Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2014
0090572%20-%20Oseberg%20Field%20Center%20-%20Photo%20Ole%20J%C3%B8rgen%20Bratland%20-%20Statoil

Ledelseskommentar årsregnskap for SDØE

Formål

Petoro er fra opprettelsen i 2001 rettighetshaver for statens andeler i utvinningstillatelser, felt, rørledninger og landanlegg. Petoro skal ivareta SDØE-porteføljen på et forretningsmessig grunnlag. Ved utgangen av 2014 bestod porteføljen av 34 produserende felt, 182 utvinningstillatelser og 15 interessentskap for rørledninger og terminaler.  I en ekstern verdivurdering gjennomført på oppdrag fra Olje- og energidepartementet ble verdien av SDØE porteføljen anslått til 1234 milliarder kroner per 1.1.2014.
 

Bekreftelse

Årsregnskapet er avlagt i henhold til bestemmelser om økonomistyring i staten, rundskriv R-115 fra Finansdepartementet og krav i instruks om økonomistyring av SDØE i Petoro AS med de unntak som er innvilget for SDØE. Vi bekrefter at årsregnskapet, som består av bevilgningsregnskap og kapitalregnskap i kontante størrelser, gir et rettvisende bilde i samsvar med kontantprinsippet. Artskontorapporteringen viser regnskapstall for SDØE som rapportert til statsregnskapet etter standard kontoplan for statlige virksomheter.  

Vi bekrefter videre at virksomhetsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven og norske regnskapsstandarder og gir et rettvisende bilde av SDØEs eiendeler, gjeld og resultat per 31. desember 2014.
 

Vurdering av vesentlige forhold

Bevilgningsregnskapet og kapitalregnskapet

I samsvar med supplerende oppdragsbrev datert 8. desember er SDØEs bevilgning til investeringer4 37 milliarder kroner og til driftsresultat5 118,9 milliarder kroner.   Bevilgning til renter av statens kapital6 er 4,9 milliarder kroner. Driftsresultatet påvirkes først og fremst av prisen på olje og gass og av solgte volum fra SDØEs produksjon. Det er Statoil som ivaretar avsetningen av SDØEs produkter gjennom en avsetningsinstruks.��


4Kap/post 2440.30
5Kap/post 5440.24
6Kap/post 5440.80
Artskontorapporteringen viser netto rapporterte inntekter etter kontantprinsippet på 185,5 milliarder kroner i 2014 og består hovedsakelig av inntekter fra olje- og gassalg. Utgifter rapportert til bevilgningsregnskapet omfatter utbetaling til investeringer 35,4 milliarder kroner og utbetalinger til drift 34,8 milliarder kroner. Utbetalinger til drift er i hovedsak knyttet til drift av felt og anlegg samt prosesserings- og transportkostnader. 

Virksomhetsregnskapet for SDØE inkluderer flere vesentlige estimater som er beheftet med usikkerhet og som bygger på skjønnsmessige vurderinger. Dette inkluderer balanseførte letekostnader, reserveanslag som grunnlag for avskrivninger, fjerningskostnader basert på estimater for kostnader som vil påløpe langt frem i tid og vurdering av nedskrivning av verdi på varige driftsmidler.  

Årsresultatet i 2014 var 119,7 milliarder kroner sammenlignet med 132,8 milliarder i 2013. Nedgang i årsresultatet skyldes i hovedsak reduserte driftsinntekter som følge av lavere olje- og gasspriser og påvirket også kontantstrøm til staten. Netto kontantstrøm overført til staten ble 111,1 milliarder kroner i 2014 sammenlignet med 124,8 milliarder i 2013. Gjennomsnittlig oljepris for året var 617 kroner per fat mot 647 kroner per fat i 2013. Gjennomsnittsprisen for gass var 2,23 kroner per Sm3 i 2014 mot 2,31 kroner per Sm3 i 2013.  I tillegg er lavere gassinntekter knyttet til beslutning om utsatt produksjon for å skape økt verdi. Total produksjon var 1,000 millioner fat oljeekvivalenter (o.e.) per dag, om lag tre prosent lavere enn i 2013. Årets salg var tilsvarende produksjonen.

Totale driftskostnader inkludert avskrivninger og nedskrivninger var 59,7 milliarder kroner som er om lag fire prosent lavere enn fjoråret.  Kostnader til drift av felt, rørledninger og landanlegg var 19,3 milliarder kroner, som er om lag seks prosent høyere enn fjoråret. 

Letekostnadene var 2,6 milliarder kroner. 1,1 milliard er balanseført som mulige og bekreftede funn og 1,5 milliarder er kostnadsført som tørre brønner. Tilsvarende beløp var 3,3 milliarder kroner i 2013, hvorav 2,3 milliarder ble kostnadsført. Petoro var deltaker i 20 av de 59 letebrønnene som ble ferdigstilt på norsk sokkel i 2014. Det ble gjort funn i 10 av totalt 20 letebrønner som Petoro var deltaker i. 

Totale investeringer i 2014 var 35,7 milliarder kroner, som er på samme nivå som i 2013. Utbyggingsinvesteringene utgjør 13,5 milliarder kroner og omfatter nye utbyggingsprosjekter som Valemon, Martin Linge, hurtigutbyggingsprosjekter, havbunnskompresjon på Åsgard og nye kompressorer på Troll. Investeringer i produksjonsboring utgjør om lag 16 milliarder kroner og er på nivå med fjoråret. 

Ved utgangen av 2014 var porteføljens forventede gjenværende olje-, kondensat-, NGL- og gassreserver 6 145 millioner fat o.e. Dette er 277 millioner fat o.e. lavere enn ved utgangen av 2013. 

Bokførte eiendeler er 265,6 milliarder kroner per 31. desember 2014. Eiendelene består i hovedsak av driftsmidler tilhørende feltinstallasjoner, rør og landanlegg samt kortsiktige kundefordringer. Egenkapitalen var ved årets slutt 171,5 milliarder kroner. Fremtidige fjerningsforpliktelser er estimert til 77,5 milliarder kroner. Kortsiktig gjeld, som er avsetninger for påløpte, men ikke betalte kostnader, var 14,1 milliarder kroner ved utgangen av 2014.

Tilleggsopplysninger

Riksrevisjonen er ekstern revisor og bekrefter årsregnskapet for SDØE. Revisjonsberetningen antas å foreligge i løpet av andre kvartal 2015. Ved avslutningen av den årlige revisjonen utsteder Riksrevisjonen et avsluttende revisjonsbrev (beretning) som oppsummerer konklusjonen fra revisjonsarbeidet. Dette blir f��rst offentlig når Riksrevisjonen har rapportert om resultatet av revisjonen til Stortinget, jf. Lov om Riksrevisjonen §18.

Styret har engasjert Deloitte til å foreta finansiell revisjon av SDØE-regnskapet som ledd i selskapets internrevisjon.  Deloitte gir en skriftlig uttalelse til styret i Petoro AS av årsregnskapet etter kontantprinsippet og etter regnskapsprinsippet som bygger på revisjonsstandard 800 “Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål”.  Deloittes revisjonsarbeid danner grunnlag for Riksrevisjonens gjennomgang av årsregnskapet.
signatures2014-eng