Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2017

Petoro AS - Noter

Note 1 - Tilskudd og andre inntekter


Årets bevilgning eksklusiv merverdiavgift er 274,1 millioner kroner for Petoro AS og 7,4 millioner kroner for Petoro Iceland AS, totalt kr 281,5 millioner kroner for konsernet. Petoro AS har i 2017 inntektsført driftstilskudd fra den norske stat med totalt 
274,1 millioner kroner eksklusiv merverdiavgift. For konsernet utgjør beløpet 
280,2 millioner kroner. 

Annen inntekt er hovedsakelig knyttet til fakturering av tjenester levert til operatør av interessentskap og andre interessepartnere.

 

Note 2 - Utsatt inntekt


Endring utsatt inntektsføring består av utsatt inntekt knyttet til investeringer foretatt i løpet av året, totalt 5 millioner kroner i 2017, samt avskrivninger av årets og tidligere års investeringer, totalt 3,1 millioner kroner.

 

Note 3 - Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser mm

     
Lønnskostnad *)(Alle tall i NOK tusen)

2017

2016

Lønn

107 223

97 225
Styregodtgjørelse 1 787 1 778
Arbeidsgiveravgift 16 038 15 214
Pensjonskostnader (se note 11) 31 222 31 389
Andre ytelser 4 350 4 637
Sum 160 620 150 243
 

 

 

Antall ansatte pr 31.12

65

64

Antall ansatte med signert arbeidsavtale, ikke tiltrådt pr 31.12

1

1

Gjennomsnittlig antall årsverk sysselsatt

64,4

62,7


 
             

Ytelse til ledende personer (Alle tall i tusen kroner)

Fast lønn1

Lojalitets-ordning2

Kontant-godgjørelse3

Andre skattepliktige ytelser4

Skattbar lønn

Kostnadsført pensjon

              

Grethe K. Moen

3 291

0

204 179 3 674 2 113

Ledergruppen for øvrig:

           

Olav Boye Sivertsen

1 838

180 241 162 2 422 421

Marion Svihus

2 234 200 70 153 2 658 1 070
Roy Ruså 2 267 202 74 165 2 708 782
Kjell Morisbak Lund5 2 626 133 71 153 2 983 185
Hege Manskow 1 290

0

182 157 1 629 183
Ole Njærheim6 1 751

0

0

147 1 898 159
Laurits Haga7 1 940 344 74 80 2 438 413

Ledergruppen for øvrig:

13 946 1 059 712 1 017 16 736 3 213
 
 
  1. Fastlønn består av grunnlønn og feriepenger.
  2. Det ble utbetalt i 2017 fra selskapets lojalitetsordning til fem ledere som oppfylte vilkårene i ordningen. Utbetaling fra ordningen inngår ikke i pensjonsgrunnlaget. Denne ordningen ble avviklet i 2017.
  3. Kontantgodtgjørelse som ikke inngår i pensjonsgrunnlaget.
  4. Andre administrative fastsatte godtgjørelser.
  5. Fastlønn inkluderer kontantgodtgjørelse som kompensasjon for bortfall av ytelsespensjon beregnet basert på aktuarmessige forutsetninger og pensjonsgivende inntekt. 
  6. Lønnsgodtgjørelse siden 20.februar.
  7. Lønnsgodtgjørelse til og med 30.juni.

Kostnadsført pensjon representerer årets beregnede kostnad for den samlede pensjonsforpliktelse for administrerende direktør og ledergruppen inkludert beregnet premie i innskuddsbasert ordning for ledere som omfattes av denne. Lojalitetsordningen ble avviklet i 2017. Første avviklingsrate ble utbetalt i juni 2017.
 
 

Lederlønnserklæring for Petoro AS

Erklæring vedrørende godtgjørelse til administrerende direktør og ledende ansatte er i tråd med allmennaksjelovens regler, samt retningslinjer for statlig eierskap, herunder “Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel”, gjeldende fra og med 13.02.2015. 

Retningslinjer for godtgjørelse
Petoros retningslinjer for godtgjørelse er forankret i selskapets visjon, mål og verdier. Sammenhengen mellom prestasjonsnivå, utvist leder-/medarbeiderskap og belønning, skal være forutsigbart, motiverende, tydelig og lett å kommunisere. Petoro har en enhetlig lønnspolitikk og lønnssystem for hele selskapet og har som mål å være konkurransedyktig, men ikke lønnsledende i forhold til relevant marked for petroleumsindustrien.  

