Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2014

Petoro AS - Noter

Regnskapsprinsipper

Beskrivelse av selskapets virksomhet

Petoro AS ble stiftet av Den norske stat ved Olje- og energidepartementet, 9. mai 2001. Selskapets formål er, på vegne av staten å ha ansvaret for å ivareta de forretningsmessige forhold knyttet til statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten p�� norsk sokkel (SDØE) og virksomhet i tilknytning til dette.

Staten er majoritetsaksjonær i Statoil ASA og eier av SDØE. Med dette som utgangspunkt forestår Statoil avsetningen av statens petroleum i henhold til instruks. Petoro AS har ansvaret for å påse at Statoil utfører sine oppgaver i samsvar med vedtatt avsetningsinstruks.

Petoro AS har også ansvaret for å avlegge eget årsregnskap for SDØE-porteføljen. Kontantstrømmer for SDØE omfattes således ikke av aksjeselskapets årsoppgjør.

Petoro Iceland AS ble etablert i desember 2012. Dette er et heleid datterselskap av Petoro AS. Selskapets formål er på vegne av den norske staten, for statens regning og risiko å ha ansvaret for å ivareta de forretningsmessige forhold knyttet til Den norske stats deltakelse i petroleumsvirksomhet på islandsk kontinentalsokkel og virksomhet i tilknytning til dette. Selskapet har ingen ansatte. Det er inngått forvalteravtale med Petoro AS.
 

Konsern og konsolidering

Konsernregnskapet omfatter morselskapet Petoro AS og datterselskapet Petoro Iceland AS. Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var èn økonomisk enhet. Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. 
Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet.
 

Klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.
 

Anleggsmidler

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost med fradrag for planmessige avskrivninger. Dersom virkelig verdi av anleggsmidlene er lavere enn balanseført verdi og verdifallet ikke forventes å være forbigående, er det foretatt nedskrivning til virkelig verdi. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives lineært over den økonomiske levetiden.
 

Aksjer i datterselskap

Investering i datterselskap er vurdert etter kostmetoden.
 

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende.
 

Bankinnskudd

Bankinnskudd inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.  
 

Pensjoner

Ytelsesbasert ordning
Selskapets pensjonsordning for ansatte er ytelsesbasert.  Den balanseførte forpliktelsen knyttet til ytelsesplanen er nåverdien av de definerte ytelsene på balansedatoen minus virkelig verdi av pensjonsmidlene, justert for ikke resultatført estimatavvik. Pensjonsforpliktelsen beregnes årlig av en uavhengig aktuar ved bruk av en lineær opptjeningsmetode og forventet sluttlønn. Pensjonsordningens midler verdsettes til antatt markedsverdi. Bokført netto forpliktelse er inkludert arbeidsgiveravgift.

Periodens netto pensjonskostnad er inkludert i lønnskostnader og består av periodens pensjonsopptjening, rentekostnad på den beregnede pensjonsforpliktelsen, forventet avkastning av pensjonsmidlene, resultatført virkning av endringer i estimater og periodisert arbeidsgiveravgift. Utbetaling av opptjente pensjonsrettigheter ved førtidspensjonering rapporteres som pensjon.

Estimatavvik som skyldes ny informasjon eller endringer i de aktuarmessige forutsetningene utover det største av 10 prosent av verdien av pensjonsmidlene eller 10 prosent av pensjonsforpliktelsene, blir ført i resultatregnskapet over en periode som tilsvarer arbeidstakernes forventede gjennomsnittlige resterende ansettelsesperiode.

Innskuddsbasert ordning
Premier til innskuddsbasert ordning kostnadsføres løpende.
 

Kortsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende.
 

Skatter

Selskapet er fritatt for skatteplikt etter Skatteloven § 2-30 for Petoro AS. Skattekostnad i konsernregnskapet gjelder Petoro Iceland AS. 
 

Driftsinntekter

Selskapet mottar bevilgninger fra staten for tjenester ytet for Olje- og energidepartementet i samsvar med selskapets formål. Dette driftstilskuddet bevilges årlig av Stortinget. Driftstilskuddet er presentert som driftsinntekt i regnskapet. 

Tilskudd til spesielle prosjekter inntektsføres i takt med fremdriften i prosjektene. 

Tilskudd som går med til å dekke årets investeringer periodiseres som utsatt inntektsføring og føres opp som gjeld i balansen. Det periodiserte tilskuddet inntektsføres i takt med avskrivningene for investeringene og spesifiseres som inntektsført utsatt inntekt i resultatregnskapet.
 

Valuta

Transaksjoner i utenlandsk valuta er ført etter kurs på transaksjonstidspunktet. Fordringer og gjeld i valuta er oppført til kursen på balansedagen. 
 

Kontantstrømoppstilling       

Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer.