Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2014

Petoro AS - Noter

Note 1 - Tilskudd og andre inntekter


Petoro AS har i 2014 inntektsført driftstilskudd fra Den norske stat med totalt 277,2 millioner kroner eksklusiv merverdiavgift. For konsernet utgjør beløpet 288,8 millioner kroner. Årets bevilgning eksklusiv merverdiavgift er 278,3 millioner kroner for Petoro AS og 15,3 millioner kroner for Petoro Iceland AS, totalt kr 293,6 millioner kroner for konsernet. Differansen mellom inntektsført driftstilskudd og årets bevilgning er periodisering mellom regnskapsår. Fakturert tilskudd for Johan Sverdrup utgjør 29,5 millioner kroner eksklusiv merverdiavgift i 2014.
Annen inntekt er hovedsakelig knyttet til fakturering av tjenester levert til operatør av interessentskap og andre interessepartnere.

 

Note 2 - Utsatt inntekt


Endring utsatt inntektsføring består av utsatt inntekt knyttet til investeringer foretatt i løpet av året, totalt 2,75 millioner kroner i 2014, samt avskrivninger av årets og tidligere års investeringer, totalt 2,74 millioner kroner.

 

Note 3 - Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser mm

     
Lønnskostnad *)(Alle tall i NOK tusen)

2014

2013

Lønn

99 806

90 535

Styregodtgjørelse 1 690 1 657
Arbeidsgiveravgift

13 998

12 801

Pensjonskostnader (se note 11)

30 227

26 356

Andre ytelser

3 753

4 046

Sum

149 474

135 395

*) Styregodtgjørelsen er spesifisert i oppstillingen.

 

 

 

 

 

Antall ansatte pr 31.12 inkludert adm. direktør og ledende personer

67

64

Antall ansatte med signert arbeidsavtale, ikke tiltrådt pr 31.12

0

4

Gjennomsnittlig antall årsverk sysselsatt

66

65


 
Ytelse til ledende personer (Alle tall i tusen kroner)

Lønn

Annen

godtgjørelse

Samlet

godtgjørelse

Kostnadsført pensjon

 

 

 

 

 

Adm.dir. Grethe Moen

3 231

187

3 418

1 961

Ledergruppen for øvrig (syv personer):

Olav Boye Sivertsen

1 727

153

1 880

776

Marion Svihus

2 244

158

2 402

1 031

Laurits Haga

2 394

148

2 542

1 197

Roy Tore Ruså

2 304

151

2 455

969

Jan Terje Mathisen

2 188

146

2 334

996

Nashater Solheim fom mars

1 485

126

1 611

701

Kjell Morisbak Lund fom februar

1 980

137

2 117

800

Ledergruppen for øvrig (syv personer):

14 322

1 019

15 341

6 471


Kostnadsført pensjonsforpliktelse representerer årets beregnede kostnad for den samlede pensjonsforpliktelse for administrerende direktør og ledergruppen. Lønn inkluderer opptjente midler i lojalitetsordning som er utbetalt. 

 

Lederlønnserklæring for Petoro AS

Erklæring vedrørende godtgjørelse til administrerende direktør og ledende ansatte er i tråd med allmennaksjelovens regler, samt retningslinjer for statlig eierskap, herunder justerte “Retningslinjer for ansettelsesvilkår for ledere i statlig foretak og selskaper” som ble iverksatt 01.04. 2011.  Disse retningslinjene erstattet tidligere “Retningslinjer for statlig eierskap: Holdning til lederlønn” fra 2006.  

Retningslinjer for godtgjørelse
Petoros retningslinjer for godtgjørelse er forankret i selskapets visjon, mål og verdier. Sammenhengen mellom prestasjonsnivå, utvist leder-/medarbeiderskap og belønning, skal være forutsigbart, motiverende, tydelig og lett å kommunisere. Petoro har en enhetlig lønnspolitikk og lønnssystem for hele selskapet og har som mål å være konkurransedyktig, men ikke lønnsledende i forhold til relevant marked for petroleumsindustrien. 

