Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2014

SDØE bevilgningsregnskap i kontantstørrelser

             
Oppstilling av bevilgningsrapportering 31.12.2014 – tall i hele norske kroner
Utgifts-kapittel

Kapittelnavn

Post

Posttekst

Samlet tildeling

Regnskap 2014

Merutgift (-) og mindreutgift

2440

Utgifter

30

Investeringer

37 000 000 000

35 371 970 423

1 628 029 577

5440

Utgifter

24.02

Driftsutgifter

31 600 000 000

34 665 940 102

-3 065 940 102

5440

Utgifter

24.03

Lete- og feltutviklingsutg.

2 300 000 000

2 619 090 733

-319 090 733

5440

Utgifter

24.04

Avskrivninger

23 100 000 000

21 837 716 226

1 262 283 774

5440

Utgifter

24.05

Renter

4 900 000 000

4 944 561 923

-44 561 923

Sum utgiftsført

 

 

98 900 000 000

99 439 279 407

-539 279 407

 
Inntekts-kapittel

Kapittelnavn

Post

Posttekst

Samlet tildeling

Regnskap 2014

Merinntekt og mindreinntekt (-)

5440

Inntekter

24.01

Driftsinntekter

180 800 000 000

185 514 222 749

4 714 222 749

5440

Utgifter

30

Avskrivninger

23 100 000 000

21 837 716 226

-1 262 283 774

5440

Utgifter

80

Renter fast kapital

4 900 000 000

4 968 207 169

68 207 169

5440

Utgifter

85

Renter mellomregnskap

0

-23 645 246

-23 645 246

Sum inntektsført

 

 

208 800 000 000

212 296 500 898

3 496 500 898

5440

 

24

Driftsresultat

118 900 000 000

121 446 913 765

2 546 913 765

Netto rapportert til bevilgningsregnskapet

 

-112 857 221 491

�� 
Kapitalkontoer

0677.03.04693

Oppgjørskonto Norges Bank - innbetalinger

187 798 670 530

 

0677.03.08710

Oppgjørskonto Norges Bank - innbetalinger

16 685 151 990

 

0677.04.05015

Oppgjørskonto Norges Bank - utbetalinger

-93 415 941 493

 

 

Mellomværende pr. 1. jan. 2014

-1 801 770 514

 

Mellomværende ved utløpet av perioden

-3 591 110 979

  
Beholdninger rapportert til kapitalregnskapet (31.12)

 

Konto

2014

2013

Endring

 

Mellomværende med statskassen

-3 591 110 979

-1 801 770 514

-1 789 340 464