Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2014
0093742%20-%20Valemon%20-%20Photo%20Harald%20Pettersen%20-%20Statoil

Årsberetning 2014

Petoro er forvalter av Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE), som representerer om lag en tredjedel av Norges samlede olje- og gassreserver.  Petoro har som hovedmål å skape størst mulig økonomiske verdier fra SDØE-porteføljen. 
SDØE-ordningen ble opprettet med virkning fra 1985. Ordningen innebærer at staten deltar som direkte investor i petroleumsvirksomheten på norsk sokkel slik at statskassen direkte og utenom det alminnelige systemet for beskatning for petroleumsinntekter, oppebærer inntekter og utgifter forbundet med SDØEs andeler. Petoro opptrer som rettighetshaver for statens andeler i utvinningstillatelser, felt, rørledninger og landanlegg og skal ivareta SDØE-porteføljen på et forretningsmessig grunnlag.

Resultatsammendrag SDØE 
Årsresultatet i 2014 var 119,7 milliarder kroner, noe redusert sammenlignet med 132,8 milliarder i 2013. Resultatet er påvirket av utviklingen i olje- og gasspriser og ga en kontantstrøm til staten på 111,1 milliarder kroner i 2014 mot 124,8 milliarder i 2013. Total produksjon var 1,0 million fat oljeekvivalenter (o.e.) per dag, om lag tre prosent lavere enn i 2013. Årets salg var tilsvarende produksjonen.

Totale investeringer i 2014 var 35,7 milliarder kroner, som er på nivå med 2013.

Ved utgangen av 2014 var porteføljens forventede gjenværende olje-, kondensat-, NGL- og gassreserver 6 145 millioner fat o.e. Dette er 277 millioner fat o.e. lavere enn ved utgangen av 2013, hensyn tatt årets produksjon og nye reserver. 

Bokførte eiendeler er 265,6 milliarder kroner per 31. desember 2014. Eiendelene består i hovedsak av driftsmidler tilhørende feltinstallasjoner, rør og landanlegg samt kortsiktige kundefordringer. Egenkapitalen var ved årets slutt 171,5 milliarder kroner. Fremtidige fjerningsforpliktelser er estimert til 77,5 milliarder kroner. Kortsiktig gjeld, som er avsetninger for påløpte, men ikke betalte kostnader, var 14,1 milliarder kroner ved utgangen av 2014. 

Olje- og energidepartementet gjennomførte også i 2014 en ekstern verdivurdering hvor verdien av SDØE porteføljen ble anslått til 1234 milliarder kroner per 1.1.2014.

Utviklingstrekk i omgivelsene 

Den globale økonomiske veksten i 2014 ble svakere enn forventet og bidro til at veksten i etterspørselen etter olje avtok. Samtidig fortsatte den sterke veksten i oljeproduksjonen fra land utenfor OPEC, spesielt skiferoljeproduksjonen i USA. Svekket markedsbalanse og OPECs beslutning i november om ikke å tilpasse produksjonsnivået for å styrke balansen, resulterte i et stort prisfall på olje. Ved utgangen av året var prisen (Brent) redusert til 55 USD per fat, mer enn en halvering fra toppnoteringen på 115 USD per fat i juni. Gjennomsnittsprisen i 2014 for SDØE-porteføljen ble 99 USD per fat mot 110 USD per fat i 2013. Den sterke dollaren medførte at reduksjonen ikke ble like sterk målt i norske kroner. Gjennomsnittsprisen i norske kroner ble 617 kroner per fat, 30 kroner lavere enn i 2013.

Trenden med fallende etterspørsel etter gass i Europa fortsatte i 2014. Svak økonomisk vekst, konkurranse fra fornybar energi og kull, samt en mild vinter, er hovedårsakene til denne utviklingen. Import av LNG til Europa har vært på nivå med 2013.  Russlands forsyning av gass til Europa har vært noe lavere enn i 2013, mens eksporten av norsk gass var på nivå med 2013. Gasseksporten fra SDØE-porteføljen var noe lavere enn opprinnelig planlagt, hovedsakelig fordi noe gassproduksjon ble utsatt for å skape økt verdi. Høy lagerfylling ved inngangen til sommersesongen og robust forsyning svekket gassprisene gjennom året. Gjennomsnittlig oppnådd gasspris for SDØE-porteføljen ble 2,23 kroner per Sm³ i 2014 mot 2,31 kroner per Sm³ i 2013.

