Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2014

Petoro AS - Kontantstrømoppstilling

MORSELSKAP

KONSERN

2013

2014

Alle tall i tusen kroner

2014

2013

 

 

 

 

 

 

LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ VIRKSOMHETEN

-584

-6 015

Resultat før skattkostnad

-5 919

-519

2 722

2 739

+

Avskrivning

2 739

2 722

0

0

+

Betalte skatter

-26

0

6 552

-563

+/-

Endring i kundefordringer

-563

6 664

759

-1 224

+/-

Endring i leverandørgjeld

-2 515

2 053

8 622

9 885

+/-

Endring tidsavgrensede poster

9 515

11 578

18 071

4 822

Netto likviditetsendring fra virksomheten

3 231

22 498

 

 

 

 

 

 

LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ INVESTERINGER

-1 344

-2 750

-

Investert i varige driftsmidler

-2 750

-1 344

-1 344

2 750

Netto likviditetsendring fra investeringer

-2 750

-1 344

 

 

 

 

 

 

LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ FINANSIERING

0

0

+

Innbetaling av egenkapital

0

0

0

0

-

Korrigering egenkapital 01.01.

-18

0

0

0

Korrigering egenkapital 01.01.

-18

0

 

 

 

 

 

 

16 727

2 072

Netto endring i likvider gjennom året

464

21 154

154 684

171 411

+

Likviditetsbeholdning pr. 01.01.

177 864

156 710

171 411

173 483

Likviditetsbeholdning pr.31.12.

178 328

177 864