Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2017
Maria - Wintershall  – Foto: Wintershall/Rolf Skjong

Ledelseskommentar årsregnskap for SDØE

Formål

Petoro er fra opprettelsen i 2001 rettighetshaver for statens andeler i utvinningstillatelser, felt, rørledninger og landanlegg. Petoro skal ivareta SDØE-porteføljen på et forretningsmessig grunnlag. Ved utgangen av 2017 besto porteføljen av 186 utvinningstillatelser, seks flere enn ved inngangen til året. I januar 2018 mottok Petoro andeler i 17 utvinningstillatelser til forvaltning gjennom Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO 2017). 
 

Bekreftelse

Årsregnskapet er avlagt i henhold til Bestemmelser om økonomistyring i staten, rundskriv R-115 fra Finansdepartementet og krav i Instruks om økonomistyring av SDØE i Petoro AS med de unntak som er innvilget for SDØE. Styret bekrefter at årsregnskapet, som består av bevilgningsregnskap og kapitalregnskap i kontante størrelser, gir et rettvisende bilde i samsvar med kontantprinsippet. Artskontorapporteringen viser regnskapstall for SDØE som rapportert til statsregnskapet etter standard kontoplan for statlige virksomheter.  

Styret bekrefter videre at virksomhetsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk i Norge og gir et rettvisende bilde av SDØEs eiendeler, forpliktelser og resultat per 31. desember 2017.
 

Vurdering av vesentlige forhold

Bevilgningsregnskapet og kapitalregnskapet

I samsvar med supplerende oppdragsbrev datert 21. juni 2017 var SDØEs bevilgning til investeringer2 27,0 milliarder kroner. I supplerende oppdragsbrev datert 14. desember 2017 var bevilgning til driftsresultat3 86,9 milliarder kroner.  Bevilgning til renter av statens kapital4 var 3,7 milliarder kroner. Driftsresultatet etter kontantprinsippet påvirkes først og fremst av prisen på olje og gass og av solgte volum fra SDØEs produksjon. Det er Statoil som ivaretar avsetningen av SDØEs produkter gjennom en avsetningsinstruks. 


2Kap/post 2440.30
3Kap/post 5440.24
4Kap/post 5440.80
Artskontorapporteringen etter kontantprinsippet viser netto rapporterte inntekter inkludert finansinntekter 145 milliarder kroner i 2017 mot 127,9 milliarder kroner i 2016 og består hovedsakelig av inntekter fra olje- og gassalg. Inntektene er påvirket av høyere olje- og gasspriser i 2017 samt høyere gassvolum. Utgifter rapportert til bevilgningsregnskapet omfatter utbetaling til investeringer på 26,6 milliarder kroner og driftsutgifter på 28,8 milliarder kroner. Utbetalinger i 2016 knyttet til investeringer var 27,8 milliarder kroner og til drift 31,2 milliarder kroner. Utbetalinger til drift er i hovedsak knyttet til drift av felt og anlegg, prosesserings- og transportkostnader samt lete- og feltutviklingsutgifter. Utbetaling av finansutgifter kommer i tillegg. Avskrivninger på felt og anlegg var 24,6 milliarder kroner i 2017 mot 23,3 milliarder kroner i 2016. 

Virksomhetsregnskapet for SDØEinkluderer flere vesentlige estimater som er beheftet med usikkerhet og som bygger på skjønnsmessige vurderinger. Dette inkluderer blant annet balanseførte letekostnader, reserveanslag som grunnlag for avskrivninger, fjerningskostnader basert på estimater for kostnader som vil påløpe langt frem i tid og vurdering av nedskrivning av verdi på varige driftsmidler.  

