Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2017

SDØE - Noter

Note 11 - Investeringer i tilknyttet selskap


SDØEs deltakelse i Statoil Natural Gas LLC (SNG) i USA er med virkning fra 1. januar 2009 vurdert som investering i tilknyttet selskap og bokføres etter egenkapitalmetoden. Investeringen ble ved anskaffelsestidspunkt i 2003 ført til opprinnelig anskaffelseskost 
798 millioner kroner. 

Selskapet har sitt forretningskontor i Stamford, USA og eies formelt med 56,5 prosent av Statoil Norsk LNG AS som reflekterer SDØEs eierinteresser under Avsetningsinstruksen. Resterende 43,5 prosent eies av Statoil North America Inc. Som en følge av fusjonen mellom Statoil og Hydros petroleumsvirksomhet i 2007, blir resultatet fordelt etter en skjevfordelingsmodell med 48,4 prosent til SDØE. 

SDØE deltar i SNG under avsetningsinstruksen i aktiviteter knyttet til avsetning av statens LNG fra Snøhvit. Kontantstrømmene fra SNG gjøres opp løpende på månedsbasis i forbindelse med kjøp og salg av LNG. 

I tillegg til SNG er aksjeposter i Norsea Gas AS og Norpipe Oil AS inkludert i tabellen under.
 
     

Alle tall i millioner kroner

2017

2016

IB finansielle anleggsmidler

362

280

Årets andel av resultat i tilknyttet selskap

-123

82

UB Finansielle anleggsmidler

238

362

 

 

 


 

Note 12 - Nedstengning/fjerning


Forpliktelsen omfatter fremtidig nedstengning og fjerning av olje- og gassinstallasjoner.   Norske myndighetskrav samt OSPAR-konvensjonen (The Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic) legges til grunn ved fastsettelse av forpliktelsens omfang. 

Operatørens estimater blir lagt til grunn ved beregning av forpliktelsen. Det vil være knyttet stor usikkerhet til flere faktorer i fjerningsestimatet, inkludert forutsetninger for fjerning og estimeringsmetode, teknologi og fjerningstidspunkt. Fjerningstidspunkt antas i hovedsak å inntreffe ett til to år etter produksjonsslutt, se note 23.  

Rentekostnad på forpliktelsen klassifiseres som en finanskostnad i resultatregnskapet.  Diskonteringsrenten er basert på rente på norske statsobligasjoner med tilnærmet samme forfall som fjerningsforpliktelsen. For forpliktelser utover lengste forfall på statsobligasjoner benyttes ekstrapolert rente avledet fra utenlandske renter. 

Nye forpliktelser omfatter i hovedsak feltene Johan Sverdrup, Martin Linge og Maria og utgjør til sammen om lag 2,5 milliarder kroner. Samtidig er estimatet for fjerningskostnader nedjustert med 3,5 milliarder kroner som følge av endring i fremtidige estimerte kostnader fra operatør og endring av tidspunkt for nedstengning og fjerning. Endringen inkluderer reduserte estimater for plugging og nedstengning av brønner og nedstengning av installasjoner. 
 
     

Alle tall i millioner kroner

2017

2016
Forpliktelse per 1.1

67 546

70 129
Nye forpliktelser/Avgang 2 565 0
Faktisk fjerning -298 -584
Endrede estimat -3 501 -2 717
Endrede diskonteringsrenter 130 -666
Endring eierandel -195 -2
Rentekostnad 1 400 1 386
Forpliktelse per 31.12 67 647 67 546
 

 

 


Det er i 2017 påløpt 298 millioner kroner til nedstengning og fjerning som inngår i regnskap etter kontantprinsippet.    
 
 

Note 13 - Annen langsiktig gjeld


Annen langsiktig gjeld i NGAAP består av:
  • gjeld i forbindelse finansiell leasing av tre LNG skip levert i 2006 
  • gjeld i forbindelse med endelig oppgjør av kommersielle arrangement ved overgang til selskapsbasert gassalg
  • uopptjent inntekt ved forventet tilbakebetaling av overskuddsandel i lisenser med netto overskuddsavtaler

I 2006 ble det inngått tre finansielle leasingkontrakter ved leveringen av tre skip for transport av LNG fra Snøhvit. Avtalene har en varighet på 20 år, med opsjon på ytterligere 2 x 5 år. Fremtidige neddiskonterte minimumsbetalinger for finansiell leasing utgjør totalt 1 145 millioner kroner per 31.12.2017. Av dette kommer 119 millioner kroner til utbetaling i 2018 og 475 millioner skal betales de påfølgende fire år. Restbeløpet på 551 millioner kroner skal betales etter år 2023.  

