Årsrapport for SDØE og Petoro 2021
Last ned rapport     |     petoro.no

Ledelses­kommentar årsregnskap for SDØE

Formål

Petoro er fra opprettelsen i 2001 rettighetshaver for statens andeler i utvinningstillatelser, felt, rørledninger og landanlegg. Petoro skal ivareta SDØE-porteføljen på et forretningsmessig grunnlag. Ved utgangen av 2021 bestod porteføljen av 184 utvinningstillatelser, 10 færre enn ved inngangen til året. I januar 2021 gjennomførte Olje- og energidepartementet tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO 2020) hvor 10 utvinningstillatelser ble tildelt med SDØE-deltakelse. Det ble i løpet av 2021 tilbakelevert 25 utvinningstillatelser.  

Bekreftelse

Årsregnskapet er avlagt i henhold til Bestemmelser om økonomistyring i staten, rundskriv R-115 fra Finansdepartementet og krav i Instruks om økonomistyring av SDØE i Petoro AS med de unntak som er innvilget for SDØE. Styret bekrefter at årsregnskapet, som består av bevilgningsregnskap og kapitalregnskap i kontante størrelser, gir et rettvisende bilde i samsvar med kontantprinsippet. Artskontorapporteringen viser regnskapstall for SDØE som rapportert til statsregnskapet etter standard kontoplan for statlige virksomheter.  

Styret bekrefter videre at virksomhetsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk i Norge og gir et rettvisende bilde av SDØEs eiendeler, forpliktelser og resultat per 31. desember 2021.

Vurdering av vesentlige forhold

Bevilgningsregnskapet og kapitalregnskapet

I samsvar med supplerende oppdragsbrev datert 20. desember 2021 var SDØEs bevilgning til investeringer1 26,0 milliarder kroner. Bevilgning til driftsresultat2 var 168,5 milliarder kroner.  Bevilgning til renter av statens kapital3 var 2,3 milliarder kroner. Driftsresultatet etter kontantprinsippet påvirkes først og fremst av prisen på olje og gass og av solgte volum fra SDØEs produksjon. Det er Equinor som ivaretar avsetningen av SDØEs produkter gjennom avsetningsinstruks gitt av Olje- og energidepartementet. 

Artskontorapporteringen etter kontantprinsippet viser netto rapporterte inntekter inkludert finansinntekter på 255,8 milliarder kroner i 2021 mot 113,7 milliarder kroner i 2020. Inntektene er i stor grad påvirket av vesentlig høyere gass- og væskepriser i 2021. Utgifter rapportert til bevilgningsregnskapet omfatter utbetaling til investeringer på 24,8 milliarder kroner og driftsutgifter på 38,1 milliarder kroner. Utbetalinger i 2020 knyttet til investeringer var 27,6 milliarder kroner og til drift 28,0 milliarder kroner. Utbetalinger til drift er i hovedsak knyttet til drift av felt og anlegg, prosesserings- og transportkostnader samt lete- og feltutviklingsutgifter. Utbetaling av finansutgifter kommer i tillegg. Avskrivninger på felt og anlegg var 25,6 milliarder kroner i 2021 mot 22,4 milliarder kroner i 2020. 

1Kap/post 2440.30
2Kap/post 5440.24
3Kap/post 5440.80
Virksomhetsregnskapet for SDØE inkluderer flere vesentlige estimater som er beheftet med usikkerhet og som bygger på skjønnsmessige vurderinger. Dette inkluderer blant annet balanseførte letekostnader, reserveanslag som grunnlag for avskrivninger, fjerningskostnader basert på estimater for kostnader som vil påløpe langt frem i tid og vurdering av nedskrivning av verdi på varige driftsmidler.  

Netto kontantstrøm til staten fra SDØE var 186 milliarder kroner i 2021, 127 milliarder kroner høyere enn i 2020. Økningen skyldes i hovedsak vesentlig høyere inntekter som følge av økte olje- og gasspriser, men ble delvis motvirket av økt arbeidskapital og tredjeparts gasskjøp. Total produksjon var 1026 tusen fat oljeekvivalenter per dag (kboed), en oppgang på 38 kboed sammenlignet med samme periode i fjor. 

Gassproduksjonen var på 101 millioner standard kubikkmeter (mill. Sm3) per dag, som er en økning på tre prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes i hovedsak økt gassuttak på Troll og Oseberg, delvis motvirket av stans i produksjonen fra Snøhvit etter brannen på Melkøya. Gjennomsnittlig realisert gasspris var 4,78 mot 1,25 NOK per Sm3 i samme periode i fjor. Årsaken til den sterke økningen i gasspriser skyldes i hovedsak lave nivå på gasslager, sterk LNG etterspørsel fra Asia, samt at LNG-import og fornybarproduksjon i Europa har vært mye lavere sammenlignet med fjoråret.

