Årsrapport for SDØE og Petoro 2021
Last ned rapport     |     petoro.no

SDØE - Noter til virksomhets­regnskapet

Generelt

Petoro AS var per 31. desember 2021 rettighetshaver på vegne av SDØE for andeler i 184 utvinningstillatelser og 16 interessentskap for rørledninger og terminaler, inkludert der Petoro ivaretar de forretningsmessige interessene i Mongstad Terminal DA, Vestprosess DA samt forvaltningen av aksjene i Norpipe Oil AS. Videre har SDØE rett til eventuelt overskudd i utvinningstillatelser med netto overskuddsavtaler. Selskapet har rettigheter og plikter som andre rettighetshavere, og ivaretar statens direkte økonomiske interesser på norsk sokkel på et forretningsmessig grunnlag. 

Petoros forvaltning av porteføljen er underlagt Regelverk for økonomistyring i staten og instruks for økonomistyring av SDØE. Porteføljens regnskap avlegges i henhold til statens kontantprinsipp og i henhold til norsk regnskapslov. Petoro fører særskilt regnskap for alle transaksjoner knyttet til deltakerandelene, slik at inntekter og kostnader fra utvinningstillatelser og interessentskap holdes atskilt fra driften av selskapet. Kontantstrømmer fra porteføljen overføres til statens egne konti i Norges Bank. Selskapet avlegger særskilt årsregnskap for SDØE med oversikt over de eierandeler selskapet forvalter og tilhørende ressursregnskap.  

Regnskapsprinsipper i virksomhetsregnskapet

Hovedforskjellen mellom resultat etter regnskapsloven og resultat etter kontantprinsippet er at i kontantprinsippet er investeringenes og driftsutgiftenes kontantbetaling inkludert. I tillegg justeres det for tidsavgrensning av inntekter og kostnader til kontante størrelser med tilsvarende justering av fordringer og gjeld i balansen.  Realisert valutatap/-gevinst relatert til driftsutgifter og -inntekter blir i kontantprinsippet klassifisert som driftsutgifter og driftsinntekter. Regnskap i henhold til regnskapsloven viser realisert valutatap/-gevinst som finanskostnader/-inntekter og disse postene inngår da ikke i driftsresultatet.  Forskjell mellom regnskap i henhold til regnskapsloven (NGAAP) og kontantprinsipp er markert i notene under.

SDØEs andeler i selskap med delt ansvar vedrørende utvinning av petroleum, er inkludert under de respektive poster i resultatregnskapet og er bokført i balansen basert på relativ eierandel for SDØEs andel av inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld. Det samme gjelder lisensandeler i olje- og gassvirksomhet inklusive rørledningstransport, som ikke er organisert som selskap. 

SDØEs deltakelse i Equinors investeringer som faller inn under avsetningsinstruksen, blir vurdert som en investering i tilknyttet selskap eller felleskontrollert virksomhet og bokført etter egenkapitalmetoden. SDØEs andel av egenkapitalen inngår i balansen under finansielle anleggsmidler og resultatandel er ført som driftsinntekter i resultatregnskapet. 

SDØEs andeler i aksjeselskap er bokført i balansen etter kostmetoden og eventuelle utbytter blir bokført som finanspost. I tillegg er inntekter fra utvinningstillatelser med netto overskuddsavtaler (gjelder utvinningstillatelser tildelt i andre konsesjonsrunde) ført som andre inntekter. 

Funksjonell valuta er norske kroner. 
Prinsipper for inntektsføring
SDØE inntektsfører produksjon av olje, NGL og gass basert på salgsmetoden. Salgsmetoden innebærer at salget regnskapsføres i den perioden volumene løftes og selges til kunden.

Inntekter fra eierandeler i transport og prosesseringsanlegg blir inntektsført når tjenesten er levert.  
   
Gassbytte- og gasslåneavtaler hvor oppgjør skjer i form av tilbakelevering av volum periodiseres som hovedregel etter salgsmetoden. Samtidig avsettes det for tilhørende produksjonskostnader dersom SDØE har lånt/byttet til seg gass. Ved utlån fra SDØE aktiveres det laveste av produksjonskostnad og antatt nåverdi av fremtidig salgspris som forskuddsbetalt kostnad på utlånstidspunktet. Videre blir SDØEs andel av lokasjonsbytter knyttet til kjøp eller salg av tredjeparts gass nettoført som driftsinntekter. SDØEs andel av tidsbytter (timeswaps) er bruttoført. 

Forpliktelser som oppstår på grunn av for mye løftet råolje i forhold til SDØEs andel av produksjonsfellesskap, vurderes til produksjonskostnad, mens tilgodehavende fra de øvrige partnerne i produksjonsfellesskapene vurderes til laveste verdi av produksjonskostnad og antatt nåverdi av fremtidig salgspris.   