Beslutningsprosess
Styret har nedsatt et eget godtgjørelsesutvalg som består av styrets nestleder og ett styremedlem.  Personalsjef ivaretar sekretærfunksjonen for utvalget. Godtgjørelsesutvalget utarbeider forslag og anbefalinger til styret når det gjelder kompensasjonsspørsmål. Administrerende direktørs kompensasjon fastsettes av styret, mens administrerende direktør fastsetter kompensasjon for øvrige ledere innenfor vedtatte rammer.

Hovedprinsippene for godtgjørelse
Petoros lønnspolitikk er å være konkurransedyktig, men ikke lønnsledende med hensyn til total kompensasjon inkludert selskapets pensjonsordninger. 

Kompensasjonspakken til administrerende direktør og øvrig ledelse skal reflektere stillingens ansvarsforhold og kompleksitet, selskapets verdier og kultur, rolleinnehavers adferd og prestasjoner samt behovet for å tiltrekke og beholde nøkkelpersoner. Ordningene er transparente og i tråd med prinsipper for god eierstyring. 

Hovedelementet i Petoros kompensasjonsordning er grunnlønn. Ledende ansatte er i tillegg berettiget ytelser på linje med andre i selskapet, herunder bilgodtgjørelse, pensjon- og forsikringsordninger samt ordning for kommunikasjonsgodtgjørelse. 

Lønn i et referansemarked bestående av relevante selskap i oppstrømsindustrien innen olje og gass skal i utgangspunktet være retningsgivende for selskapets lønnsprofil. Grunnlønn fastsettes hovedsakelig med utgangspunkt i stillingens ansvarsforhold og kompleksitet. Grunnlønn er gjenstand for årlig vurdering. 

Styret vedtok 29.03.2017 innføring av ordning for variabel lønn. Prinsipp og rammer for variabel lønn er fastsatt av styret innenfor gjeldende “Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel”, gjeldende fra og med 13.02.2015. Ordningen gjelder alle ansatte inklusiv administrerende direktør med lik prosent av grunnlønn. Ordningen med variabel lønn er forankret i lederlønnsretningslinjene der det blant annet fremgår: “Variabel lønn skal være basert på objektive, definerbare og målbare kriterier som lederen kan påvirke. Flere relevante målekriterier bør legges til grunn”. Det skal være klar sammenheng mellom de mål som ligger til grunn for variabel lønn og selskapets mål. Styret fastsetter årets mål forankret i lederlønnsretningslinjenes kriterier. Styret vurderer måloppnåelsen og fastsetter variabel lønn i henhold til vurdert måloppnåelse innenfor rammen av 10 prosent av grunnlønn.   

Styret besluttet 04.05.2017 å avvikle lojalitetsordningen for ansatte.  Administrerende direktør har ikke vært omfattet av denne ordningen som ble etablert i 2013 for å møte konkurransesituasjonen. Det ble i 2016 ikke gjort avsetning til ordningen. Utbetaling fra ordningen ble første gang foretatt i januar 2016 for ansatte som oppfylte vilkårene, og neste utbetaling ble foretatt i januar 2017. Avviklingen gjennomføres slik at ansatte som var i ordningen ved dato for avvikling, får innestående beløp utbetalt i 3 like rater. Første avviklingsrate ble utbetalt i juni 2017, andre rate ble utbetalt i januar 2018 og siste rate vil bli utbetalt i januar 2019.

Aksjeprogrammer, opsjoner og andre opsjonslignende ordninger benyttes ikke i Petoro.

Petoro iverksatte ny pensjonsordning for Petoro gjeldende fra 1.01.2016 som er innskuddsordning etter lov om innskuddspensjon. 

Petoro har fra samme dato ingen kollektiv pensjonsordning for ansatte med lønn over 12 G. Petoro har en overgangsordning som fortsatt er ytelsesbasert også for lønn over 12 G. Denne er lik for ledende og andre ansatte som hadde mindre enn 15 år til pensjonsopptjeningsalder (67 år) 1.01.2016. For ledende ansatte med ansettelsesavtale inngått før 13.02.2015 gjelder samme overgangsordning som for andre ansatte.

Pensjonsalder til administrerende direktør er 67 år. I henhold til ansettelsesavtalen gjelder en gjensidig oppsigelsestid på seks måneder. Det er inngått avtale om etterlønn utover oppsigelsestid på 12 måneder. En person i ledergruppen kan velge å fratre ved fylte 65 år med reduserte ytelser. Den øvrige ledelse har 67 år som pensjonsalder. Pensjonsavtalene ble opprettet før nye retningslinjer 13.02.2015 for ansettelsesvilkår for ledere i statlige foretak og selskaper trådte i kraft. 