Årsresultatet i 2017 var 98,9 milliarder kroner, 41,5 milliarder kroner høyere enn i 2016.  Netto kontantstrøm overført til staten var 87,2 milliarder kroner i 2017 sammenlignet med 65,9 milliarder i 2016. Kontantstrømmen og årsresultatet er preget av høyere olje- og gasspriser i 2017 sammenlignet med 2016. Gjennomsnittlig realisert oljepris for året var 449 kroner per fat mot 361 kroner per fat i 2016. Gjennomsnittsprisen for gass var 1,72 kroner per Sm3 i 2017 mot 1,62 kroner per Sm3 i 2016. Total produksjon var 1,110 millioner fat oljeekvivalenter (o.e) per dag som var om lag 7 prosent høyere enn produksjonen året før. Gassproduksjonen var på rekordhøyt nivå i 2017, 13 prosent høyere enn i 2016. Økningen skyldes hovedsakelig høyere fleksibel gassproduksjon for å utnytte høyere priser. Naturlig produksjonsfall fra eksisterende brønner gjorde at væskeproduksjonen ble nærmere tre prosent lavere enn i 2016. 

Sum driftskostnader var 50,9 milliarder kroner mot 61,5 milliarder kroner i 2016 som følge av lavere av- og nedskrivninger. Kostnader til drift av felt, rørledninger og landanlegg var 14,3 milliarder kroner, på nivå med fjoråret. Av- og nedskrivninger beløp seg til 21,2 milliarder kroner, 9,4 milliarder kroner lavere enn året før.  Reduksjonen skyldes i hovedsak reversering av tidligere nedskrivninger knyttet til Draugen og Martin Linge som følge av henholdsvis kostnadseffektivisering og økt reservegrunnlag samt forventning om høyere priser. Det er foretatt nedskrivninger av Valemon som følge av redusert reservegrunnlag. Petoro var deltaker i 12 av de 34 letebrønnene som ble ferdigstilt på norsk sokkel i 2017. Det ble gjort totalt 8 nye funn. 

Påløpte kostnader til investeringer i 2017 var 25,5 milliarder kroner, om lag 3 milliarder kroner lavere enn året før. Reduksjonen var størst innenfor produksjonsboring som følge av redusert boreaktivitet knyttet til Troll, Martin Linge og Gullfaks.

Ved utgangen av 2017 var porteføljens forventede gjenværende olje-, kondensat-, NGL- og gassreserver 5879 millioner fat o.e., en nedgang på 89 millioner fat o.e. i forhold til utgangen av 2016.  Reservetilveksten i 2017 kom først og fremst fra Johan Castberg, men også fra de modne feltene Snorre, Åsgard, Heidrun, og Visund. Tilveksten var likevel ikke tilstrekkelig til å oppveie for reduksjon i gjenværende reserver som følge av årets produksjon.

Bokførte eiendeler var 247 milliarder kroner per 31. desember 2017. Eiendelene består i hovedsak av driftsmidler tilhørende feltinstallasjoner, rør og landanlegg samt kortsiktige kundefordringer. På basis av høyere prisforventninger og økt reservegrunnlag er tidligere nedskrivninger av eiendelene reversert med til sammen 4,7 milliarder kroner. Dette ble delvis motvirket av nedskrivning til virkelig verdi for et felt med 1 milliard kroner. I 2016 ble eiendelene nedskrevet med om lag 5 milliarder.  Egenkapitalen var ved årets slutt 168 milliarder kroner. En tidligere feil ved beregning av uopptjent inntekt for net profit avtale knyttet til forventet fjerningsforpliktelse for Valhall er korrigert mot egenkapitalen. Korreksjonen utgjorde 3,2 milliarder kroner. Fremtidige fjerningsforpliktelser er estimert til 67,6 milliarder kroner som var på nivå med fjoråret. 

Tilleggsopplysninger

Riksrevisjonen er ekstern revisor og bekrefter årsregnskapet for SDØE. Ved avslutningen av den årlige revisjonen utsteder Riksrevisjonen et avsluttende revisjonsbrev (beretning) som oppsummerer konklusjonen fra revisjonsarbeidet. Resultatet av revisjonen vil bli rapportert innen 1. mai 2018. 

Styret har engasjert PwC til å foreta finansiell revisjon av SDØE-regnskapet som ledd i selskapets internrevisjon.  PwC gir en skriftlig uttalelse til styret i Petoro AS av årsregnskapet etter kontantprinsippet og etter regnskapsprinsippet som bygger på revisjonsstandard 800 “Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål”.  PwCs revisjonsarbeid danner grunnlag for Riksrevisjonens gjennomgang av årsregnskapet.
Signaturer2017-nor