Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2014
Foto: Emile Ashley

Nøkkeltall 2014

Årsresultatet i 2014 var 119,7 milliarder kroner sammenlignet med 132,8 milliarder kroner i 2013. Totale driftsinntekter i 2014 var 179,8 milliarder kroner  mot 194,3 milliarder kroner året før. Kontantstrømmen til staten ble 111,1 milliarder kroner i 2014 mot 124,8 milliarder kroner i 2013. Total produksjon var 1,000 millioner fat oljeekvivalenter (o.e.) per dag som var om lag tre prosent lavere enn produksjonen for 2013 på 1,034 millioner fat o.e. Investeringene var på nivå med 2013 og var de høyeste noensinne for porteføljen.

NGAAP

 

2014

2013

2012

2011

2010

Driftsinntekter (i millioner kroner) 179 797 194 308 213 885 188 820 159 270
Årets resultat (i millioner kroner) 119 671 132 817 149 986 133 721 105 379
Investeringer (i millioner kroner) 35 742 35 444 26 399 19 053 19 533
Netto kontantstrøm (i millioner kroner) 111 068 124 825 146 930 128 083 103 572

Produksjon - olje og NGL (tusen fat/dag)

407

413

430

440

470

Produksjon - tørrgass (millioner Sm3/dag)

94

99

112

92

97

Olje-, NGL og tørrgassproduksjon (tusen fat o.e/dag)

1 000

1 034

1 132

1 016

1 080

Gjenværende reserver (millioner fat o.e.)

6 145

6 423

6 623

6 759

6 541

Reserveerstatningsgrad (årlig i prosent)

24

47

67

160

37

Reservetilgang (millioner fat o.e.)

88

177

278

601

187

Oljepris (USD/fat)

99

110

113

114

79

Oljepris (NOK/fat)

617

647

657

632

482

Gasspris (NOK/Sm3)

2,23

2,31

2,35

2,15

1,76

PRODUKSJON

Produksjon
Total produksjon var 1,0 million fat oljeekvivalenter (o.e.) per dag, om lag tre prosent lavere enn i 2013. Væskeproduksjonen viste en svak nedgang på 1,5 prosent. Lavere gassvolum er knyttet til beslutning om utsatt produksjon for å skape økt verdi.

RESULTAT/KONTANTSTRØM

Resultat / kontantstrøm
Årsresultatet i 20142  var 119,7 milliarder kroner sammenlignet med 132,8 milliarder i 2013, om lag ti prosent lavere. Resultatet er påvirket av utviklingen i olje- og gasspriser og ga en kontantstrøm til staten på 111,1 milliarder kroner i 2014 mot 124,8 milliarder i 2013.

OLJE- OG GASSPRIS

Olje- og gasspris
Gjennomsnittlig oljepris for året var 99 USD per fat mot 110 USD per fat i 2013. Nedgangen i oljeprisen i US dollar er delvis oppveid av styrking i verdien av US dollar mot norske kroner. Gjennomsnittlig oljepris i 2014 omregnet til norske kroner var 617 kroner per fat mot 647 kroner per fat i 2013. Gjennomsnittsprisen for gass var 2,23 kroner per Sm3 i 2014 mot 2,31 kroner per Sm3 i 2013.

INVESTERINGER

Kostnader
Totale investeringer i 2014 var 35,7 milliarder kroner, som er på nivå med 2013 og det høyeste noensinne for porteføljen. Investeringene i 2014 omfatter blant annet nye utbyggingsprosjekter som Valemon, Martin Linge, hurtigutbyggingsprosjekter, havbunnskompresjon på Åsgard og nye kompressorer på Troll.

GJENVÆRENDE RESERVER

Gjenværende reserver
Ved utgangen av 2014 var porteføljens forventede gjenværende olje-, kondensat-, NGL- og gassreserver 6 145 millioner fat o.e. Dette er 277 millioner fat o.e. lavere enn ved utgangen av 2013.  Det ble produsert 365 millioner fat o.e i 2014.

SIKKERHET

Sikkerhet
Petoros hovedparameter for oppfølging av HMS-utviklingen i porteføljen er uttrykt i alvorlig hendelsesfrekvens (AHF) og måler antall alvorlige hendelser per million arbeidstimer. Årets resultat ble 0,7 og som er en forbedring fra 2013. Personskadefrekvensen (antall personskader per million arbeidstimer) ble 3,8 som også er en forbedring fra tidligere år.
2 Alle tall er i henhold til norsk regnskaps-lov og god regnskapsskikk (NRS)