Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2014

SDØE - Noter

Note 1 - OVERDRAGELSE OG ENDRING AV EIERANDELER


I 2014 ble det tildelt 14 utvinningstillatelser med SDØE deltakelse. 12 utvinningstillatelser ble formelt tildelt av Olje- og energidepartementet i forbindelse med Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2013 (TFO 2013), 07. februar 2014. I tillegg ble 2 utvinningstillatelser fradelt fra eksisterende lisenser med SDØE deltakelse. 11 utvinningstillatelser ble tilbakelevert. 

Flyndre ble etablert i 2014 og resultatet av redetermineringen i Vega Unit ble økt deltakerandel fra 01. januar 2015.


 
 

Note 2 - SPESIFIKASJON AV ANLEGGSMIDLER

Alle tall i millioner kroner

Bokført pr 31.12.13

Historisk anskaff elseskost per 1.1.14

Akkumulert avskrivning 1.1.14

Tilgang 2014

Ned-skrivning 2014

Avgang 2014

Over-føringer 2014

Av-
skrivning 2014

Bokført pr 31.12.14

Felt under utvikling

5 996

5 996

0

5 048

0

0

0

0

11 044

Felt i drift

157 620

445 731

-288 111

49 961

-106

-160

213

-21 946

185 581

Rørledninger og landanlegg

32 411

64 778

-32 366

4 494

0

-55

0

-1 871

34 979

Balanseførte letekostnader

5 757

5 757

0

1 576

0

-578

-213

0

6 541

Sum varige driftsmidler

201 784

522 261

-320 477

61 077

-106

-793

0

-23 817

238 146

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immaterielle eiendeler

610

778

-168

0

-163

0

0

-30

417

Finansielle anleggsmidler

393

393

0

-293

0

0

0

0

101

Sum anleggsmidler (NGAAP)

202 787

523 433

-320 646

60 784

-269

-793

0

-23 847

238 663

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omregning til kontante størrelser

-26 510

-57 202

30 693

-25 412

-55

793

0

2 009

-49 175

Sum anleggsmidler kontantprinsippet

176 278

466 230

-289 953

35 372

-324

0

0

-21 838

189 488 
I balansen er varige driftsmidler oppført med 238 053 millioner kroner. Forskjellen i note skyldes en nedskrivning i Aldbrough på 93 millioner kroner som er ført under varige driftsmidler i regnskapet, men flyttet til immaterielle eiendeler i note. Varige driftsmidler på Snøhvit inkluderer balanseføring av en langsiktig finansiell leieavtale for tre skip som benyttes til å frakte LNG fra Snøhvit-feltet.  Skipene blir avskrevet over 20 år som er leieperioden. 

Immaterielle eiendeler inkluderer hovedsakelig rettigheter i gasslageret i Aldbrough. I balanseoppstilling er immaterielle eiendeler oppført med 510 millioner kroner. Forskjellen er relatert til en nedskrivning i desember 2014 som er ført mot varige driftsmidler. Samlet kapasitet for SDØE og Statoil er 100 millioner Sm3 hvorav SDØEs andel utgjør 48,3 prosent.  Investert beløp avskrives lineært over anslått økonomisk levetid 25 år. Aldbrough er nedskrevet med 163 millioner kroner i 2014, hovedsakelig som følge av lavere priser og lavere volatilitet samt økte driftskostnader.  Investeringer i videre utvikling av Etzel gasslager og et mindre beløp på Åsgard Transport er inkludert i immaterielle eiendeler.  
 
Finansielle anleggsmidler på 101 millioner kroner inkluderer:
  • Kapasitetsrettigheter for regassifisering av LNG på Cove Point terminalen i USA med en tilhørende avtale om salg av LNG fra Snøhvit til Statoil Natural Gas LLC (SNG) i USA som fra og med 2009 er reklassifisert som en finansiell eiendel. Virksomheten vurderes som en investering i tilknyttet selskap og bokføres etter egenkapitalmetoden (se for øvrig Note 11) SDØE deltar i SNG under avsetningsinstruksen i aktiviteter knyttet til avsetning av statens LNG fra Snøhvit. Det er ikke indikasjoner som krever ny nedskrivningstest. Kontantstrømmene fra SNG gjøres opp løpende på månedsbasis i forbindelse med kjøp og salg av LNG fra 2013.
  • Aksjepost i Norsea Gas AS med bokført verdi på 3,98 millioner kroner og en aksjepost i Norpipe Oil AS. 

     

Note 3 - Spesifikasjon av driftsinntekter per område

     

Alle tall i millioner kroner

2014

2013

Lisens

172 007

189 201

Marked

11 503

8 921

Netto overskuddsavtaler

986

627

Eliminering internt salg

-4 699

-4 441

Sum driftsinntekter (NGAAP)

179 797

194 308

Omregning til kontante størrelser

5 718

3 332

Sum kontantprinsippet

185 514

197 640

 

 

 

Marked består i all hovedsak av inntekter fra videresalg av gass og tariffinntekter.  

 
 

Note 4 - SPESIFIKASJON AV DRIFTSINNTEKTER PER PRODUKT

     

Alle tall i millioner kroner

2014

2013

Råolje, NGL og kondensat

85 642

92 614

Gass

81 477

90 441

Transport- og prosesseringsinntekter

11 137

10 421

Andre inntekter

554

205

Netto overskuddsavtaler

986

627

Sum driftsinntekter

179 797

194 308

 

 

 

Omregning til kontante størrelser 5 718 3 332
Sum kontantprinsippet 185 514 197 640

 
All olje, NGL og kondensat fra SDØE selges til Statoil og all gass avsettes av Statoil for SDØEs regning og risiko. Gassen blir i all hovedsak solgt til kunder i Europa og de fire største kundene kjøper omlag 30 prosent av årlige volumer på langtidskontrakter.
 