Kjøp av tredjepartsgass for videresalg og kjøp av gass til lager for optimalisering bruttoføres som driftskostnader. Tilhørende inntekt inngår i driftsinntekter. 

Kjøp og salg mellom felt og/eller transportsystemer
Ved kjøp og salg mellom felt og/eller transportsystemer hvor SDØE både er eier og skiper, elimineres interne kostnader og inntekter, således at kun kostnader betalt til tredjepart fremkommer som netto transportkostnader.  

Utenlandsk valuta
Transaksjoner i utenlandsk valuta er bokført til transaksjonskurs. Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til kursen på balansedagen. Urealisert valutatap og realisert valutatap/-gevinst blir bokført som finansinntekter eller finanskostnader.    

Klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. 

Forskning og utvikling
Forsknings- og utviklingskostnader kostnadsføres løpende. I tillegg til utgifter til direkte forskning og utvikling i det enkelte interessentskap belaster også operatøren interessentskapet for utgifter til generell forskning og utvikling etter størrelsen på letekostnader, driftskostnader og utbyggingskostnader i interessentskapet. 

Undersøkelses- og utbyggingskostnader
Petoro bruker ”successful efforts” metoden for å regnskapsføre undersøkelses- og utforskningskostnader i olje- og gassvirksomheten for SDØE. Metoden innebærer at utgifter til geologiske og geofysiske undersøkelser kostnadsføres. Utgifter knyttet til boring av letebrønner blir imidlertid balanseført i påvente av evaluering. Slike utgifter blir kostnadsført dersom evalueringen viser at funnet ikke er økonomisk drivverdig. Det kan ta lang tid fra brønnen er boret til endelig beslutning om utbygging foreligger. Balanseførte letebrønner vurderes derfor kvartalsvis med hensyn til om det er tilstrekkelig fremdrift i prosjektene slik at kravene til balanseføring fortsatt er til stede. Tørre brønner eller brønner der det ikke er tilstrekkelig fremdrift kostnadsføres.   

Utgifter knyttet til utbygging, herunder brønner, plattformer og utstyr balanseføres. Utgifter til driftsforberedelser kostnadsføres løpende. 

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler og investeringer regnskapsføres til historisk anskaffelseskost med fradrag for planmessige avskrivninger og eventuelle nedskrivninger. Anlegg under utførelse vurderes til anskaffelseskost. 

Driftsmidler som leies på betingelser som i det vesentlige overfører økonomisk risiko og kontroll til SDØE (finansiell leasing), balanseføres under varige driftsmidler og tilhørende leieforpliktelse medtas som forpliktelse under rentebærende langsiktig gjeld til nåverdi av leiebetalingene. Driftsmiddelet avskrives planmessig og forpliktelsen reduseres med innbetalt leie etter fradrag for beregnet rentekostnad.  

SDØE opptar ikke gjeld og pådrar seg ikke rentekostnader knyttet til finansiering av utbyggingsprosjekter. 

Ordinære avskrivninger på olje- og gassproduserende anlegg beregnes for hvert enkelt felt og feltdedikert transportsystem etter produksjonsenhetsmetoden. Metoden innebærer at anskaffelseskost avskrives over forholdet mellom solgte volum i perioden og reserver ved periodens begynnelse. Brønninvesteringer avskrives over de reserver som er gjort tilgjengelig med de brønner som er boret. 

Petoro fastsetter reservegrunnlag for avskrivningsformål ved å ta utgangspunkt i forventede gjenværende reserver per felt som justeres med en faktor beregnet som forholdet mellom Oljedirektoratets sum av lave reserver i produksjon, og sum av forventede reserver i produksjon. Dette gjøres for både olje- og gassreserver. For 2021 utgjør denne reservejusteringsfaktoren 78 prosent av forventede gjenværende oljereserver, mens tilsvarende for gassreserver utgjør 85 prosent. Reserveanslagene revideres årlig og eventuelle endringer påvirker kun fremtidige avskrivningskostnader.

Ordinære avskrivninger for landanlegg og transportsystemer samt stigerørsplattformer som benyttes av flere felt, blir beregnet lineært over gjeldende lisensperiode per 31. desember.  

Andre eiendeler avskrives lineært over økonomisk levetid. 
Immaterielle eiendeler
Immaterielle eiendeler balanseføres til virkelig verdi på anskaffelsestidspunktet. Immaterielle eiendeler avskrives over antatt kontraktsperiode eller økonomisk levetid og eventuelle nedskrivninger er fratrukket.