I de siste ti år har industrien opplevd en sterk kostnadsøkning i alle deler av virksomheten, herunder feltutvikling, drift og vedlikehold, modifikasjonsprosjekter, havbunnsutbygging og boring. Økningen har vært gjennomgående på alle nivå i leverandørkjeden. Det er enighet i industrien om at denne kostnadsutviklingen ikke er bærekraftig. 

Gjennom 2013 og 2014 har store oljeselskaper endret sine forretningsmessige mål fra volumvekst i retning av finansielle parametere som kontantstrøm og utbytte. Dette har medført strammere prioritering av investeringsmidler og økte lønnsomhetskrav for nye prosjekter. Resultatet er at prosjekter stanses, utsettes eller videreføres med redusert omfang. 

I 2014 har det vært betydelig innsats for å effektivisere og redusere kostnadsnivået på norsk sokkel.   Effektiviseringsarbeidet som pågår, omfatter alle ledd i verdikjeden. Operatørene og de øvrige rettighetshaverne har individuelle tilnærminger til dette.  

Omfanget av porteføljetransaksjoner på norsk sokkel har økt de siste årene, spesielt drevet av de enkelte selskapenes behov for å frigjøre kontanter, synliggjort gjennom salg av andeler med investeringsforpliktelser. Porteføljetransaksjoner brukes også for å realisere strategiske målsettinger og forbedre skatteposisjon.  Det er noe større interesse for å selge seg ut av lisenser enn det er aktuelle kjøpere. Så langt har det ikke vært aktuelt for Petoro å benytte den forkjøpsretten selskapet har for alle salg av andeler i interessentskapene på norsk sokkel.

Leteaktiviteten på norsk sokkel var høy i 2014. Det ble ferdigstilt 59 letebrønner, som er det samme som i 2013. Det ble boret rekordmange letebrønner i Barentshavet, 14 letebrønner mot 10 i 2013. Leteaktiviteten i dette området resulterte i et par spennende oljefunn og vellykkede avgrensninger, men leteresultatene de siste år understøtter ikke de opprinnelige, optimistiske estimatene og det er utfordrende å finne lønnsomme utbyggingsløsninger. 

Oppmerksomheten om petroleumsaktiviteten i nordområdene har endret seg fra Snøhvit-området, gassressurser og gassinfrastruktur, til oljeressurser i funn som Johan Castberg og Wisting. 

Den internasjonale debatten om klimautfordringene har fortsatt å utfordre rollen til fossile brensler i den fremtidige globale energimiksen. Økt fokus på miljø og klima vil ha betydning for etterspørsel og priser på olje og ikke minst gass, men også for industriens innsats og valg knyttet til økt utvinning og nye feltutbygginger. 

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 

Forbedringer av HMS-resultatene fortsetter. Det har ikke vært hendelser med storulykkepotensiale i 2014. Det har heller ikke vært større enkeltutslipp til sjø eller land. Det har vært en positiv utvikling i alvorlig hendelsesfrekvens i flere år.* Frekvensen ble 0,7 for 2014 mot 0,9 i 2013. Personskadefrekvensen har også vist en positiv utvikling, og resultatet ble 3,8 i 2014 mot 4,4 året før.

Store omstillings- og endringsprosesser i industrien påvirker risikobildet, og Petoro har økt årvåkenhet i lisensoppfølgingen med hensyn til HMS og teknisk integritet. 

Det ble tatt et initiativ av Petoro, ConocoPhillips, ExxonMobil og Total i 2010 for å bedre rettighetshavernes involvering i sikkerhetsarbeidet. Dette arbeidet har i 2014 resultert i en veiledning for håndtering av storulykkerisiko på lisensnivå. Resultatet er økt involvering av rettighetshaverne i arbeidet med risikostyring. Veiledningen er nå i ferd med å bli innarbeidet som bransjestandard gjennom Norsk olje og gass. Gjennom 2014 har Petoro deltatt på 11 arbeidsmøter om storulykker, og erfaringene er positive. Petoro har også deltatt på flere ledelsesinspeksjoner for helse, miljø og sikkerhet på utvalgte felt og installasjoner i 2014.