Beslutningsprosess
Administrerende direktørs kompensasjonsordning fastsettes av styret, mens administrerende direktør fastsetter kompensasjonsordning for øvrige ledere. Styret har nedsatt et eget godtgjørelsesutvalg som består av styrets nestleder og et styremedlem. Personalsjef ivaretar sekretærfunksjonen for utvalget. Godtgjørelsesutvalget utarbeider forslag og anbefalinger til styret når det gjelder kompensasjonsspørsmål. 

Hovedprinsippene for godtgjørelse kommende regnskapsår
Kompensasjonspakken til administrerende direktør og øvrig ledelse skal reflektere stillingens ansvarsforhold og kompleksitet, selskapets verdier og kultur, rolleinnehavers adferd og prestasjoner samt behovet for å tiltrekke og beholde nøkkelpersoner. Ordningene er transparente og i tråd med prinsipper for god eierstyring.  Nye retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel ble fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet gjeldende fra 13.2.2015. Retningslinjene berører primært pensjonsordning over 12G, og selskapet har igangsatt arbeid for å gjennomgå og forstå retningslinjene.

Hovedelement i Petoros kompensasjonsordning er grunnlønn. Ledende ansatte er i tillegg berettiget ytelser på linje med andre i selskapet, herunder bilgodtgjørelse, pensjon- og forsikringsordninger, men med en noe utvidet ordning for kommunikasjonsgodtgjørelse. Alle ansatte, eksklusiv administrerende direktør, har også en lojalitetsordning som består av et årlig beløp som fastsettes av styret. Ordningen følger kalenderåret. Ledergruppen er en del av ordningen. I ordningen avsettes årlig 5 prosent av årslønn pr 01.01. oppad begrenset til 24G. Til beregning benyttes G pr 01.01.

1/3-del av det innestående beløp pr 31.12. utbetales første gang etter minimum 3 års opptjening. Utbetaling vil være ved utlønning i januar. Første utbetaling vil være i januar 2016 for ansatte som oppfyller vilkårene. Deretter utbetales årlig 1/3 av det til enhver tid innestående beløp. De oppsparte midler faller bort dersom vedkommende sier opp i selskapet eller er i oppsigelse på utbetalingstidspunkt. Ved pensjonering vil innestående beløp bli utbetalt i sin helhet ved fratreden. Utbetalt beløp rapporteres som lønnskostnad.
Petoro har ikke bonusprogram. Aksjeprogrammer, opsjoner og andre opsjonslignende ordninger benyttes ikke i Petoro. 

Lønn i et referansemarked bestående av relevante selskap i oppstrømsindustrien innen olje og gass skal i utgangspunktet være retningsgivende for selskapets lønnsprofil. Grunnlønn fastsettes hovedsakelig med utgangspunkt i stillingens ansvarsforhold og kompleksitet. Grunnlønn er gjenstand for årlig vurdering.

Petoro har en ytelsesbasert pensjonsordning. Pensjonsalder til administrerende direktør er 67 år. I henhold til ansettelsesavtalen gjelder en gjensidig oppsigelsestid på seks måneder. Det er inngått avtale om etterlønn utover oppsigelsestid på 12 måneder. En person i ledergruppen har anledning til å fratre med full pensjon ved fylte 62 år. To personer i ledergruppen kan velge å fratre ved fylte 65 år med reduserte ytelser. Den øvrige ledelse har 67 år som pensjonsalder. Pensjonsytelsen er beregnet til ca. 66 % av pensjonsgrunnlaget fratrukket en beregnet ytelse fra folketrygden. Av konkurransemessige hensyn har Petoro en ytelsesbasert driftspensjonsordning for lønn over 12G. Pensjonsavtalen ble opprettet før de reviderte retningslinjene for ansettelsesvilkår for ledere i statlige foretak og selskaper trådte i kraft. Pensjonsordningen omfatter samtlige ansatte i foretaket med lønn over 12G og er ikke begrenset til ledende ansatte. 

