Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2017

SDØE - Noter

Note 1 - OVERDRAGELSE OG ENDRING AV EIERANDELER


I januar 2017 gjennomførte Olje- og energidepartementet tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO 2016) hvor 13 utvinningstillatelser ble tildelt med SDØE-deltakelse. I løpet av 2017 ble det fradelt 4 utvinningstillatelser fra eksisterende lisenser med SDØE-deltakelse og 11 utvinningstillatelser ble tilbakelevert. I januar 2018 gjennomførte Olje- og energidepartementet tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO 2017) hvor ytterligere 17 utvinningstillatelser ble tildelt med SDØE-deltakelse.

 
 

Note 2 - SPESIFIKASJON AV ANLEGGSMIDLER

Alle tall i millioner kroner

Bokført pr 31.12.16

Historisk anskaff-elseskost per 1.1.17

Akkumulert avskrivning 1.1.17

Tilgang 2017

Ned-skrivning 2017

Avgang 2017

Over-føringer 2017

Av-
skrivning 2017

Bokført pr 31.12.17

Felt under utvikling

16 625

16 625

0

11 278

2 568

0

381

0

30 852

Felt i drift

166 791 528 347 -361 556 10 575 943 0 564 -19 810 159 064

Rørledninger og landanlegg

32 307 71 060 -38 753 723 -362 0 0 -2 582 30 086

Balanseførte letekostnader

5 273 5 273 0 784 0 0 -945 0 4 159

Sum varige driftsmidler

220 996 621 306 -400 309 23 360 3 149 -952

0

-22 392 224 161

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immaterielle eiendeler

72 287 -215 0 0 0 0 -4 68

Finansielle anleggsmidler

362 362 0 -123

0

0

0

0

238

Sum anleggsmidler (NGAAP)

221 430 621 955 -400 524 23 236 -3 149 -952

0

-22 396 224 467

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omregning til kontante størrelser

-29 712 -69 046 39 334 3 328 -1 962 952

0

-2 252 -29 646

Sum anleggsmidler kontantprinsippet

191 718 552 908 -361 190 26 564 1 187

0

0

-24 648 194 821


Varige driftsmidler på Snøhvit inkluderer balanseføring av en langsiktig finansiell leieavtale for tre skip som benyttes til å frakte LNG fra Snøhvit-feltet.  Skipene blir avskrevet over 20 år som er leieperioden. 

Det er foretatt reversering i 2017 av tidligere nedskrivninger for enkelte eiendeler knyttet til Draugen og Martin Linge som følge av henholdsvis kostnadseffektivisering og økt reservegrunnlag samt forventning om høyere priser. Det er foretatt nedskrivninger av Valemon som følge av redusert reservegrunnlag. Bruksverdi beregnes ved bruk at diskonterte fremtidige kontantstrømmer som neddiskonteres ved bruk av diskonteringsrente basert på kapitalkostnad (WACC). I nedskrivningsvurderingene er Petoros vurdering av forventningsrette kontantstrømmer lagt til grunn (markedspriser, produksjon, kostnader og valutaforutsetninger). Der bruksverdien er vurdert lavere enn bokført verdi, er eiendelene nedskrevet til bruksverdi.

Immaterielle eiendeler inkluderer investeringer i videreutvikling av Etzel gasslager og et mindre beløp på Åsgard Transport.  
 
Finansielle anleggsmidler på 238 millioner kroner inkluderer:
  • Kapasitetsrettigheter for regassifisering av LNG på Cove Point terminalen i USA med en tilhørende avtale om salg av LNG fra Snøhvit til Statoil Natural Gas LLC (SNG) i USA. Virksomheten vurderes som en investering i tilknyttet selskap og bokføres etter egenkapitalmetoden (se for øvrig note 11). SDØE deltar i SNG under avsetningsinstruksen i aktiviteter knyttet til avsetning av statens LNG fra Snøhvit. Kontantstrømmene fra SNG gjøres opp løpende på månedsbasis i forbindelse med kjøp og salg av LNG.
  • Aksjepost i Norsea Gas AS og Norpipe Oil AS. 
 
 

Note 3 - Spesifikasjon av driftsinntekter per område

     

Alle tall i millioner kroner

2017

2016

Lisens

131 937

110 766

Marked

23 120

15 165

Netto overskuddsavtaler

428

8

Eliminering internt salg

-4 765

-4 715

Sum driftsinntekter (NGAAP)

150 720

121 224

     
Omregning til kontante størrelser

-5 677

6 684

Sum kontantprinsippet

145 043

127 909

 

 

 

Marked består i all hovedsak av inntekter fra videresalg av gass, tariffinntekter, urealisert tap og inntekter trading varelager. Trading varelager omhandler i hovedsak fysiske volumer. Gassled og annen gass infrastruktur er fra 2017 organisatorisk plassert under Marked. Sammenligningstallene for 2016 er korrigert tilsvarende.
 
 
 

Note 4 - SPESIFIKASJON AV DRIFTSINNTEKTER PER PRODUKT

     

Alle tall i millioner kroner

2017

2016

Råolje, NGL og kondensat

61 171

49 322

Gass

77 398

60 927

Transport- og prosesseringsinntekter

10 674

10 597

Andre inntekter

1 050

369

Netto overskuddsavtaler

428

8
Sum driftsinntekter (NGAAP)

150 720

121 224

 

 

 

Omregning til kontante størrelser -5 677 6 684
Sum kontantprinsippet 145 043 127 909

All olje, NGL og kondensat fra SDØE selges til Statoil og all gass omsettes av Statoil (gjennom avsetningsinstruks gitt til Statoil) for SDØEs regning og risiko. Gassen blir i all hovedsak solgt til kunder i Europa via bilaterale salgskontrakter, eller over trading desk. Omlag 30 prosent av årlige gassvolumer er kjøpt av de fire største kundene. 