Nye ledende ansatte etter ikrafttreden av de nye retningslinjene omfattes kun av selskapets innskuddspensjonsordning som gjelder for lønn under 12 G. Det følger av dette at Petoro etter disse retningslinjers ikrafttreden verken vil ha nye ledende ansatte under ytelsespensjon eller at det vil påløpe pensjonskostnader ut over det som følger av skattefavorisert ytelsesordning.
  
Godtgjørelsesprinsipper og implementering foregående år 
Den årlige vurdering av grunnlønn for administrerende direktør og øvrig ledelse gjennomføres med virkning fra 1. juli. Styret behandlet lønnsvurdering for administrerende direktør i styremøte 14.09.2017. I 2017 ble vurderingen av øvrige ledere gjennomført i 3. kvartal.

 

Note 4 - Varige driftsmidler

         

Alle tall i tusen kroner

Fast inventar

Driftsløsøre

IKT

Sum

Anskaffelseskost 01.01.17

4 434

8 553 31 892 44 879

Tilgang driftsmidler

544

-

4 436 4 980

Avgang driftsmidler/utrangering

-

-

-

-

Anskaffelseskost 31.12.17

4 979 8 553 36 327 49 859
         

Akk. avskrivninger 01.01.17

4 231 8 143 28 306 40 680

Tilbakeført akkumulert avskrivning

 

 

 

-

Årets avskrivninger

141 228 2 712 3 082

Akk. avskrivninger 31.12.17

4 372 8 372 31 018 43 762
         

Bokført verdi 31.12.17

607 181 5 309 6 097
 
Økonomisk levetid

Til leiekontrakt
går ut i 2020

3/5 år

3 år

 
Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær  


Operasjonelle leasingkontrakter inkluderer kontorinventar og kontormaskiner. Initielle leieperioder er mellom 3 og 5 år. 

 

Note 5 – Finansposter

     
Alle tall i tusen kroner

2017

2016

Finansinntekter

 

 

  Renteinntekter 860 933
  Valutagevinst agio 460 142

Finanskostnader

 

 

  Rentekostnader

-

-

  Valutatap disagio 110 152
  Annen finanskostnad

-

-

Netto finansresultat Petoro AS 1 210 923
Netto finansresultat fra datter 18

30

Netto finansresultat konsern 1 228 953


 

Note 6 - Investering i datterselskap


Petoro AS mottok i 2012 2 millioner kroner i tilskudd, som er øremerket aksjekapital i Petoro Iceland AS. Tilskuddet er ført mot kostprisen på aksjene. Investeringene i Petoro Iceland AS er av den grunn balanseført til kroner 0.

Selskapet får egne bevilgninger over statsbudsjettet for driften. Selskapet har også inngått en avtale om trekkrettighet med morselskapet, Petoro AS, på 3 millioner kroner. Avtalen er etablert etter armlengdes prinsipp og er grunnet på vanlige forretningsmessige vilkår og prinsipper, slik det er vurdert å være i tråd med prisingen av tilsvarende finansieringstjenester i markedet. Det er ikke trukket på denne rettigheten per 31.12.2017.

 

Note 7 - Andre fordringer


Andre fordringer består i sin helhet av forskuddsbetalte kostnader hovedsakelig knyttet til husleie, forsikringer, lisenser, abonnementer på markedsinformasjon og til gode merverdiavgift.

 

Note 8 - Bankinnskudd


Av bankinnskudd på totalt 213,4 millioner kroner for konsernet utgjør Petoro AS 211,9 millioner kroner, hvorav bundne skattetrekksmidler og pensjonsmidler er 155,0 millioner kroner.  

 

Note 9 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon


Aksjekapitalen i selskapet pr 31.12.17 består av 10.000 aksjer à NOK 1.000. Alle aksjene eies av den norske stat ved Olje- og energidepartementet, og alle aksjene har samme rettigheter.

 

Note 10 - Egenkapital

       

Petoro AS (Alle tall i tusen kroner)

Aksjekapital

Annen EK

Sum

Egenkapital 01.01.2015

10 000

11 789

21 789

Korrigering av feil per 01.01.2016

 

-7 918

-7 918

Korrigert egenkapital 01.01.2016 10 000 3 871 13 871
Årets resultat 2016   -4 461 -4 461
Korrigering pensjonskostnad 2016   1 463 1 463
Korrigert egenkapital 31.12.2016 10 000 873 10 873
Årets resultat 2017

 

6 378 6 378
Egenkapital 31.12.2017

10 000

7 251 17 251

 

Enkelte elementer av selskapets usikrede pensjonsforpliktelser var ikke hensyntatt og medregnet i selskapets pensjonsforpliktelser i årsregnskapet for 2016. Korrigeringen er rettet mot inngående egenkapital for 2016 og sammenligningstallene er omarbeidet.
 