Petoro har startet arbeidet med en samlet gjennomgang av sine pensjonsordninger og nedsatt et prosjekt for å vurdere alternativene, hensyntatt lovmessige og avtalemessige rammer, aktuelle pensjonsprodukter som tilbys i markedet, samt Petoros konkurransesituasjon i bransjen. Innføring av ny lov om tjenestepensjon og lov om innskuddspensjon vil være sentralt i dette arbeidet. 

Godtgjørelsesprinsipper og implementering foregående år 
Den årlige vurdering av grunnlønn for administrerende direktør og øvrig ledelse gjennomføres med virkning fra 01. juli. I 2014 ble vurderingen av øvrige ledere gjennomført i 2. kvartal. Styret behandlet administrerende direktørs lønnsvurdering i styremøte 05.09.2014. Dato for administrerende direktørs lønnsregulering er 01.07.2015.

 

Note 4 - Varige driftsmidler

         
Alle tall i tusen kroner

Fast inventar

Driftsløsøre

IKT

Sum

Anskaffelseskost 01.01.14

4 021

8 320

24 282

36 623

Tilgang driftsmidler

288

201

2 261

2 750

Avgang driftsmidler/utrangering

-

-

-

-

Anskaffelseskost 31.12.14

4 310

8 520

26 543

39 373

 

 

 

 

 

Akk. avskrivninger 01.01.14

3 727

7 509

21 956

33 192

Tilbakeført akkumulert avskrivning

 

 

 

-

Årets avskrivninger

337

198

2 203

2 739

Akk. avskrivninger 31.12.14

4 064

7 707

24 160

35 931

 

 

 

 

 

Bokført verdi 31.12.14

246

813

2 383

3 442


 
 
Økonomisk levetid

Til leiekontrakt
går ut i 2020

3/5 år

3 år

 
Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær  


Operasjonelle leasingkontrakter inkluderer kontorinventar og kontormaskiner. Initielle leieperioder er mellom 3 og 5 år. 

 

Note 5 – Finansposter

     
Alle tall i tusen kroner

2014

2013

Finansinntekter

 

 

  Renteinntekter

3 399

3 770

  Valutagevinst agio

49

20

Finanskostnader

 

 

  Rentekostnader

3

78

  Valutatap disagio

436

287

  Annen finanskostnad

3

0

Netto finansresultat Petoro AS

3 006

3 424

Netto finansresultat Petoro Iceland AS

72

65

Netto finansresultat konsern

3 078

3 489 

Note 6 - Investering i datterselskap

 
Firma

Anskaffels-
tidspunkt

Forretnings-
kontor

Eierandel

Stemmeandel

Egenkapital
31.12.

Resultat 2014

Petoro Iceland AS 11.12.2012 Stavanger 100 % 100 % 2 109 62

Petoro AS mottok i 2012 2 millioner kroner i tilskudd som er øremerket aksjekapital i Petoro Iceland AS. Tilskuddet er ført mot kostprisen på aksjene. Investeringene i Petoro Iceland AS er av den grunn balanseført til kroner 0.

Selskapet får egne bevilgninger over statsbudsjettet for driften. Selskapet har også inngått en avtale om trekkrettighet med morselskapet, Petoro AS, på 3 millioner kroner. Avtalen er etablert etter armlengdes prinsipp og er grunnet på vanlige forretningsmessige vilkår og prinsipper, slik det er vurdert å være i tråd med prisingen av tilsvarende finansieringstjenester i markedet. Det er ikke trukket på denne rettigheten per 31.12.2014.

 

Note 7 - Andre fordringer


Andre fordringer består i sin helhet av forskuddsbetalte kostnader hovedsakelig knyttet til husleie, forsikringer, lisenser, abonnementer på markedsinformasjon og tilgode merverdiavgift.

 

Note 8 - Bankinnskudd


Av bankinnskudd på totalt 178,3 millioner kroner for konsernet utgjør Petoro AS 173,5 millioner kroner, hvorav bundne skattetrekksmidler og pensjonsmidler er 130,7 millioner kroner.  

