Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2014

SDØE Balanse per 31. desember

       
Alle tall i millioner kroner

Note

2014

2013

 

 

 

 

Immaterielle eiendeler

2

510

610
Varige driftsmidler

1, 2, 18,21

238 053

201 784
Finansielle anleggsmidler

2, 11

101

393
Anleggsmidler

 

238 663

202 787
 

 

 

 
Lager

6

5 038

4 466
Kundefordringer

9, 10

21 776

27 514
Bankinnskudd

 

115

123
Omløpsmidler

 

26 929

32 102

 

 

 

 
Sum eiendeler

 

265 592

234 889
��

 

 

 
Egenkapital per 1.1

 

162 858

155 085
Betalt fra/(til) Staten i året

 

-111 068

-124 825
Årets resultat

 

119 671

132 817
Egenkapitaljustering

 

0

-219
Egenkapital

19

171 461

162 858
       
Langsiktige fjerningsforpliktelser

12, 18

77 520

52 580
Annen langsiktig gjeld

13

2 483

2 212
Langsiktig gjeld

 

80 003

54 792
       
Leverandørgjeld

 

3 845

3 260
Annen kortsiktig gjeld

9, 14, 15

10 283

13 980
Kortsiktig gjeld

 

14 128

17 240
 

 

 

 
Sum egenkapital og gjeld

 

265 592

234 889
 

 

 

 
signaturer2014