       

 

2016-regnskap Omarbeiding Sammenligningstall
Pensjonsforpliktelser 01.01.2016 130 426 7 918 138 344
Resultatført pensjonskostnad 2016

32 852

-1 463

31 389

Pensjonsforpliktelser 31.12.2016

142 425

6 455 148 880
Annen egenkapital 01.01.2016 11 789 -7 918 3 871
Annen egenkapital 31.12.2016 7 328 -6 455 873

 
       

Konsern (Alle tall i tusen kroner)

Aksjekapital Konsernets fond Sum
Egenkapital 01.01.2017 10 000 2 855 12 855
Årets endring i egenkapital:

 

 

 

Årets resultat

 

6 670 6 670
Egenkapital 31.12.2017 10 000 9 525 19 525

 
I konsernets fond er det inkludert et tilskudd fra den norske stat på 2 millioner kroner i forbindelse med etablering av Petoro Iceland AS.

 

Note 11 - Pensjonskostnader, - midler og - forpliktelser


Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. 

Petoro iverksatte ny pensjonsordning for Petoro gjeldende fra 01.01.2016 som er innskuddsordning etter lov om innskuddspensjon. Selskapet har en overgangsordning for ansatte med mindre enn 15 år igjen til pensjonsalder pr 01.01.2016. Premier til innskuddsbasert ordning kostnadsføres løpende.

Enkelte elementer av selskapets usikrede pensjonsforpliktelser var ikke hensyntatt og medregnet i selskapets pensjonsforpliktelser i årsregnskapet for 2016. Korrigeringen er rettet mot inngående egenkapital for 2016. Sammenligningstall er korrigert. Jfr note 10.
 
     

Netto pensjonskostnad (Alle tall i tusen kroner)

2017

2016

Nåverdi av årets pensjonsopptjening

15 614

16 314
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 7 237 7 240
Avkastning på pensjonsmidler - 2 852 -3 428
Resultatført estimatavvik 3 260 5 912
Resultatført endring pensjonsordning 0 -213
Arbeidsgiveravgift 2 045 2 300
Pensjonskostnad ytelse 25 304 28 125
Pensjonskostnad innskuddsordning 5 918 4 727
Sum pensjonskostnad før endring 2016   32 852
Endring (reduksjon) pensjonskostnad 2016   -1 463
Sum pensjonskostnad 31 222 31 389 
     
Balanseført pensjonsforpliktelse

2017

2016

Beregnet pensjonsforpliktelser 31.12 313 665 274 435
Pensjonsmidler til markedsverdi -92 900 -83 035
Netto pensjonsforpliktelser før arbeidsgiveravgift 220 765 191 400
Ikke resultatført estimatavvik -61 703 -48 975
Korrigering av feil 2016   6 455
Balanseført pensjonsforpliktelse 159 062 148 880


Ved beregning av årets netto pensjonskostnad er forutsetningene per foregående år lagt til grunn. Netto pensjonsforpliktelse er beregnet på basis av forutsetninger inneværende år. 
 

 

2017

2017

Diskonteringsrente

2,50 %

2,60 %

Forventet avkastning på fondsmidler

4,00 %

3,30 %

Forventet lønnsregulering

2,50 %

2,25 %

Forventet pensjonsøkning

0,40 %

0,0 %

Forventet G-regulering

2,25 %

2,00 %


De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske forhold.

 

Note 12 - Annen kortsiktig gjeld


Annen kortsiktig gjeld består i all hovedsak av avsetninger for påløpte kostnader, skyldig lønn og feriepenger.

 

Note 13 - Godtgjørelse til revisor


Konsernets valgte revisor er Erga Revisjon AS. Kostnadsført honorar for ordinær revisjon av konsernets finansregnskap utgjorde 0,4 millioner kroner i 2017. For Petoro AS er beløpet 0,3 millioner kroner. I tillegg er det fakturert 0,1 millioner kroner for tilleggstjenester i 2017.