Væskeproduksjonen var 388 kboed, 14 kboed høyere enn samme periode i fjor. Økningen skyldes høyere produksjonskapasitet og akselerert produksjon fra Johan Sverdrup samt produksjon fra Snorre Expansion Project. Økningen ble delvis motvirket av naturlig produksjonsfall på flere modne felt. Gjennomsnittlig realisert oljepris var 70 mot 40 USD per fat i fjor. Prisøkningen i USD ble imidlertid noe motvirket av styrket kronekurs slik at oppnådd oljepris målt i norske kroner var 603 mot 376 NOK per fat i fjor. 

Kontante investeringer var 25 milliarder kroner, i underkant av 3 milliarder lavere enn i fjor. Reduksjonen skyldes i hovedsak lavere utbyggingsinvesteringer på Johan Sverdrup, Johan Castberg og Troll samt redusert produksjonsboring, men ble delvis utlignet av økte utbyggingsinvesteringer på Breidablikk og Ormen Lange samt driftsinvesteringer på Snøhvit og Troll. 

Produksjonskostnadene endte på 18 milliarder kroner, 4 milliarder kroner høyere enn i fjor. Økningen skyldes i hovedsak høyere kraftpriser og miljøavgifter, samt økt vedlikeholds-aktivitet på enkelte felt. Reduksjonen i transportkostnader skyldes i hovedsak reversering av tidligere avsetning for tapskontrakt for transportkapasitet.

Totale letekostnader i perioden var 1,5 milliarder kroner, hvorav netto 0,1 milliarder kroner er aktivert som balanseførte letekostnader. 

Årsresultatet i 2021 var 222 milliarder kroner, 174 milliarder kroner høyere enn i fjor. Økningen skyldes i hovedsak vesentlig høyere inntekter som følge av økte priser på olje og gass, samt reversering av tidligere nedskrivning av anleggsmidler i 1. og 4. kvartal og noe lavere transportkostnader. Økningen ble delvis motvirket av høyere gasskjøp, avskrivninger i tillegg til økte driftskostnader.

Bokførte eiendeler var 307 milliarder kroner per 31. desember 2021. Eiendelene består i hovedsak av driftsmidler tilhørende feltinstallasjoner, rør og landanlegg, samt kortsiktige kundefordringer. Egenkapitalen var ved årets slutt 187 milliarder kroner, som er en økning på 36 milliarder kroner sammenlignet med fjoråret. Økningen skyldes overføring til Staten er 36 milliarder lavere enn årets regnskapsmessige resultat. Samlet gjeld utgjorde 120 milliarder kroner, hvorav 79 milliarder var relatert til estimat for fremtidige fjerningsforpliktelser. Fjerningsforpliktelsene ble redusert med i overkant av 5 milliarder kroner sammenlignet med 2020 som følge av oppdaterte fjerningsestimater, lavere diskonteringsrente, samt at fjerningstidspunktet er et år nærmere.

Ved utgangen av året var porteføljens forventede gjenværende reserver 4 972 millioner fat oljeekvivalenter (o.e.), en nedgang på 73 millioner fat o.e. sammenlignet med utgangen av 2020. Reservetilveksten var 301 millioner fat o.e. og kommer hovedsakelig fra prosjektbeslutninger som Ormen Lange phase 3, Oseberg Gas Project og Åsgard B low pressure phase 3, i tillegg til forlengelse av boreaktiviteter på Heidrun. Med en produksjon på 375 millioner fat o.e. ga dette en reserveerstatningsgrad på 80 prosent sammenlignet med 20 prosent i 2020.

 

Tilleggsopplysninger

Riksrevisjonen er ekstern revisor og bekrefter årsregnskapet for SDØE. Ved avslutningen av den årlige revisjonen utsteder Riksrevisjonen et avsluttende revisjonsbrev (beretning) som oppsummerer konklusjonen fra revisjonsarbeidet. Resultatet av revisjonen vil bli rapportert innen 1. mai 2022. 

Styret har engasjert PwC til å foreta finansiell revisjon av SDØE-regnskapet som ledd i selskapets internrevisjon.  PwC avgir revisoruttalelse til styret i Petoro AS om årsregnskapet etter kontantprinsippet og etter regnskapsprinsippet i henhold til internasjonale revisjonsstandarder. PwCs revisjonsarbeid danner grunnlag for Riksrevisjonens gjennomgang av årsregnskapet.

signaturer2021