* ​Antall alvorlige hendelser per million arbeidstimer

Hovedpunkter og resultater 2014 

SDØE-porteføljen besto ved utgangen av året av 182 utvinningstillatelser, tre flere enn ved inngangen til året. I januar 2015 mottok Petoro andeler i 11 utvinningstillatelser til forvaltning.��

Selskapets strategi ble revidert i 2013 med hovedsakelig fokus på modne felt, feltutvikling og nordområdene. Strategien ble høsten 2014 vurdert til fortsatt å gi riktig respons på utfordringene og mulighetene som Petoro sto overfor. 

Produksjon fra de modne oljefeltene dominerer fortsatt produksjonen i SDØE-porteføljen. Feltene Troll, Åsgard, Oseberg, Heidrun, Snorre og Gullfaks sto for om lag 60 prosent av den totale væskeproduksjonen, mens 75 prosent av gassproduksjonen kom fra feltene Troll, Ormen Lange og Åsgard. Kun begrenset ny kapasitet ble introdusert i 2014 ved at hurtigutbyggings-feltene Fram H-Nord og Svalin C og M i Nordsjøen, ble satt i produksjon. Valemon og Eldfisk II ble satt i produksjon tidlig i januar 2015. Huldra stengte ned produksjonen høsten 2014.

I tråd med strategien fortsatte arbeidet i 2014 med å realisere reservegrunnlaget og tilleggsressursene i de modne feltene med spesiell innsats rettet mot feltene Snorre, Heidrun og Oseberg. Petoro har særlig vektlagt arbeid med å realisere økt boreeffektivitet og avklare reserve- og ressursgrunnlaget på disse feltene. 

I Snorrefeltet har Petoro fortsatt å være en aktiv pådriver for prosjektet Snorre 2040 og har gjennom eget arbeid bidratt til å styrke reservegrunnlaget og utbyggingsløsningen for en mulig ny Snorre C plattform. Arbeidet har resultert i en positiv utvikling av reservene som kan utvinnes med en slik ny plattform. På utbyggings-siden har Petoro foreslått en rekke konkrete tiltak for å redusere vekt og dermed kostnader for en ny plattform. Beslutning om videreføring (DG2) har blitt utsatt flere ganger og ble i februar 2015 satt til fjerde kvartal 2016. Det planlegges nå investeringsbeslutning i 2017 og produksjonsoppstart 2022. Bakgrunn for utsettelsen er at lønnsomheten i prosjektet ikke er tilfredsstillende og det arbeides nå med mer gjennomgripende endringer på anleggsløsningen. Konseptvalget står fast. Petoro har vært opptatt av tidskritikaliteten i prosjektet. En forskyvning i tidsplan for et slikt prosjekt vil medføre risiko for tap av reserver som følge av begrenset teknisk levetid på eksisterende installasjoner. Det vil i det videre arbeidet bli sett nærmere på tiltak som kan motvirke dette.

Petoro har gjennom selvstendig, eget arbeid med reservoarforståelse i 2014 identifisert et økt reservegrunnlag og tilhørende behov for flere nye brønnmål på Heidrunfeltet. Dette har bidratt til at partnerskapet har vedtatt å gå videre i et forpliktende beslutningsløp for et Heidrun videreutviklingsprosjekt. Konseptstudiene vil adressere hele Heidrunfeltets ressurspotensiale, og det er planlagt konseptvalg i slutten av 2016.

Petoros innsats i forbindelse med Oseberg Future Development-prosjektet har ført til identifikasjon av et reservegrunnlag som gjorde at en ny, enkel og ubemannet brønnhodeplattform ble valgt som konsept, i tråd med Petoros ønske. 

Petoros innsats i Johan Sverdrup har i 2014 særlig dreiet seg om å fremme en helhetlig utvikling av feltet, både for fase 1 og fremtidige faser. Petoro har arbeidet med løsninger som sikrer maksimal langsiktig verdiskaping, herunder ett feltsenter, robust strømkapasitet og tilrettelegging for tiltak som kan gi økt utvinning. I februar 2014 ble det foretatt konseptvalg for fase 1 som var i tråd med Petoros syn. Petoro har gjennomført omfattende analyser av potensialet for avansert økt utvinning (EOR) og fremmet forslag til løsninger for dette. Dette potensialet, sammen med andre lovende tiltak for økt utvinning fremover, vil bli utredet videre som en integrert del av arbeidet med fase 2 frem mot konseptvalg i 2016. Dette er i tråd med Petoros strategi om å ivareta framtidige muligheter i forbindelse med nye feltutbygginger. 