Riksrevisjonen er i henhold til Lov om Riksrevisjonen av 7. mai 2004 ekstern revisor for SDØE-porteføljen. PricewaterCoopers AS (PwC) er engasjert som selskapets finansielle revisor for å gjøre finansiell revisjon av SDØE regnskapet som et ledd i selskapets internrevisjon. PwC har fakturert 1,2 millioner kroner for finansiell revisjon i 2017. PwC har også levert tjenester innenfor partnerrevisjon for til sammen 3 millioner kroner.

 

Note 14 - Leieavtaler


Petoro AS inngikk kontrakt om leie av kontorlokaler med Smedvig Eiendom AS høsten 2003. Den ordinære kontrakten gikk ut i 31.12.2014. Petoro AS valgte å utøve opsjonen på å forlenge leiekontrakten til 31.12.2020. Gjenstående varighet av leiekontrakt er nå 3 år med opsjon på ytterligere en periode på 5 år. Årets leiekostnad utgjør 10,4 millioner kroner, hvilket inkluderer alle drifts- og felleskostnader.

 

Note 15 - Vesentlige avtaler


Petoro AS har inngått en avtale med Upstream Accounting Excellence (UPAX) om levering av regnskapstjenester og tilhørende IKT–tjenester knyttet til regnskapsføringen av SDØE. Avtalen gjelder fra 01.03.2014 og har en varighet på 5 år med opsjon for Petoro på 1 års forlengelse. Evry er underleverandør av IKT-tjenester. Kostnadsført regnskapshonorar til UPAX i 2017 utgjorde 14,9 millioner kroner. Øvrige kjøpte tjenester fra leverandøren utgjorde 1,4 millioner kroner.

 

Note 16 - Nærstående parter


Statoil ASA og Petoro AS har felles eier ved Olje- og energidepartementet og er således nærstående parter. Petoro AS har i 2017 kjøpt tjenester knyttet til revisjon av lisensregnskap, forsikringstjenester for Statens Petroleumsforsikringsfond samt andre mindre tjenester. Tjenestene er kjøpt til markedspris basert på timeforbruk. Det er fakturert 4,3 millioner kroner som er solgte tjenester til Statoil ASA til markedspris basert på timeforbruk til internt og eksternt personell.

 

Note 17 - Konserntransaksjoner


Petoro Iceland AS har inngått en forvalteravtale med Petoro AS. Formålet med avtalen er at Petoro AS skal forvalte Petoro Iceland AS sin virksomhet på de vilkår som fremgår av avtalen. I 2017 er det fakturert 0,6 millioner kroner knyttet til kjøp av timer og tjenester. Tjenestene er beregnet til markedspris basert på timeforbruk og statens satser for reiser. Fordring i morselskap mot datterselskapet er 0,3 millioner kroner. Beløpene er eliminert i konsernregnskapet.

 

Note 18 - Lisens/eiendel


Petoro Iceland AS filial på Island ivaretar den norske deltakerinteressen på 25 prosent i utvinningstillatelser som er tildelt av islandske myndigheter. Arbeidsprogram er inndelt i tre faser, og lisenspartnerne kan velge å tilbakelevere utvinningstillatelsene på slutten av hver fase. Den første fasen for en utvinningstillatelse IS2013/2 tildelt i 2013 utløp 4.1.2017, og utvinningstillatelsen ble tilbakelevert i tråd med operatørens anbefaling etter beslutning at statlig deltakelse ikke videreføres for Petoro Iceland AS. Den tredje og siste utvinningstillatelsen, som ble tildelt i januar 2014, fullførte arbeidsprogrammet i første fase i 2017.  Operatøren, CNOOC, vurderte det som lite attraktivt å gå videre til neste fase og anbefalte tilbakelevering basert på en helhetlig vurdering. Petoro Iceland AS støttet operatørens vurdering og konklusjon og valgte i januar 2018 å meddele uttreden. 

Som en følge av tilbakelevering av den siste utvinningstillatelsen på islandsk kontinentalsokkel, er Petoro Iceland AS ikke involvert i flere utvinningstillatelser. Noe etterarbeid for den sist tilbakeleverte lisensen vil fortsette i 2018.


 

Note 19 - Skatt - konsern

     
Årets skattekostnad fordeler seg på:

2017

2016

Betalbar skatt

61

0

Islandsk skatt

-71

69

Sum skattekostnad

-10

69

 

 

 

Beregning av årets skattegrunnlag:

 

 

Resultat før skattekostnad

283

463

Permanente forskjeller

0

0

Endring i midlertidige forskjeller

0

0

Fremførbart underskudd -30 -463
Årets skattegrunnlag

253

0

Betalbar skatt

61

0