Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2017

SDØE artskontorapportering i kontantstørrelser

     

Oppstilling av artskontorapporteringen 31.12.2017

   
 

2017

2016

Driftsinntekter rapportert til bevilgningsregnskapet

   

  Salgs- og leieinntekter

132 997 435 409  

116 916 966 237

  Andre innbetalinger

12 881 184 463

11 518 725 781

Sum innbetalinger fra drift

145 878 619 872

128 435 692 018 

     

Driftsutgifter rapportert til bevilgningsregnskapet

   

  Avskrivninger

24 648 044 133

23 276 647 734

  Andre utbetalinger til drift

28 658 993 411

31 997 464 222

Sum utbetalinger til drift

53 307 037 544

 55 274 111 956

Netto rapporterte driftsutgifter

-92 571 582 328

-73 161 580 062 

     

Investerings- og finansinntekter rapportert til bevilgningsregnskapet

 

 

  Innbetaling av finansinntekter

-835 578 762

-527 088 497

Sum investerings- og finansinntekter

-835 578 762

-527 088 497 

     

Investerings- og finansutgifter rapportert til bevilgningsregnskapet

 

 

   Utbetalt til investeringer

26 658 459 248

27 725 735 798 

   Utbetaling til kjøp av aksjer

 -90 945 423

90 825 760

   Utbetalinger av finansutgifter

5 112 470 175

5 445 073 553

Sum investerings- og finansutgifter

31 679 983 999

33 261 635 110 

     

Netto rapporterte investerings- og finansutgifter

32 515 562 761

33 788 723 607 

     

Inntekter og utgifter rapportert på felleskapitler

 

 

  Avskrivninger (ref.kap. 5440 inntekt)

-24 648 044 133

-23 276 647 734 

  Renter av statens kapital og mellomværende med statskassen
  (ref.kap. 5440 inntekt)

-3 567 970 153

-3 805 803 940

Netto rapporterte utgifter på felleskapitler

-28 216 014 285

-27 082 451 674

     

Netto utgifter rapportert til bevilgningsregnskapet

-88 272 033 852

-66 455 308 130

     
 
 
Oversikt over mellomværende med statskassen

 

 

Eiendeler og gjeld*

2017

2016

O/U call

-353 144 900

2 296 729 921 

AP Nonop

56 487 435

-331 626 638 

AR Nonop

-1 133 674 872

-417 271 621

Inventory Nonop

-159 124 367

-250 731 282

Prep Exp Nonop

936 171 349

17 232 618 

Working cap - Nonop

1 752 400 542

-758 899 586

Merverdiavgift

16 000 927

2 708 978

Agio

-

-0

Sum mellomværende med statskassen

1 115 116 115

558 142 390 


*)
O/U call - Forskudd beregnet som netto av kontantinnkalling og avregning fra operatørene 
AP Nonop – Skyldig beløp i avregning fra operatørene 
AR Nonop – Tilgodehavende beløp i avregninger fra operatørene 
Inventory Nonop- Beholdning i avregning fra JV operatørene
Prep Exp Nonop – Forhåndsbetalte utgifter til operatørene – avregninger
Working cap – Nonop - Hovedsakelig avsetninger i månedlige avregninger fra operatørene
Merverdiavgift - Inngående og utgående merverdiavgift
Agio - Øreavrunding relatert til valutaomregning (agio/disagio)

Kommentar endring mellomværende 2016 til 2017:
Endring skyldes i hovedsak endringer i avsetninger i lisensene, samt endringer i forskuddsbetaling i lisensene.