Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2014

SDØE artskontorapportering i kontantstørrelser

Oppstilling av artskontorapporteringen for regnskapet 2014 – tall i hele kroner

2014

2013

Inntekter rapportert til bevilgningsregnskapet

Salgs- og leieinntekter

177 444 779 357

188 176 765 690

Andre innbetalinger

3 853 411 727

3 985 317 669

Innbetaling av finansinntekter

4 216 031 665

5 477 824 936

Sum innbetalinger

185 514 222 749

197 639 908 294

 

 

 

Utgifter rapportert til bevilgningsregnskapet

 

 

Utbetalt til investeringer

35 374 212 536

33 592 484 393

Andre utbetalinger til drift

34 788 498 688

37 394 349 542

Utbetalinger av finansutgifter

2 494 290 035

2 357 401 055

Sum utbetalinger

72 657 001 259

73 344 234 989

 

 

 

Netto rapporterte utgifter til drift og investeringer

-112 857 221 491

-124 295 673 305

 

 

 

Netto utgifter rapportert til bevilgningsregnskapet

-112 857 221 491

-124 295 673 305

 

 

 

Oversikt over mellomværende med statskassen

 

 

Eiendeler og gjeld*

2014

2013

O/U call

1 324 173 642

531 787 429

AP Nonop

204 719 795

-544 480 406

AR Nonop

-471 940 376

127 037 393

Inventory Nonop

246 856 708

195 848 912

Prep Exp Nonop

33 038 031

-30 062 310

Working cap - Nonop

465 959 473

-808 163 163

Merverdiavgift

-13 466 808

-1 545 856

Agio

-0

-0

Sum mellomværende med statskassen

1 789 340 464

-529 578 001


*)
O/U call             – Forskudd beregnet som netto av kontantinnkalling og avregning fra operatørene 
AP Nonop         – Skyldig beløp i avregning fra operatørene 
AR Nonop         – Tilgodehavende beløp i avregninger fra operatørene 
Inventory Nonop         – Beholdning i avregning fra JV operatørene
Prep Exp Nonop         – Forhåndsbetalte utgifter til operatørene – avregninger
Working cap – Nonop     – Hovedsakelig avsetninger i månedlige avregninger fra operatørene
Merverdiavgift         – Inngående og utgående merverdiavgift
Agio             – Øreavrunding relatert til valutaomregning (agio/disagio)

Kommentar endring mellomværende 2013 til 2014:                
Endring skyldes i hovedsak økte avsetninger og forskuddsbetalinger i lisensene