Petoro har aktivt støttet Statoils kandidatur som operatør for det samordnede feltet. I fjerde kvartal 2014 stilte et samlet partnerskap seg bak dette forslaget.  

Petoro har i 2014 sluttført egne evalueringer som danner grunnlag for å sikre en rettmessig andel av verdiene i dette store feltet som strekker seg over flere lisenser med ulike eiersammensetning. Tilleggsbevilgningen fra eier til dette formålet ble økt i 2014, tilpasset gjeldende planer for Johan Sverdrup-prosjektet. Omfattende samordningsforhandlinger har pågått i hele 2014 og videre helt frem til overlevering av plan for utbygging og drift (PUD) til myndighetene 13. februar 2015. På dette tidspunktet stilte flertallet av rettighetshaverne i de underliggende lisensene, herunder Petoro, seg bak en samordningsavtale som ble oversendt myndighetene for endelig fastsettelse av vilkår.

I nordområdene har Petoro fokusert på tiltak for å bedre regulariteten på Snøhvit LNG og arbeidet for å sikre at alle relevante utbyggingsløsninger for Johan Castberg-feltet blir modnet og vurdert frem mot endelig konseptvalg. Produksjonseffektiviteten på Snøhvit LNG endte i 2014 på 84 prosent, inkludert revisjonsstans, noe som gir en forventning om at anleggs- og driftsproblemene gjennom flere år er løst. Arbeid med konseptvalget for Johan Castberg-feltet har pågått i hele 2014. Petoro har vært opptatt av at de ulike utbyggingskonseptene blir individuelt optimalisert, men samtidig robustgjort for å møte lønnsomhetsutfordringene og usikkerhetene både i et kort og langt perspektiv.

Gjennom 2014 har Petoro fortsatt med å rette industriens oppmerksomhet mot behovet for effektivisering og kostnadsreduksjoner, særlig innenfor området boring og brønn. Statoil, som den dominerende operatøren i SDØE porteføljen, har i 2014 oppnådd gode resultater i flere enkeltbrønner.  

I 2014 har Petoro rettet økende oppmerksomhet mot behovet for effektivisering også innenfor utbygginger, drift og vedlikehold. Petoro har arbeidet for at tiltak som iverksettes er bærekraftige både på kort og lang sikt og innebærer en reell effektivisering og ikke bare reduksjon i aktivitet. Hensikten er å sikre lønnsomhet i investeringer i modne felt og nye utbygginger.  Petoro ser i 2014 at trenden med økende feltkostnader har snudd. Operatørenes omstillingstiltak har også bidratt til noe reduksjon i driftsmodifikasjoner. Det forventes større effekter av operatørenes forbedringstiltak på lengre sikt. 

Bare én PUD ble innlevert myndighetene i 2014, og denne hadde SDØE- deltagelse: Gullfaks Rimfaksdalen. PUD for Flyndre ble sendt inn i 2013 og godkjent av myndighetene i 2014. 

Petoro var deltaker i 20 av de 59 letebrønnene som ble ferdigstilt på norsk sokkel i 2014. Det ble gjort totalt 22 nye funn, der Petoro er deltaker i 10.

Det har vært en netto reserveøkning på 88 millioner fat o.e. i 2014. Den lave reserveøkningen skyldes at det har vært få beslutninger om å investere i nye utbygginger og økt utvinningstiltak på eksisterende felt i SDØE-porteføljen i 2014.  Det meste av økningen skyldes en mer ensartet reserverapportering for nye brønner på felt operert av Statoil. Samtidig skjedde det nedjusteringer på enkelte felt. Det ble produsert 365 millioner fat o.e i 2014, dette gir en netto reserveerstatningsgrad på 24 prosent. I 2013 var reserveerstatningsgraden 47 prosent.  

OLJEPRODUKSJON/-PRIS

Resultat

GASSALG/-PRIS

Resultat

RESERVEERSTATNINGSGRAD

Reserveerstatningsgrad

Forskning og utvikling 

Oljeselskapene bruker om lag tre milliarder kroner hvert år på petroleumsrettet forskning og utvikling, mens leverandørindustrien bruker om lag en milliard kroner. Petoro bidrar til forskning og utvikling (FoU) ved at SDØE dekker sin andel av kostnadene i utvinningstillatelsene. Midlene disponeres av de respektive operatørene. Dette utgjør over 500 millioner kroner årlig. Petoro initierer ikke egne teknologiutviklings- og forskningsprosjekter.