Forpliktelser for tilbakebetaling av tidligere innbetalt overskuddsandel i lisenser med netto overskuddsavtaler relatert til fjerning er inkludert i langsiktig gjeld og utgjør 1 624 millioner kroner. 

Øvrig langsiktig gjeld er på 860 millioner kroner, hvorav 266 millioner kroner har forfall til betaling innen fem år fra balansedagen. 

Ikke relevant ved kontantprinsippet. 

 

Note 14 - Annen kortsiktig gjeld


Annen kortsiktig gjeld i NGAAP som forfaller i løpet av 2017 omfatter i hovedsak:
  • avsetninger for påløpte, ikke betalte kostnader for desember, justert for kontantinnkalling i desember 
  • andre avsetninger for påløpte, ikke betalte kostnader, som ikke er inkludert i avregningene fra operatørene

Ikke relevant ved kontantprinsippet. 

 

Note 15 - Finansielle instrumenter og risikostyring


Det benyttes kun i begrenset grad avledede finansielle instrumenter (derivater) for å styre risiko i SDØE-porteføljen. Dette skyldes hovedsakelig at SDØE er eid av den norske stat og derfor er en del av statens samlede risikostyring. SDØE har ikke rentebærende gjeld av betydning og selger primært olje, gass og våtgass til løpende priser. Instrumentene som benyttes for å styre prisrisiko ved salg til faste priser eller ved utsatt gassproduksjon, er relatert til terminkontrakter og futures. Markedsverdi av derivatene var 596 millioner kroner i eiendeler og 2 275 millioner kroner i forpliktelser per 31. desember 2017. Tilsvarende tall ved utgangen av 2016 var 277 millioner kroner i eiendeler og 4 899 millioner kroner i forpliktelser. Tallene inkluderer markedsverdi av børsnoterte “futures” og ikke børsnoterte instrumenter. Markedsverdien av innebygde derivater var knyttet til sluttbrukerkunder på kontinentet. I 2017 utgjorde dette 498 millioner kroner i eiendeler. Tilsvarende tall i 2016 var 199 millioner kroner i eiendeler og 83 millioner i forpliktelser. Netto urealisert tap på utestående posisjoner per 31.desember 2017 er kostnadsført.

Prisrisiko
SDØE er eksponert for endringer i olje- og gasspriser i det globale markedet. Statoil kjøper all olje, NGL og kondensat fra SDØE til markedsbaserte priser. SDØEs inntekter fra salg av gass er faktiske oppnådde priser. Basert på arrangement knyttet til avsetningsinstruksen samt det forhold at SDØE inngår som del av statens samlede risikostyring, tas finansielle instrumenter (derivater) i bruk kun i begrenset grad og primært for å styre prisrisiko ved salg til faste priser eller ved utsatt gassproduksjon for å motvirke resultatsvingninger forårsaket av endringer i råvarepriser.  

Valutarisiko
Den aller vesentligste del av selskapets inntekter fra salg av olje og gass faktureres i US dollar, euro eller britiske pund. Deler av driftskostnadene og investeringene faktureres også i tilsvarende valuta. Endringer i valutakurser vil ved konvertering til norske kroner få effekt på SDØEs resultat og balanse. SDØE gjennomfører ikke valutasikring på fremtidig salg av petroleum, og SDØEs eksponering i balansen per 31. desember 2017 er i stor grad knyttet til èn måneds utestående inntekt.  

Renterisiko
SDØE er eksponert mot renterisiko primært gjennom finansielle leasingkontrakter. Selskapet har en økonomisk forpliktelse sammen med Statoil tilknyttet leasingkontrakter for LNG skip under avsetningsinstruksen. SDØE har ingen annen rentebærende gjeld som er eksponert for endringer i rentenivået. 

Kredittrisiko
SDØEs omsetning skjer mot et begrenset antall motparter hvorav all olje, NGL og kondensat selges til Statoil. Under avsetningsinstruksen kjøpes finansielle instrumenter for SDØEs virksomhet av motparter som vurderes å ha høy kredittverdighet. Finansielle instrumenter etableres bare med større banker eller kredittinstitusjoner innenfor forhåndsgodkjente eksponeringsnivåer. SDØEs kredittrisiko i løpende transaksjoner anses av den grunn å være begrenset.

Likviditetsrisiko
SDØE genererer en betydelig positiv kontantstrøm fra sine aktiviteter. Det er etablert interne retningslinjer knyttet til ordinær håndtering av likviditetsstrøm. 

 

Note 16 - Leieavtaler/kontraktsforpliktelser

     
Alle tall i millioner kroner

Leieavtaler

Transportkapasitet-
og øvrige forpliktelser

 

 

 
2018

5 219

2 096

2019

4 444

1 562

2020

3 915

1 392

2021

2 994

1 321

2022 2 525 1 297
Deretter

1 391

5 382

 

 

 


Leieavtaler representerer driftsrelaterte kontraktsforpliktelser ved leie av rigger, forsyningsskip, produksjonsskip, helikoptre, standby båter, baser og lignende som oppgitt av den enkelte operatør. Beløpene representerer kanselleringskostnad.   