 

Note 9 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon


Aksjekapitalen i selskapet pr 31.12.14 består av 10.000 aksjer à NOK 1.000. Alle aksjene eies av Den norske stat ved Olje- og energidepartementet, og alle aksjene har samme rettigheter.

 

Note 10 - Egenkapital

       

Petoro AS (Alle tall i tusen kroner)

Aksjekapital

Annen EK

Sum

Egenkapital 01.01.2014

10 000

12 764

22 764

Årets endring i egenkapital:

 

 

 

Årets resultat

 

-6 015

-6 015

Egenkapital 31.12.2014

10 000

6 749

16 749


 
       

Konsern (Alle tall i tusen kroner)

Aksjekapital

Konsernets fond

Sum

Egenkapital 01.01.2014

10 000

14 829

24 829

Korrigert egenkapital 01.01. 2014    -18 -18
Årets endring i egenkapital:

 

 

 

Årets resultat

 

-5 953

-5 953

Egenkapital 31.12.2014

10 000

8 858

18 858


 
I konsernets fond er det inkludert et tilskudd fra den norske staten på 2 millioner kroner i forbindelse med etablering av Petoro Iceland AS.

��

Note 11 - Pensjonskostnader, - midler og - forpliktelser


Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. 

Selskapet har ytelsespensjonsordninger som omfatter alle selskapets ansatte, med unntak av en ansatt som har innskuddsbasert pensjonsordning. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. 
 
     

Netto pensjonskostnad (Alle tall i tusen kroner)

2014

2013

Nåverdi av årets pensjonsopptjening

22 486

21 799

Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen

8 798

8 056

Avkastning på pensjonsmidler

-3 609

-3 775

Resultatført estimatavvik

-693

-2 726

Arbeidsgiveravgift

3 171

3 002

Pensjonskostnad ytelse

30 154

26 356

Pensjonskostnad innskuddsordning

73

0

Sum pensjonskostnad

30 227

26 356


 
Balanseført pensjonsforpliktelse

2014

2013

Beregnet pensjonsforpliktelser 31.12

293 218

203 561

Pensjonsmidler til markedsverdi

-105 821

-90 255

Netto pensjonsforpliktelser før arbeidsgiveravgift

187 397

113 306

Ikke resultatført estimatavvik

-88 493

-22 374

Arbeidsgiveravgift

14 078

12 954

Balanseført pensjonsforpliktelse

112 983

103 886Ved beregning av årets netto pensjonskostnad er forutsetningene per foregående år lagt til grunn. Netto pensjonsforpliktelse er beregnet på basis av forutsetninger inneværende år:
 

 

2014

2013

Diskonteringsrente

2,3 %

4,1 %

Forventet avkastning på fondsmidler

3,2 %

4,4 %

Forventet lønnsregulering

2,75 %

3,75 %

Forventet pensjonsøkning

0,0 %

0,6 %

Forventet G-regulering

2,5 %

3,5 %


De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske forhold.

 

Note 12 - Annen kortsiktig gjeld


Annen kortsiktig gjeld består i all hovedsak av avsetninger for påløpte kostnader, forskuddsbetalte prosjektkostnader, skyldig lønn og feriepenger.

 

Note 13 - Godtgjørelse til revisor


Konsernets valgte revisor er Erga Revisjon AS. Kostnadsført honorar for ordinær revisjon av konsernets finansregnskap utgjorde 0,37 millioner kroner i 2014. For Petoro AS er beløpet 0,26 millioner kroner.

Riksrevisjonen er i henhold til Lov om Riksrevisjonen av 7. mai 2004 ekstern revisor for SDØE-porteføljen. I tillegg er Deloitte AS engasjert for å gjøre finansiell revisjon av SDØE regnskapet som et ledd i selskapets internrevisjon. Deloitte AS har fakturert 0,77 millioner kroner for dette arbeidet i 2014. Deloitte AS har også gjennomført internrevisjonsprosjekter og levert tjenester innenfor partnerrevisjon for til sammen 2,3 millioner kroner.

