Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2017

SDØE bevilgningsregnskap i kontantstørrelser

       

 
   
Oppstilling av bevilgningsrapportering 31.12.2017 – tall i hele norske kroner
Utgifts-kapittel

Kapittelnavn

Post

Posttekst

Samlet tildeling

Regnskap 2017

Merutgift (-) og mindreutgift

2440

Utgifter

30

Investeringer

27 000 000 000

26 564 054 732

435 945 268

5440

Utgifter

24.02

Driftsutgifter

26 300 000 000

28 774 708 704

-2 474 708 704

5440

Utgifter

24.03

Lete- og feltutviklingsutg.

1 300 000 000

1 432 243 822

-132 243 822

5440

Utgifter

24.04

Avskrivninger

23 500 000 000

24 648 044 133

-1 148 044 133

5440

Utgifter

24.05

Renter

3 700 000 000

3 567 970 153

132 029 847

Sum utgiftsført

 

 

81 800 000 000

84 987 021 543

-3 187 021 543

 
Inntekts-kapittel

Kapittelnavn

Post

Posttekst

Samlet tildeling

Regnskap 2017

Merinntekt og mindreinntekt (-)

5440

Inntekter

24.01

Driftsinntekter

141 700 000 000

145 043 041 110

3 343 041 110

5440

Utgifter

30

Avskrivninger

23 500 000 000

24 648 044 133

1 148 044 133

5440

Utgifter

80

Renter fast kapital

3 700 000 000

3 580 822 461

-119 177 539

5440

Utgifter

85

Renter mellomregnskap

0

-12 852 308

-12 852 308

Sum inntektsført

 

 

168 900 000 000

173 259 055 395

-4 359 055 395

5440

 

24

Driftsresultat

86 900 000 000

86 620 074 299

-279 925 701

Netto rapportert til bevilgningsregnskapet

 

-88 272 033 852

 

Kapitalkontoer

0677.03.04693

Oppgjørskonto Norges Bank - innbetalinger

139 409 429 575

 

0677.03.08710

Oppgjørskonto Norges Bank - innbetalinger

15 634 299 814

 

0677.04.05015

Oppgjørskonto Norges Bank - utbetalinger

-67 886 811 652

 

 

Endring i mellomværende 2016

1 115 116 115

 

Sum rapportert

0

  
Beholdninger rapportert til kapitalregnskapet (31.12)

 

Konto

2017

2016

Endring

 

Mellomværende med statskassen

-4 342 444 649

-3 227 328 534

1 115 116 115 

Kommentar endring mellomværende 2016 til 2017: 
Endring skyldes i hovedsak endringer i forskuddsbetalinger og arbeidskapital i lisensene.

NOTE A Forklaring av samlet tildeling

 

Kapittel og post

Overført fra i fjor

Årets tildelinger

Samlet tildeling

2440.30

 

27 000 000 000

27 000 000 000

5440.24.02

 

26 300 000 000

26 300 000 000

5440.24.03

 

1 300 000 000

1 300 000 000

5440.24.04

 

23 500 000 000

23 500 000 000

5440.24.05

 

3 700 000 000

3 700 000 000

5440.24.01

 

141 700 000 000

141 700 000 000

5440.30

 

23 500 000 000

23 500 000 000

5440.80

 

3 700 000 000

3 700 000 000

5440.85

 

0

0

5440.24

 

86 900 000 000

86 900 000 000


Note B Forklaring til brukte fullmakter og beregning av mulig overførbart beløp til neste år

Ikke aktuell for SDØE som mottar overslagsbevilgninger.