I tillegg til ovennevnte er det flere direkte lisensfinansierte prosjekter rettet mot feltspesifikk kvalifisering. Kostnadene belastes som en del av investeringsbudsjettene i interessentskapene.

Petoro har eksempelvis vært en pådriver for utvikling av havbunnskompresjonsløsninger gjennom mer enn 10 år med innsats på feltene Åsgard, Ormen Lange, Gullfaks og Snøhvit. Planen er å starte opp undervannskompresjon på Åsgard og kompresjon av våtgass på Gullfaks i andre halvår 2015. Petoro har i 2014 gjort en betydelig innsats for å modne tidlig bruk av avanserte utvinningsmetoder på Johan Sverdrup. 

Avsetning av produktene 

All olje og NGL fra SDØE-porteføljen selges til Statoil. SDØE sin naturgass avsettes av Statoil sammen med Statoils egen naturgass som en samlet portefølje, men for statens regning og risiko. Petoro har ansvar for å overvåke at Statoils avsetning av SDØEs petroleum oppnår en høyest mulig verdi, samt å sikre en rettmessig fordeling av verdiskapingen. I dette arbeidet konsentrerer Petoro innsatsen om Statoils avsetningsstrategi, saker med stor verdi, samt saker av prinsipiell og insentivmessig karakter.

Petoro har prioritert arbeidet knyttet til maksimal verdiskaping i gassporteføljen. Selskapet er opptatt av at tilgjengelig gass blir avsatt i markedet til høyest mulig pris og at fleksibiliteten i produksjonsanlegg og transportkapasitet blir utnyttet for å optimalisere avsetningen. Petoro har også vært opptatt av gassens rolle i Europas fremtidige energimiks og fulgt utviklingen i EUs energipolitikk. Petoro har i tillegg prioritert en evaluering av formelverket for våtgass for å vurdere om målsettingene i avsetningsinstruksen som gjelder for Statoils avsetning av statens olje og gass oppnås.

Det har også blitt gjennomført kontroller for å sikre at SDØE får sin rettmessige andel av kostnader og inntekter relatert til avsetningen. I tillegg er det også foretatt en gjennomgang av Statoils prinsipper for belastning av salgs- og administrasjonskostnader knyttet til avsetning.

Arbeidsmiljø og kompetanse 

Selskapets personalpolitikk skal sørge for mangfold og likestilling, kompetanseutvikling og tilrettelegge for godt arbeidsmiljø, og hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, religion og livssyn. 

Petoros ansatte har lang erfaring fra petroleumsvirksomheten og høy utdannelse. Den enkelte ansatte i Petoro er avgjørende for selskapets leveranser og suksess, og styret legger vekt på at selskapet tilbyr konkurransedyktige betingelser og et stimulerende arbeidsmiljø som tiltrekker personer med riktig kompetanse og gode holdninger. Muligheter for faglig og personlig utvikling skal bidra til å beholde, utvikle og tiltrekke dyktige medarbeidere. Petoro har en ytelsesbasert pensjonsordning for sine ansatte. I lys av pensjonsreformen er selskapets pensjonsordning under vurdering. Nye retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel ble fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet gjeldende fra 13.2.2015. Selskapet har igangsatt arbeid med å gjennomgå retningslinjene. 

Antall ansatte i Petoro ved utgangen av 2014 var 67, mens det var 64 ansatte ved utgangen av 2013.  Petoro mottok ingen oppsigelser i 2014. 

Det er ikke registrert noen arbeidsulykke blant Petoros ansatte i 2014.

Selskapet hadde en kvinneandel på 39 prosent i 2014. Andel kvinner i selskapets styre og ledelse var henholdsvis 43 og 37 prosent. Petoro legger vekt på likestilling mellom kjønnene når det gjelder mulighetene for faglig og personlig utvikling, samt lønnsutvikling. Selskapet legger arbeidsforholdene til rette, slik at også ansatte med nedsatt funksjonsevne kan arbeide i Petoro. Sykefraværet var 2,5 prosent i 2014, mot 1,2 prosent i 2013. Petoro har avtale om inkluderende arbeidsliv og legger vekt på tett oppfølging og dialog for å fremme helse og forebygge frafall fra arbeid.
 