Transportkapasitet og øvrige forpliktelser er knyttet til gassalgsaktiviteten og består hovedsakelig av transport- og lagerforpliktelser i Storbritannia og på kontinentet, samt terminalkapasitetsforpliktelser knyttet til Cove Point terminalen i USA. På norsk sokkel er SDØEs eierandel i anlegg og rørledninger gjennomgående høyere eller på nivå med skipingsandelen. Det er således ikke beregnet forpliktelser i disse systemene.    

Andre forpliktelser
I forbindelse med tildeling av utvinningstillatelser for leting og produksjon av petroleum kan deltakerne måtte forplikte seg til å bore et visst antall brønner. I tillegg er deltakerne bundet til leteaktivitet gjennom godkjent budsjett og arbeidsprogram. Ved årets slutt er selskapet forpliktet til å delta i 23 brønner med en forventet kostnad for SDØE i 2018 på 1,4 milliarder kroner. 

For SDØE er det også inngått kontraktsmessige forpliktelser relatert til investeringer i nye og eksisterende felt. Totalt beløper dette seg til 9,0 milliarder kroner for 2018 og 22,5 milliarder kroner for senere perioder, totalt 31,5 milliarder kroner. SDØE er gjennom godkjente budsjetter og arbeidsprogram forpliktet til drifts- og investeringskostnader for 2018. De nevnte forpliktelser for 2018 er inkludert i denne totalen.  

I forbindelse med avsetningen av SDØEs olje og gass har Statoil utstedt garantier til leverandører og eiere av transportnett, og i tilknytning til virksomheten i USA, Storbritannia og på kontinentet. Garantier i forbindelse med tradingvirksomhet er stilt som sikkerhet for manglende finansielt oppgjør. Totalt utgjør garantiene i størrelsesorden 1,8 milliarder kroner for SDØEs andel.

SDØE og Statoil leverer gass til kundene under felles gassalgsavtaler. SDØEs gassreserver vil bli trukket på i henhold til SDØEs andel av produksjonen fra de felt som til enhver tid blir valgt til å levere gassen.  

Ikke relevant ved kontantprinsippet. 

 

Note 17 - Andre forpliktelser


SDØE kan som deltaker i utvinningstillatelser, rørledninger og landanlegg, og gjennom Statoils salg av felles gass for den norske stats regning og risiko, bli påvirket av pågående rettstvister eller uavklarte tvister. Det endelige omfanget av SDØEs forpliktelser eller eiendeler knyttet til slike tvister og krav lar seg ikke beregne på det nåværende tidspunkt. Det antas ikke at SDØEs økonomiske stilling vil bli vesentlig negativt påvirket av utfallet av slike tvister. Det er foretatt avsetning i regnskapet for forhold hvor det anses å være sannsynlighetsovervekt for et negativt utfall for SDØE-porteføljen. 

Det foreligger et søksmål fra COSL Offshore Management som på tidspunkt for avleggelse av årsregnskapet for SDØE står for domstolen. Saken gjelder heving av riggkontrakt knyttet til Troll hvor SDØE har 56 prosent deltakerandel.
  
Ikke relevant ved kontantprinsippet. 
 

 

Note 18 - Vesentlige estimater


SDØEs regnskap avlegges i henhold til norsk regnskapslov og god regnskapsskikk som innebærer at ledelsen gjør vurderinger og utviser skjønn innenfor en rekke områder.  Endringer i de underliggende forutsetninger vil kunne ha stor effekt på regnskapet. I forhold til SDØE-porteføljen er det antatt at vurderinger med hensyn til de bokførte verdiene på varige driftsmidler, reserver, fjerning av installasjoner, undersøkelseskostnader og finansielle instrumenter vil kunne ha størst betydning.  

Utvinnbare reserver inkluderer volum av råolje, NGL (inkludert kondensat) og tørrgass som rapportert i ressursklasse 1-3 i henhold til Oljedirektoratets klassifikasjonssystem. Kun reserver hvor rettighetshavernes plan for utbygging og drift (PUD) er godkjent i styringskomiteen og innsendt til myndighetene medregnes i porteføljens forventede reserver. Som grunnlag for avskrivninger legges en andel av feltets gjenværende reserver i produksjon til grunn (ressursklasse 1). Årlig beregnes det en andel for porteføljen for henholdsvis olje og gass som skal representere forholdet mellom lave reserver og basisreserver. Denne felles andelen benyttes for å kalkulere avskrivningsgrunnlaget for hvert felt. De nedjusterte basisreservene som danner grunnlag for avskrivningskostnadene har stor betydning for resultatet og justeringer i reservegrunnlaget kan medføre store endringer på SDØEs resultat. 

