Årsrapport for SDØE og Petoro 2014

Årsrapport for SDØE og Petoro 2014

Den norske stat eier store andeler i olje- og gasslisensene på norsk sokkel gjennom Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE). Disse eierandelene forvaltes av Petoro AS. Vår viktigste oppgave er å bidra til størst mulig verdiskaping fra statens direkte eierandeler - verdier som kommer hele Norge til gode.

Administrerende direktør

2014 ble året hvor pilene snudde og pekte bratt nedover. Drevet av høyt kostnadsnivå og oljeselskapenes dreining fra volum til verdi, er investeringsviljen på norsk sokkel redusert. 

Årsberetning 2014

Styrets årsberetning beskriver hovedpunkter og resultater  innen SDØE og  Petoro AS. Videre er utviklingstrekk i omgivelsene og fremtidsutsikter  omtalt i beretningen. 

Nøkkeltall

Årsresultatet i 2014 var 119,7 milliarder kroner sammenlignet med 132,8 milliarder kroner i 2013. Totale driftsinntekter i 2014 var 179,8 milliarder kroner mot 194,3 milliarder kroner året før. 

Måloppnåelse og resultat

Oppdragbrev til Petoro skisserer økonomiske rammer og beskriver prioriteringer, resultatmål og rapporteringskrav for selskapet i 2014. I dette kapitlet redegjør Petoro for ivaretagelse av målene i oppdragsbrevet for 2014.

Eierstyring & ledelse

Petoros forvaltning av store verdier på vegne av Den norske stat stiller krav til god virksomhetsstyring som ivaretar forventninger fra omgivelsene og samfunnet.

Samfunnsansvar

Petoro forplikter seg til å utøve sin forretningsvirksomhet på en etisk forsvarlig, bærekraftig og ansvarlig måte. Redegjørelsen bygger på selskapets retningslinjer for utøvelse av samfunnsansvar.

Årsregnskap SDØE

Petoros forvaltning av porteføljen er underlagt regelverk for økonomiforvaltning i staten. Porteføljens regnskap avlegges i henhold til statens kontantprinsipp og i henhold til norsk regnskapslov.

Årsregnskap Petoro AS

Selskapet fører særskilt regnskap for alle transaksjoner knyttet til deltakerandelene, slik at inntekter og kostnader fra porteføljen holdes adskilt fra driften av Petoro. Midler til driften av Petoro bevilges av staten. Konsernregnskapet omfatter også regnskapet for Petoro Island AS.

Styret i Petoro

Ledelsen i Petoro

>> petoro.no    |    Copyright 2015 Petoro