Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2017
Grethe K. Moen. Foto: Anne Lise Norheim

2017 beviste mulighetene - nå må det gode arbeidet fortsette

Vi lever og jobber i en syklisk bransje. Olje- og gassindustrien har, som all råvareindustri, alltid vært preget av store historiske svingninger og lært seg å leve med dem. Enkelte av de siste årenes store endringer er imidlertid av strukturell karakter snarere enn sykliske. For det første har det blitt klart at det er mer enn nok olje og gass tilgjengelig i verden for å dekke forbruket de neste 50 år. Videre skyter digitaliseringen ytterligere fart, og digitale teknologier innebærer et stort forretningspotensial samtidig som de vil kreve omfattende endringsprosesser. For det tredje, framtiden krever et lavkarbonsamfunn og våre produkter utfordres av alternative energikilder. Konsekvensen i sum blir at kun den “beste” oljen og gassen kommer til å bli produsert og solgt. Ikke bare den billigste, men også den med lavest klimaavtrykk produsert på sikreste måte. Her mener jeg at norsk sokkel har et konkurransefortrinn som vi må sørge for å utnytte til fulle.

Etter flere tunge år ble det i 2017 tydelig at den kraftige omstillingen har gitt håndfaste resultater og nye muligheter. Operatører og leverandører har gjort en imponerende jobb for både å effektivisere og tenke nytt. Nå får vi gevinsten av den tøffe prosessen. Det ble levert ti nye utbyggingssøknader i 2017, der Petoro er med i de to største. Dette viser at det er mulig å skape lønnsomme prosjekter på norsk sokkel. Vi er konkurransedyktige. Men når effekten av de gjennomførte forbedringene nå viser tegn til å flate ut kommer den vanskeligste jobben; hvilke nye virkemidler kan vi bruke for å sikre fortsatt konkurransekraft? 

Et av resultatene av omstillingen ser vi ved at det har skjedd en radikal endring i konsepttankegangen for utbyggingsprosjekt som både gir mer produksjon og reduserte investeringer. Denne prosessen har både Johan Castberg og Snorre Expansion Project gjennomgått, og begge prosjektene har mer enn halvert kostnadene uten at det har gått ut over det fremtidige inntektspotensialet. Dette er vi svært fornøyd med. Begge prosjektene beviser norsk sokkels konkurransedyktighet og gir grunnlag for nye betydelige inntekter til  staten gjennom Petoros virksomhet.

Klimaavtalen fra Paris står fremdeles sterkt, også etter at USA trakk seg. Den realpolitiske implementeringen er likevel utfordrende for flere land. I Storbritannia, som er et stort marked for oss, ser vi for eksempel at gass og fornybar energi har bidratt til en total utfasing av kull, noe som har gitt betydelige utslippsreduksjoner. For å få utslippene enda lenger ned kreves kostbare grep særlig innen transport og oppvarming. På tross av utfordringene er imidlertid mål og ambisjoner uendret.

CO2-utslippene fra porteføljen ligger på rundt halvparten av gjennomsnittet for bransjen internasjonalt. Det vil fortsatt være behov for ytterligere å forbedre dette gjennom effektiviseringstiltak på anleggene våre.

Petoro erfarte, som rettighetshaver i Martin Linge-prosjektet, den tragiske ulykken på Samsungs verft i Sør-Korea 1. mai 2017 hvor seks mennesker omkom og 25 ble skadet. Ulykken er en viktig påminnelse om storulykkerisiko knyttet til alle deler av vår virksomhet. Sikkerhet er en bærebjelke i norsk olje- og gassindustri. Etter bekymringsfull utvikling høsten 2016 og noen alvorlige hendelser våren 2017, snudde heldigvis trenden siste halvår. Antall alvorlige hendelser må imidlertid videre ned. Vi er overbevist om at digitalisering vil bidra til å redusere risikonivået i vår virksomhet, samtidig som vi må evne å håndtere digitalisering i seg selv som ny risikofaktor. 

Vi tror at bruk av kunstig intelligens, nye algoritmer og økt bruk av industriens enorme mengder med data, vil endre strukturen i bransjen og at dette kan skje raskt. Olje- og gassnæringen har vært konservativ, andre bransjer har hittil tatt mulighetene digitaliseringen gir raskere, og her har vi mye å lære.

Utfordringen framover blir å redusere kostnadsnivået ytterligere for at norsk sokkel skal opprettholde konkurransekraften i den globale konkurransen om investeringsmidler. Dette reflekteres også i Konkraft-rapporten som kom i januar 2018. Her pekes det på særlige forbedringsmuligheter innen digitalisering og nye samarbeidsformer. Dette må vi følge opp i industrien ved konkretisering og gjennomføring av tiltak.  

Det er ellers gledelig å registrere at letevirksomheten er på vei opp igjen, noe som er avgjørende for å realisere framtidige prosjekter. Etter de store utbyggingene Sverdrup, Castberg og Snorre er det tynt med større prosjekter etter 2022. Vi trenger nye utbygginger for å sørge for en stabil produksjon og jevn ordretilgang til leverandørindustrien. Letingen i Barentshavet sommeren 2017 var en skuffelse, men det er viktig å huske at vi bare så vidt er i gang med kartleggingen av denne spennende leteregionen.

2018 blir derfor et viktig år for oss i Petoro. Vi ser frem til å få gjennomført de planlagte letebrønnene og ikke minst til å se nye eksempler på innovasjon og nytenkning som bringer kostnadsnivået ytterligere ned, men også produksjon fra eksisterende og nye felt opp. Målet er at nye samarbeidsformer, innovasjon og digitalisering skal resultere i at kostnadskurven igjen går nedover samtidig som sikkerhetsresultatene forbedres betydelig.

“Coming together is a beginning; keeping together is progress; working together is success.”
Henry Ford
Grethe K. Moen
Grethe K. Moen

Administrerende direktør, Petoro AS