppnå maksimal verdiskaping.

Det har blitt gjennomført utvalgte kontroller for å sikre at SDØE får sin rettmessige andel av kostnader og inntekter relatert til avsetningen. Gjennom året har Petoro hatt dialog med Nærings- og Fiskeridepartementet for avklaringer relatert til Avsetningsinstruksen. Videre har selskapet hatt utstrakt dialog med Equinor, herunder oppfølging av felles mål for kostnader og verdiskaping.

 
 
 

Økonomistyring

“Petoro skal;
 • ivareta god økonomistyring og kontroll av SDØE i samsvar med regelverk for økonomistyring i staten og instruks for økonomistyring av SDØE  
 • utarbeide og følge opp budsjett og prognoser, forestå regnskapsføring og foreta periodiske avviksanalyser og rapportering av SDØEs finansielle tilstand og utvikling.”  

Petoro har i 2022 ivaretatt god økonomistyring og kontroll av SDØE i samsvar med Økonomiregelverket i staten og instruks for økonomistyring av SDØE.  

Selskapet har videre utarbeidet og fulgt opp budsjett og prognoser, vært ansvarlig for regnskapsføring gjennom ekstern regnskapsfører og foretatt periodiske avviksanalyser og rapportering av SDØEs finansielle tilstand og utvikling i henhold til de frister som er spesifisert i Oppdragsbrevet.  

Petoro fikk også for 2021 ren beretning fra Riksrevisjonen.

Effektiv drift

Petoro skal arbeide systematisk med å utnytte tildelte ressurser effektivt. Selskapet skal utarbeide operasjonelle mål og indikatorer som gir uttrykk for effektiviteten ved selskapets drift og som lar seg sammenligne over tid.   

“Petoro skal utføre sine hovedoppgaver på en effektiv måte, herunder utnytte mulighetene for effektiv drift ved anvendelse av digitale løsninger og digital datadeling”
Styringsparametere: Initiativ, tiltak og arbeid som er iverksatt av Petoro og vise til effekten av disse. 

Petoro har som mål å drive virksomheten så effektivt som mulig. Selskapet har i 2022 implementert et rammeverk for effektivisering og forbedring. Rammeverket er en integrert del av selskapets virksomhetsstyring.

I løpet av året har selskapet gjennomført 67 ulike forbedrings- og effektiviseringstiltak. Effekten av tiltakene er estimert til 1,1 millioner kroner i sparte engangskostnader og 1,4 millioner kroner i årlige kostnadsbesparelser samt 250 sparte arbeidstimer. Videre har tiltakene gitt økt kvalitet og mindre feil, økt tilgjengelighet av informasjon og mer effektive arbeidsprosesser. 

Selskapet har organisert sine hovedoppgaver slik at nye andeler som selskapet mottar til forvaltning ivaretas med begrenset endring i ressursbruk. Petoro har organisert sin virksomhet med en lav basisbemanning. 40 prosent av selskapets kostnadsforbruk er knyttet til kjøp av eksterne varer og tjenester, hvor de største områdene er IKT, regnskaps- og revisjonstjenester, samt innkjøp av prosjektrettet kompetanse og studier innenfor Petoros strategiske prioriteringer. Selskapet er opptatt av å legge til rette for høy konkurranse i sine anbudsprosesser slik at Petoro oppnår de beste betingelsene tilgjengelige i markedet, samt tett kostnadsoppfølging av eksisterende avtaler. 

I tråd med selskapets digitale strategiplan arbeider Petoro kontinuerlig med å utnytte muligheten for effektivisering og forbedring ved bruk av digitale verktøy. Formålet er å bedre kvalitet og tilgjengelighet av informasjon, redusere bruk av tid på rutineoppgaver og manuelle operasjoner, effektivisere rapporterings- og påseoppgaver, samt forbedre selskapets påvirkningskraft gjennom bedre innsikt, analyser og beslutningsgrunnlag. 

Petoro er også opptatt av effektivisering og forbedring i interessentskapene ved å følge opp kostnader og effektiviseringstiltak, blant annet gjennom sine strategiske prioritering innen boreeffektivitet og effektiv drift. Effektiviseringstiltakene i interessent-skapene gir ikke utslag i Petoros regnskaper, men gjennom økt kontantstrøm fra SDØE. På samme måte er det et stort potensial i bruk av digitale løsninger og økt datadeling i og mellom interessentskapene for å øke verdien for SDØE-porteføljen. Petoro er en aktiv pådriver for dette arbeidet.  

Verdivurdering av SDØE-porteføljen

Nærings- og fiskeridepartementet gjennomførte i 2022 en verdivurdering av SDØE med ekstern bistand hvor porteføljen per 1.1.2022 ble verdsatt til 
1 584 milliarder norske kroner.