 

Note 5 - Spesifikasjon av produksjons- og andre driftskostnader per område

     

Alle tall i millioner kroner

2017

2016

Produksjonskostnader

   

Lisens

11 204

11 947

Annen infrastruktur

3 058

2 668

Sum produksjonskostnader

14 262

14 616

     

Transport og prosesseringskostnader

   

Lisens

13 634

13 352

Marked

209

318

Eliminering internt kjøp

-4 765

-4 715

Sum transport og prosesseringskostnader

9 078

8 955

     

Andre driftskostnader

   

Marked

4 770

5 866

Sum andre driftskostnader

4 770

5 866

     

Sum driftskostnader

28 110

29 437

Omregning til kontante størrelser

664

1 723

Sum kontantprinsippet

28 775

31 160


Marked består hovedsakelig av utgifter til kjøp av gass for videresalg og kjøp til varelager for optimalisering av gassalg. Gassled og annen gass infrastruktur er fra 2017 organisatorisk plassert under Marked. Sammenligningstallene for 2016 er korrigert tilsvarende.

 

Note 6 - Varelager

 
     

Alle tall i millioner kroner

2017

2016

Petroleumsprodukter

1 028

1 072

Reservedeler

1 506

1 665

Sum varelager

2 534

2 737

 

 

 


Petroleumsprodukter omfatter LNG og gass. SDØE fører ikke varelager på råolje da forskjellen mellom produsert og solgt volum inngår i over/ underlift.

Ikke relevant ved kontantprinsippet. 

 

Note 7 - Renter inkludert i SDØEs Bevilgningsregnskap


Renter av statens faste kapital er inkludert i regnskapet etter kontantprinsippet.  Rentebeløpene er beregnet i samsvar med krav i oppdragsbrevet for 2017 gitt til Petoro AS fra Olje- og energidepartementet. 

Driften skal belastes med renter på statens faste kapital for å ta hensyn til kapitalkostnader, og gi et mer korrekt bilde av ressursbruken. Dette er en kalkulatorisk kostnad uten kontanteffekt. 

Kontantregnskapet inkluderer et mellomværende med staten som utgjør differansen mellom føring på kapittel/post i bevilgningsregnskapet og likviditetsbevegelser. 

Rente på mellomregning med staten er beregnet i samsvar med oppdragsbrev for 2017 gitt til Petoro AS fra Olje- og energidepartementet. Rentesatsen som er benyttet er knyttet opp mot renten på kortsiktige statspapirer og tilsvarer rentesats for kortsiktige kontolån til statskassen beregnet med utgangspunkt i månedlig gjennomsnittlig saldo på mellomregningen med staten. 

Ikke relevant for regnskap etter regnskapsloven (NGAAP)


 

Note 8 - Netto finansposter

     

Alle tall i millioner kroner

2017

2016

Renteinntekter

2

81

Andre finansinntekter

1

72

Valutagevinst, realisert

1 986

4 904

Valutatap, realisert

-1 595

-4 091

Valutatap/gevinst urealisert 33 -1 797
Rentekostnader

45

-122

Renter på fjerningsforpliktelse

-1 400

-1 386

Netto finansposter

-928

-2 339

 

 

 


Ikke relevant ved kontantprinsippet. 

 

Note 9 - Nærstående parter


Staten ved Olje- og energidepartementet eier 67 prosent i Statoil og 100 prosent i Gassco. Selskapene defineres som nærstående parter til SDØE. Petoro har vesentlige deltakerandeler i rørledninger og landanlegg som opereres av Gassco.
Statoil er kjøper av statens olje, kondensat og NGL. Samlet salg av olje, kondensat og NGL fra SDØE til Statoil beløp seg til 61,2 milliarder kroner (tilsvarende 145 millioner fat o.e.) i 2017 mot 49,3 milliarder kroner (147 millioner fat o.e.) i 2016.
Statoil selger og markedsfører statens naturgass for statens regning og risiko, men i Statoils navn og sammen med Statoils egen gass. Staten mottar markedsverdi for salget av disse volumene. I 2017 solgte staten tørrgass direkte til Statoil som kjøper til en verdi av 311 millioner kroner mot 369 millioner i 2016. Staten har dekket sin relative andel av Statoils kostnader forbundet med transport, lagring og prosessering av tørrgass, for kjøp av tørrgass for videresalg samt gassalgsadministrasjon, totalt 11,7 milliarder kroner i 2017 mot 12,6 milliarder i 2016. Mellomværende med Statoil var 8,4 milliarder kroner i SDØEs favør omregnet til kurs på balansedagen mot 5,2 milliarder i 2016.

Under avsetningsinstruksen er SDØE også deltaker med en økonomisk andel i Statoil Natural Gas LLC (SNG) i USA. Kontantstrømmene fra SNG gjøres opp løpende på månedsbasis i forbindelse med kjøp og salg av LNG. Investeringen bokføres etter egenkapitalmetoden og er nærmere omtalt i note 11.

Mellomværende og transaksjoner i tilknytning til aktiviteter i utvinningstillatelsene er ikke inkludert i ovennevnte beløp og således er det ikke gitt opplysninger om mellomværende og transaksjoner i tilknytning til lisensaktiviteter verken med Statoil eller Gassco.  SDØE deltar som partner i utvinningstillatelser på norsk sokkel. Disse regnskapsføres etter bruttometoden.

 

Note 10 - Kundefordringer


Kundefordringer og øvrige fordringer er oppført til pålydende i NGAAP etter fradrag for påregnelige tap.