Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2017

Petoro AS - Balanse per 31. desember

             

MORSELSKAP

 

KONSERN

2016*

2017

NOTER

Alle tall i tusen kroner

NOTER

2017

2016*

             
     

EIENDELER

     
     

Anleggsmidler

     
     

Varige driftsmidler

     

4 198

6 097

4

Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner o.l

4

6 097

4 198

4 198

6 097

 

Sum varige driftsmidler

 

6 097

4 198

             
     

Finansielle anleggsmidler

     

0

0

6

Aksjer i datterselskap

6

0

0

0

0

 

Sum finansielle eiendeler

 

0

0

4 198

6 097

 

Sum anleggsmidler

 

6 097

4 198

             
     

Omløpsmidler

     

414

5 369

17

Kundefordringer

 

5 077

272

11 666

11 525

7

Andre fordringer

7

12 653

12 254

192 627

211 867

8

Bankinnskudd

8

213 430

194 425

204 706

228 760

 

Sum omløpsmidler

 

231 160

206 951

208 905

234 857

 

SUM EIENDELER

 

237 256

211 149
             
     

EGENKAPITAL OG GJELD

     
     

Egenkapital

     
     

Innskutt egenkapital

     

10 000

10 000

9

Selskapskapital (10 000 aksjer à NOK 1 000)

9

10 000

10 000

     

Opptjent egenkapital

     

873

7 251

10

Annen egenkapital

10

9 525

2 855

10 873

17 251

 

Sum egenkapital

 

19 525

12 855

             
     

Gjeld

     
     

Avsetning for forpliktelser

     

148 880

159 062

11

Pensjonsforpliktelser

11

159 062

148 880

4 198

6 097

2

Utsatt inntektsføring offentlig tilskudd

2

6 097

4 198

153 078

165 159

 

Sum avsetning for forpliktelser

 

165 159

153 078

             
     

Kortsiktig gjeld

     

12 694

19 111

 

Leverandørgjeld

 

19 111

12 694

 

 

 

Betalbar skatt

19

61

0

9 583

10 415

 

Skyldige offentlige avgifter

 

10 415

9 583

22 676

22 921

12

Annen kortsiktig gjeld

12

22 985

22 939

44 953

52 447

 

Sum kortsiktig gjeld

 

52 572

45 216

198 032

217 606

 

Sum gjeld

 

217 730

198 294

             

208 905

234 857

 

Sum egenkapital og gjeld

 

237 256

211 149


*2016 regnskapstall omarbeidet iht note 10 og 11
 
Signaturer2017-nor