Samarbeidet med selskapets arbeidsmiljøutvalg (AMU) og samarbeidsutvalg (SAMU) danner et viktig fundament for et godt arbeidsmiljø i bedriften. Arbeidet i disse utvalgene fungerte godt også i 2014.  

Eierstyring og selskapsledelse 

Styret legger vekt på god eierstyring og selskapsledelse for å sikre at statens portefølje forvaltes på en måte som maksimerer den økonomiske verdiskapingen i et langsiktig perspektiv. Kravene til virksomhetsstyring i staten er fastsatt i ”Reglement for økonomistyring i staten” og standarder for god eierstyring og selskapsledelse. Styret følger de deler av ”Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse” som anses relevant for selskapets virksomhet og rammene som selskapets organisasjonsform og eierskap setter. 

Styringssystemet er tilpasset Petoros egenart og er videreutviklet i tråd med endringer i organisasjonen i løpet av året. Det vises for øvrig til eget kapittel i årsrapporten. 

Verdigrunnlag og etikk er forankret i selskapets verdier og forretningsetiske retningslinjer.
 

Samfunnsansvar 

Petoro ivaretar sitt samfunnsansvar i tråd med selskapets retningslinjer for utøvelse av samfunnsansvar som er tilpasset selskapets rolle. Petoros midler til forvalteroppgavene og drift av selskapet tildeles ved bevilgninger fra staten. Petoro har ikke anledning til å gi pengestøtte til samfunnsformål. 

Tiltak som sikrer utøvelse av samfunnsansvar i Petoro inkluderer etiske retningslinjer, åpenhet om pengestrømmer, HMS-erklæring og en personalpolitikk som ivaretar mangfold og likestilling. Petoro rapporterer årlige pengestrømmer knyttet til statens portefølje til “Extractive Industries Transparency Initiative”. Virksomheten utenfor Norge er svært begrenset. Styret redegjør nærmere for utøvelse av samfunnsansvaret i eget kapittel i årsrapporten.  

 

Risikostyring og internkontroll 

Styret har i 2014 vurdert risikobildet med utgangspunkt i vedtatt strategi og fastsatte mål for kommende år. Det er identifisert risikoreduserende tiltak for de vesentligste risikoene som Petoro har mulighet for å påvirke innenfor de rammene selskapet har. 

I 2014 ble det gjennomført to internrevisjonsprosjekter som evaluerte henholdsvis Petoros prosesser for økonomistyring (SDØE) og ekstern IT sikkerhet (Petoro). Disse er oppsummert i en rapport til styret og beskriver foretatte kontrollhandlinger, funn, samt foreslåtte og gjennomførte tiltak. Internrevisjonen i Petoro AS er satt ut til Deloitte, som også forestår den interne finansielle revisjonen av SDØE.

Styrets arbeid 

Styret har avholdt 10 møter i 2014. Styret har utarbeidet en møte- og arbeidsplan med vekt på behandling av strategiske saker, mål, budsjetter og kvartalsresultater. Styret er opptatt av total verdiskaping for den samlede porteføljen og at staten får sin rettmessige andel og ikke belastes større del av kostnadene enn det som er berettiget. Som et sentralt virkemiddel i oppfølgingen av selskapets resultater, benytter styret balansert målstyring og måler oppnådde resultater mot etablerte forretningsmessige og organisatoriske mål.

Styret behandler store investeringsbeslutninger innenfor porteføljen og følger opp og behandler den forretningsmessige virksomheten, inkludert overvåking av Statoils oppgaver under avsetningsinstruksen. I tillegg følger styret opp selskapets totale risikobilde. Styret sikrer at det er etablert kontrollsystemer, og at virksomheten drives i samsvar med selskapets verdier og forretningsetiske retningslinjer. Styret har utarbeidet erklæring for godtgjørelse til daglig leder og ledende ansatte. Styret har organisert sitt forberedende arbeid knyttet til godtgjørelsesordninger i et underutvalg. 

Habilitet er et fast punkt på dagsorden i styremøtene, og eventuell inhabilitet medfører styremedlems fratreden i den aktuelle sak. Styret foretar en årlig vurdering av eget arbeid. Styret gjennomgår i den forbindelse også selskapets forretningsetiske retningslinjer, retningslinjer for samfunnsansvar og styreinstruks.

Det enkelte styremedlem og styret som kollegium søker på ulike vis å styrke sin kompetanse. Dette skjer ved deltakelse på kurs og konferanser og ved generelt å følge med i hva som skjer innenfor virksomheten. 