 

Note 14 - Leieavtaler


Petoro AS inngikk kontrakt om leie av kontorlokaler med Smedvig Eiendom AS høsten 2003. Den ordinære kontrakten gikk ut i 31.12.2014. Petoro AS valgte å utøve opsjonen på å forlenge leiekontrakten til 31.12.2020. 
Gjenstående varighet av leiekontrakt er nå 5 år, med opsjon på ytterligere en periode på fem år. Årets leiekostnad utgjør 8,95 millioner kroner, hvilket inkluderer alle drifts- og felleskostnader.

 

Note 15 - Vesentlige avtaler


Petoro AS har inngått en ny avtale med Upstream Accounting Excellence AS (UPAX) om levering av regnskapstjenester og tilhørende IKT–tjenester knyttet til regnskapsføringen av SDØE. Ny avtale gjelder fra 01.03.2014 og har en varighet på 5 år med opsjon for Petoro på 1 års forlengelse. Evry er underleverandør av IKT-tjenester. Kostnadsført regnskapshonorar til UPAX i 2014 utgjorde 15 millioner kroner. Øvrige kjøpte tjenester fra leverandøren utgjorde 2,2 millioner kroner.

 

Note 16 - Nærstående parter


Statoil ASA og Petoro AS har felles eier ved Olje- og energidepartementet og er således nærstående parter. Petoro AS har i 2014 kjøpt tjenester knyttet til revisjon av lisensregnskap, forsikringstjenester for Statens Petroleumsforsikringsfond samt andre mindre tjenester. Det er i 2014 kostnadsført 0,91 millioner kroner knyttet til kjøp av tjenester fra Statoil ASA. Tjenestene er kjøpt til markedspris basert på timeforbruk. Det er fakturert 3,94 millioner kroner som er solgte tjenester til Statoil ASA til markedspris basert på timeforbruk til internt og eksternt personell.

 

Note 17 - Konserntransaksjoner


Petoro Iceland AS har inngått en forvalteravtale med Petoro AS. Formålet med avtalen er at Petoro AS skal forvalte Petoro Iceland AS sin virksomhet på de vilkår som fremgår av avtalen. I 2014 er det fakturert 1,79 millioner kroner knyttet til kjøp av timer og tjenester, av dette er 0,05 millioner kroner knyttet til reiser. Tjenestene er kjøpt til markedspris basert på timeforbruk og statens satser for reiser. Fordring i morselskap mot datterselskapet er 0,08 millioner kroner. Beløpene er eliminert i konsernregnskapet.

 

Note 18 - Lisens/eiendel


Islandske myndigheter tildelte 4. januar 2013 to utvinningstillatelser for leting etter og utvinning av hydrokarboner på islandsk sokkel. En tredje utvinningstillatelse ble tildelt i januar 2014. Den norske stat har besluttet at Petoro Iceland AS ved filial i Island skal ivareta den norske deltakerinteressen på 25 prosent i lisensene. Arbeidsprogram i lisensene er inndelt i tre faser og lisenspartnerne kan velge å tilbakelevere lisensene på slutten av hver fase. Den første fasen for en lisens utløp 4.1.2015. Arbeidsprogrammet ble oppfylt i 2014. Regjeringen har besluttet at norsk statlig deltakelse ikke videreføres i neste fase for denne lisensen i tråd med operatørens anbefaling.

 

Note 19 - Skatt - konsern

Årets skattekostnad fordeler seg på:

2014

2013

Betalbar skatt

26

18

For mye avsatt skatt 2013

-6

0

Islandsk skatt

13

1

Sum skattekostnad

34

19

 

 

 

Beregning av årets skattegrunnlag:

 

 

Resultat før skattekostnad

96

65

Permanente forskjeller

0

0

Endring i midlertidige forskjeller

0

0

Årets skattegrunnlag

96

65

Betalbar skatt

18

18