Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2017

Petoro AS - Resultatregnskap

             

MORSELSKAP

 

KONSERN

2016*

2017

NOTER

Alle tall i tusen kroner

NOTER

2017

2016*

             

273 625

274 148

1

Inntektsført offentlig tilskudd

1

280 248

283 925

640

3 283

1, 16, 17

Annen inntekt

1, 16, 17

2 660

353

660

-1 898

2

Endring utsatt inntektsføring

2

-1 898

660

274 925

275 533

 

Sum driftsinntekter

 

281 009

284 938

             

150 243

160 620

3,11

Lønnskostnad

3, 11

160 620

150 243

2 759

3 082

4

Avskrivning

4

3 082

2 759

13 401

15 789

13,15,16

Regnskapshonorar

13, 15, 16

15 789

13 586

9 316

10 528

14

Kontorhold

14

10 535

9 316

33 436

23 868

15

IKT-kostnad

15

23 868

33 440

69 691

56 478

13,16

Annen driftskostnad

13, 16, 18

61 682

79 083

278 846

270 365

 

Sum driftskostnader

 

275 577

288 427

             

-3 921

5 168

 

Driftsresultat

 

5 432

-3 489

             

1 075

1 320

5

Finansinntekt

5

1 368

1 114

-152

-110

5

Finanskostnad

5

-140

-161

923

1 210

 

Netto finansresultat

 

1 228

953

             

-2 999

6 378

 

Resultat før skattekostnad

 

6 660

-2 536

             
     

Skattekostnad på ordinært resultat

19

10

69

             

-2 999

6 378

 

ÅRSRESULTAT

 

6 670

-2 605

             
     

OVERFØRINGER

     

-2 999

6 378

 

Overført fra (til) annen egenkapital

  6 670 -2 605

-2 999

6 378

 

Sum overføringer

  6 670 -2 605

*2016 regnskapstall omarbeidet iht note 10 og 11