Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2017

SDØE kontantstrømoppstilling

       
Alle tall i millioner kroner Noter

2017

2016

   

 

 

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter  

 

 

Innbetalinger fra driften 3, 4

145 043

127 828
Utbetalinger fra driften 5

-30 222

-33 634
Endring arbeidskapital i lisensene   -1 426 1 807
Endring over/undercall i lisensene   353 -2 297
Netto rentebetalinger  

0

75

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter  

113 747

93 778

   

 

 

Kontantstrøm investeringsaktiviteter  

 

 

Investeringer 2, 11

-26 564

-27 815
Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter  

-26 564

-27 815
   

 

 

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter  

 

 

Netto overført til staten  

-87 157

-65 897

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter  

-87 157

-65 897

   

 

 

Økning beholdning bankkonto DA-selskap  

26

66