Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2017

SDØE Balanse per 31. desember

       
Alle tall i millioner kroner

Note

2017

2016

 

 

 

 

Immaterielle eiendeler

2

68

72
Varige driftsmidler

1, 2, 18,21

224 161

220 996
Finansielle anleggsmidler

2, 11

238

362
Anleggsmidler

 

224 467

221 430
 

 

 

 
Lager

6

2 534

2 737
Kundefordringer

9, 10

20 249

16 839
Bankinnskudd

 

176

149
Omløpsmidler

 

22 958

19 726

 

 

 

 
Sum eiendeler

 

247 426

241 156
  

 

 

 
Egenkapital per 1.1

 

156 302

164 773
Betalt fra/(til) Staten i året

 

-87 157

-65 897
Årets resultat

 

98 919

57 426
Egenkapitaljusteringer

 

0

0
Egenkapital

19

168 063

156 302
       
Langsiktige fjerningsforpliktelser

12, 18

67 647

67 546
Annen langsiktig gjeld

13

3 629

4 020
Langsiktig gjeld

 

71 276

71 566
       
Leverandørgjeld

 

1 987

2 411
Annen kortsiktig gjeld

9, 14, 15

6 100

10 878
Kortsiktig gjeld

 

8 087

13 289
 

 

 

 
Sum egenkapital og gjeld

 

247 426

241 156
 

 

 

 
Signaturer2017-nor