Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2014

Petoro AS - Balanse per 31. desember

MORSELSKAP

KONSERN

2013

2014

NOTER

Alle tall i tusen kroner

NOTER

2014

2013

 

 

 

 

 

 

 

Eiendeler

Anleggsmidler

Varige driftsmidler

3 432

3 442

4

Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner o.l

4

3 442

3 432

3 432

3 442

Varige driftsmidler

3 442

3 432

 

 

 

 

 

 

 

Finansielle anleggsmidler

0

0

6

Aksjer i datterselskap

0

0

0

0

Sum finansielle eiendeler

0

0

3 432

3 432

Sum anleggsmidler

3 432

3 432

 

 

��

 

 

 

 

Omløpsmidler

1 435

1 998

17

Kundefordringer

1 920

1 322

9 836

11 088

7

Andre fordringer

7

11 089

9 844

171 411

173 484

8

Bankinnskudd

8

178 328

177 864

182 682

186 569

Sum omløpsmidler

191 337

189 030

186 113

190 011

Sum eiendeler

194 780

192 462

 

 

 

 

 

 

 

Egenkapital og gjeld

Egenkapital

Innskutt egenkapital

10 000

10 000

9

Selskapskapital (10 000 aksjer à NOK 1 000)

9

10 000

10 000

Opptjent egenkapital

12 764

6 749

10

Annen egenkapital/ Konsernets fond

10

8 858

14 829

22 764

16 749

Sum egenkapital

18 858

24 829

 

 

 

 

 

 

 

Gjeld

Avsetning for forpliktelser

103 886

112 983

11

Pensjonsforpliktelser

11

112 983

103 886

3 432

3 442

2

Utsatt inntektsføring offentlig tilskudd

2

3 442

3 432

107 318

116 425

Sum avsetning for forpliktelser

116 425

107 318

 

 

 

 

 

 

 

Kortsiktig gjeld

21 122

19 898

Leverandørgjeld

19 901

22 416

0

0

Betalbar skatt

19

26

0

8 719

9 450

Skyldige offentlige avgifter

9 450

8 719

26 191

27 490

12

Annen kortsiktig gjeld

12

30 119

29 180

56 032

56 838

Sum kortsiktig gjeld

59 497

60 315

163 349

173 263

Sum gjeld

175 922

167 633

 

 

 

 

 

 

 

186 113

190 011

Sum egenkapital og gjeld

194 780

192 462

signaturer2014