Note 5 - Spesifikasjon av produksjons- og andre driftskostnader per område

     

Alle tall i millioner kroner

2014

2013

Produksjonskostnader

 

 

Lisens

17 375

16 663

Annen infrastruktur

1 904

1 599

Sum produksjonskostnader

19 280

18 262

     
Andre driftskostnader

 

 

Lisens

13 419

13 441

Marked

5 804

8 534

Eliminering internt kjøp

-4 699

-4 441

Sum andre driftskostnader

14 524

17 534

 

 

 

Sum driftskostnader

33 804

35 796

Omregning til kontante størrelser 862 764
Sum kontantprinsippet 34 666 36 560

Marked består hovedsakelig av utgifter til kjøp av gass for videresalg og tariffkostnader.

 

Note 6 - Varelager

 
     

Alle tall i millioner kroner

2014

2013

Petroleumsprodukter

2 548

2 223

Reservedeler

2 490

2 243

Sum varelager

5 038

4 466

 

 

 


Petroleumsprodukter omfatter LNG og gass. SDØE fører ikke varelager på råolje, som selges i sin helhet til Statoil

Ikke relevant ved kontantprinsippet. 
 

Note 7 - Renter inkludert i SDØE Bevilgningsregnskap

Renter av statens faste kapital er inkludert i regnskapet etter kontantprinsippet.  Rentebeløpene er beregnet i samsvar med krav i oppdragsbrevet for 2014 gitt til Petoro AS fra Olje- og energidepartementet. 

Driften skal belastes med renter på statens faste kapital for å ta hensyn til kapitalkostnader, og gi et mer korrekt bilde av ressursbruken. Dette er en kalkulatorisk kostnad uten kontanteffekt. 

Kontantregnskapet inkluderer et mellomværende med staten som utgjør differansen mellom føring på kapittel/post i bevilgningsregnskapet og likviditetsbevegelser. 

Rente på mellomregning med staten er beregnet i samsvar med oppdragsbrev for 2014 gitt til Petoro AS fra Olje- og energidepartementet. Rentesatsen som er benyttet er knyttet opp mot renten på kortsiktige statspapirer og tilsvarer rentesats for kortsiktige kontolån til statskassen beregnet med utgangspunkt i månedlig gjennomsnittlig saldo på mellomregningen med staten. 

Ikke relevant for regnskap etter regnskapsloven (NGAAP)
 

 

Note 8 - Netto finansposter

     

Alle tall i millioner kroner

2014

2013

Renteinntekter

1

50

Andre finansinntekter

42

41

Valutagevinst

9 055

5 474

Valutatap

-7 251

-3 514

Rentekostnader

-397

-123

Renter på fjerningsforpliktelse

-1 910

-1 566

Netto finansposter

-462

362

 

 

 


 

Note 9 - Nærstående parter

Staten ved Olje- og energidepartementet eier 67 prosent i Statoil og 100 prosent av Gassco.  Selskapene defineres som nærstående parter til SDØE. 

Statoil er kjøper av statens olje, kondensat og NGL. Samlet salg av olje, kondensat og NGL fra SDØE til Statoil beløp seg til 86,4 milliarder kroner (tilsvarende 150 millioner fat o.e.) i 2014 mot 92,5 milliarder kroner (153 millioner fat o.e.) i 2013.

Statoil selger og markedsfører statens naturgass for statens regning og risiko, men i Statoils navn og sammen med Statoils egen gass. Staten mottar markedsverdi for salget av disse volumene. I 2014 solgte staten tørrgass direkte til Statoil som kjøper til en verdi av 461 millioner kroner mot 484 millioner i 2013. Staten har dekket sin relative andel av Statoils kostnader forbundet med transport, lagring og prosessering av tørrgass, for kjøp av tørrgass for videresalg samt gassalgsadministrasjon, totalt 15,4 milliarder kroner i 2014 mot 17,4 milliarder i 2013. Mellomværende med Statoil var 5,7 milliarder kroner i SDØEs favør omregnet til kurs på balansedagen mot 10,2 millarder i 2013. 

Under avsetningsinstruksen er SDØE også deltaker med en økonomisk andel i Statoil Natural Gas LLC (SNG) i USA. Kontantstrømmene fra SNG gjøres opp løpende på månedsbasis i forbindelse med kjøp og salg av LNG. Investeringen bokføres etter egenkapitalmetoden og er nærmere omtalt i note 11.

Mellomværende og transaksjoner i tilknytning til aktiviteter i utvinningstillatelsene er ikke inkludert i ovennevnte beløp og således er det ikke gitt opplysninger om mellomværende og transaksjoner i tilknytning til lisensaktiviteter verken med Statoil eller Gassco.  SDØE deltar som partner i utvinningstillatelser på norsk sokkel. Disse regnskapsføres etter bruttometoden.
 

Note 10 - Kundefordringer

Det er ikke konstatert eller ført tap på kundefordringer i 2014. Kundefordringer og øvrige fordringer er oppført til pålydende i NGAAP.