Utgifter til boring av letebrønner balanseføres midlertidig i påvente av vurdering av om det er gjort funn av olje- eller gassreserver. Vurderinger knyttet til hvorvidt disse kostnadene skal forbli balanseførte eller nedskrives i perioden vil påvirke periodens resultat. 

I SDØE-porteføljen er det gjort betydelige investeringer i varige driftsmidler. Ved hver regnskapsavleggelse testes disse for nedskriving dersom det er indikasjoner på verdifall. Vurderinger av hvorvidt en eiendel må nedskrives bygger i stor grad på skjønnsmessige vurderinger og forventninger til fremtidige markedspriser.  

Det vises for øvrig til beskrivelse av selskapets regnskapsprinsipper, note 12 og note 15, som beskriver selskapets behandling av undersøkelseskostnader, usikkerhet med hensyn til fjerning, og finansielle instrumenter.  

Ikke relevant ved kontantprinsippet.

 

Note 19 - Egenkapital

     

Alle tall i millioner kroner

2017

2016

 

 

 

Egenkapital per. 1.1

156 302

161 524

Poster ført direkte mot egenkapitalen per 1.1.2016

 

3 248

Årets resultat

98 919 

57 426 
Kontantoverføring til staten

- 87 157

- 65 897
Egenkapital per 31.12

168 063

156 302

 

 

 


Poster ført direkte mot egenkapital gjelder korrigering av tidligere feil ved beregning av uopptjent inntekt for net profit avtale knyttet til forventet fjerningsforpliktelse Valhall.

Ikke relevant ved kontantprinsippet.  

 

Note 20 - Revisor


SDØE er underlagt Bevilgningsreglementet samt Reglement og Bestemmelser om økonomistyring i staten. Riksrevisjonen er ekstern revisor for SDØE i henhold til Lov om Riksrevisjonen av 7. mai 2004. Revisjonen foregår i perioden 1. mai 2017 – 30. april 2018, og resultatet av revisjonen vil bli rapportert i form av en revisjonsberetning innen 1. mai 2018. 

I tillegg er PricewaterhouseCoopers AS (PwC) engasjert av styret i Petoro for å utføre finansiell revisjon av SDØE som en del av virksomhetens internrevisjonsoppgaver. PwC avgir revisoruttalelse til styret i henhold til internasjonale revisjonsstandarder.  Honoraret til PwC er belastet regnskapet til Petoro AS.

 

Note 21 - Forventede gjenværende olje- og gassreserver - ikke revidert

 

 

2017

2016

2015

Olje* mill fat, Gass mrd Sm3

olje

gass

olje

gass

olje

gass

Forventede reserver per 1.1

1489

712

1599

743

1318

767

Korreksjoner av tidligere år**

 

 

-3

-1

-10

 

Endring av anslag

30

3

18

-1

-17

7

Utvidelser og funn

112

0

1

0

367

2

Forbedret utvinning

129

4

20

1

57

4

Kjøp av reserver

 

 

2

6

 

 

Salg av reserver

 

 

 

 

 

 

Produksjon

-145

-41

-150

-37

-150

-38

Forventede reserver pr. 31.12

1615

678

1489

712

1599

743

             

*   Olje inkluderer NGL og kondensat
** Korreksjonen skyldes at enkelte felt rapporterer negative reserver. Produksjon måles eksakt mens gjenværende reserver 
     er estimat.

Ved utgangen av 2017 var porteføljens forventede gjenværende olje-, kondensat-, NGL- og gassreserver 5879 millioner fat o.e., en nedgang på 89 millioner fat o.e. i forhold til utgangen av 2016.  Reservetilveksten i 2017 kom først og fremst fra Johan Castberg, men også fra de modne feltene Snorre, Åsgard, Heidrun, og Visund. Tilveksten var likevel ikke tilstrekkelig til å oppveie for reduksjon i gjenværende reserver som følge av årets produksjon.

Det ble produsert 405 millioner fat o.e. i 2017, dette gir en reserveerstatningsgrad for 2017 på 78 prosent. Reserveerstatningsgraden var 22 prosent for 2016.

 

Note 22 - Forskning og utvikling


Petoro bidrar til forskning og utvikling (FoU) ved at SDØE SDØE dekker sin andel av operatørens kostnader til generell forskning og utvikling i henhold til regnskapsavtalen. SDØE har kostnadsført 507 millioner kroner til forskning og utvikling i 2017 som er belastet fra operatørene i løpet av regnskapsåret 2017.