Nedskrivning
Ved hver regnskapsavleggelse testes varige driftsmidler og immaterielle eiendeler for nedskrivning dersom det er indikasjoner på verdifall. Produserende felt eller installasjoner anses normalt som separate vurderingsenheter for nedskrivning. Dersom gjenvinnbart beløp er lavere enn bokført verdi, og verdifallet ikke forventes å være forbigående er det foretatt nedskrivning til gjenvinnbart beløp, som er det høyeste av eiendelens virkelige verdi fratrukket salgskostnader og eiendelens bruksverdi. Bruksverdi beregnes ved bruk av forventede fremtidige kontantstrømmer neddiskonteres ved bruk av diskonteringsrente basert på SDØEs kalkulatoriske kapitalkostnad (WACC). 

Nedskrivning reverseres dersom vilkåret for nedskrivning ikke lengre er til stede, begrenset oppad til hva verdien ville vært om nedskrivning ikke var blitt foretatt.

Vedlikeholdskostnader
Utgifter knyttet til reparasjoner og vedlikehold kostnadsføres løpende. Utgifter ved større utskiftninger og fornyelser som øker driftsmidlenes levetid vesentlig balanseføres. 

Nedstengnings- og fjerningskostnader
I henhold til konsesjonsvilkårene kan myndighetene pålegge rettighetshaverne å fjerne anleggene til havs ved driftsperiodens utløp. Estimert virkelig verdi av forpliktelser til nedstengning og fjerning regnskapsføres i perioden kravet oppstår, normalt når brønner er boret og installasjoner er bygget og klar for bruk. Forpliktelsen balanseføres som en del av anskaffelseskost for brønner og installasjoner og avskrives sammen med disse. Endring i estimat for nedstengning og fjerning avsettes og balanseføres tilsvarende og avskrives over gjenværende levetid. Diskonteringsrenten er basert på diskonteringsrente for foretaksobligasjoner (OMF) som oppgitt i NRS6. 

Endring av forpliktelse som skyldes tidsverdi, effekten av at fjerningstidspunkt er kommet et år nærmere i tid, regnskapsføres som en finanskostnad. 
Lagerbeholdninger
Lager av reservedeler og driftsmateriell vurderes til det laveste av kostpris, etter FIFO prinsippet, og netto salgsverdi. Reservedeler av mindre verdi til bruk i forbindelse med drift av olje- eller gassfelt kostnadsføres ved anskaffelsen. Reservedeler av større verdi lagerføres ved innkjøp og omposteres når de blir benyttet i driften. Petoro tar utgangspunkt i operatørenes vurderinger i månedlige avregninger (billinger) av hva som skal balanseføres og hva som skal kostnadsføres av slikt materiell.  

Kundefordringer
Kundefordringer er oppført i balansen til pålydende verdi etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.  

Bankinnskudd
Bankinnskudd inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse. Kontantstrømmer fra olje- og gassalg overføres staten på daglig basis. Balanseført bankinnskudd inkluderer således SDØEs andel av bankinnskudd i selskaper med delt ansvar som SDØE har en eierandel i og hvor bruttometoden anvendes.  

Kortsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende beløp.  

Skatter og avgifter
SDØE er fritatt for inntektsskatt i Norge. SDØE er registrert i merverdiavgiftsmanntallet i Norge. SDØEs salg av virksomhetens olje- og gassprodukter finner i all hovedsak sted utenfor merverdiavgiftslovens geografiske virkeområde (sokkel og eksport). SDØE fakturerer dette salget avgiftsfritt til kjøper. Samtidig har SDØE fradrag for eventuell inngående merverdiavgift på fakturerte kostnader som er relevante for virksomheten. 

Finansielle instrumenter
SDØE inngår som en del av statens samlede risikostyring.  Finansielle instrumenter anvendes som del Equinors optimalisering av gassalg. 

Finansielle instrumenter verdsettes etter laveste verdis prinsipp, med mindre gitte kriterier er oppfylt. Urealiserte tap knyttet til finansielle instrumenter kostnadsføres. Porteføljevurdering er lagt til grunn der dette ut fra de finansielle instrumentenes natur anses som mest fornuftig og porteføljen er balansert i mengde og tid. Eliminering foretas der det er juridiske rettigheter til motregning av urealiserte tap og vinning eller der det er betalt og balanseført depositum/marginer som samsvarer med derivatenes markedsverdi.  For øvrig inntektsføres gevinster ved realisasjon.

Finansielle instrumenter som ikke er omløpsmidler, følger vurderingsreglene for anleggsmidler.  

Usikre forpliktelser og betingede eiendeler
Sannsynlige og kvantifiserbare tap kostnadsføres.  Betingede eiendeler innregnes ikke med mindre det er rimelig sikkert at eiendelen kommer til oppgjør. Forpliktelser relatert til rettstvister innregnes når det er sannsynlighetsovervekt for at SDØE er på tapende parts side eller dom foreligger, uavhengig av om dommen ankes og tvisten er til videre behandling i rettssystemet.