Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2014

SDØE resultatregnskap etter NGAAP

       
Alle tall i millioner kroner

Note

2014

2013

 

 

 

 

DRIFTSINNTEKTER

 

 

 

Driftsinntekter

3, 4, 9, 11

179 797

194 308

Sum driftsinntekter

 

179 797

194 308

 

 

 

 

DRIFTSKOSTNADER

 

 

 

Letekostnader

 

1 585

2 277

Produksjonskostnader

5

19 280

18 262

Avskrivninger og nedskrivninger

2

24 276

23 781

Andre driftskostnader

5, 9, 10

14 524

17 534

Sum driftskostnader

 

59 664

61 854

 

 

 

 

Driftsresultat

 

120 133

132 455

 

 

 

 

FINANSPOSTER

 

 

 

Finansinntekter

 

9 098

5 566

Finanskostnader

12

9 559

5 204

Netto finansposter

8

-462

362

 

 

 

 

Årsresultat

19

119 671

132 817