Styret i Petoro AS består av Gunn Wærsted som styreleder, nestleder Hilde Myrberg, Per Arvid Schøyen, Nils-Henrik M. von der Fehr og Per-Olaf Hustad som aksjonærvalgte styremedlemmer, samt styremedlemmer valgt av de ansatte, Marit Ersdal og Lars Kristian Bjørheim. Gunn Wærsted overtok etter Gunnar Berge som ny styreleder i juni 2014.

Petoro AS og konsern

Aksjekapital og aksjonærforhold 

Petoro AS ble etablert som en del av restruktureringen av statens olje- og gassvirksomhet i 2001, hvor Statoil ble delprivatisert og forvaltningen av SDØE ble lagt til Petoro AS. Selskapets virksomhet er regulert i petroleumslovens kapittel 11. Selskapets generalforsamling er Olje- og energidepartementet. 

Selskapets aksjekapital var 10 millioner kroner per 31. desember 2014, fordelt på 10 000 aksjer. Den norske stat, ved Olje- og energidepartementet, er eneeier av selskapets aksjer. Petoro har forretningskontor i Stavanger. 
 
 

Petoro Iceland AS 

Petoro Iceland AS har som formål er å delta i petroleumsvirksomhet på den delen av islandsk kontinentalsokkel som er omfattet av samarbeidsområdet mellom Island og Norge. Selskapet ble etablert i desember 2012 som et heleid datterselskap av Petoro AS. Selskapet er gjennom filial registrert på Island rettighetshaver og deltaker i utvinningstillatelser der Den norske stat velger å delta. For 2014 var bevilgning til Petoro Iceland AS 16 millioner kroner. Selskapets aksjekapital var 2 millioner kroner per 31.desember 2014, fordelt på 2 000 aksjer. Petoro Iceland AS var i 2014 deltaker med 25 prosent i tre utvinningstillatelser. Det ble i ett interessentskap besluttet tilbakelevering av utvinningstillatelse etter ferdigstillelse av arbeidsprogram for den første fasen, slik at Petoro Iceland AS fra 4. januar 2015 er deltaker med 25 prosent i to utvinningstillatelser. Selskapet har ingen ansatte og har inngått en forvalteravtale med Petoro AS. 

Årsresultat og disponeringer 

Petoro AS fører særskilt regnskap for alle transaksjoner knyttet til deltakerandelene i interessentskapene. Inntekter og kostnader fra SDØE-porteføljen holdes adskilt fra driften av Petoro AS. Kontantstrømmen fra porteføljen overføres til statens egne konti i Norges Bank. Porteføljens regnskap avlegges i henhold til statens kontantprinsipp og i henhold til norsk regnskapslov og god regnskapsskikk (NRS). 

Midler til driften av Petoro AS og Petoro Iceland AS bevilges av staten, som er direkte ansvarlig for de forpliktelser selskapene pådrar seg. 

Konsernregnskapet omfatter morselskapet og Petoro Iceland AS.  Beløp knyttet til interne transaksjoner er eliminert i konsernregnskapet. 

Bevilgning til ordinær drift for Petoro AS var 311 millioner kroner for 2014. I tillegg er det benyttet 35,5 millioner kroner av ekstra bevilgede midler for å dekke kostnader knyttet til samordningsarbeidet for Johan Sverdrup-feltet. 

Årets driftskostnader for morselskapet var 291,7 millioner kroner og for konsernet 301,5 millioner kroner. Driftskostnadene består i hovedsak av lønnskostnader, administrasjonskostnader og kjøp av eksterne tjenester. Selskapet har prioritert betydelige ressurser og studiemidler inn mot modne felt og arbeidet med Johan Sverdrup. 

Årsresultatet for morselskapet viser et underskudd på 6,0 millioner kroner. For konsernet var underskuddet 5,95 millioner kroner. Styret foreslår at underskuddet dekkes av annen egenkapital. Dette medfører at gjenværende annen egenkapital per 31. desember 2014 for Petoro AS er 6,7 millioner kroner.  Konsernets fond er 8,9 millioner kroner og består av annen egenkapital i morselskapet, tilskudd fra den norske staten på to millioner kroner i forbindelse med etablering av Petoro Iceland og konsernets årsresultat.  
 
I henhold til regnskapslovens §§ 3-3 og 3-2a bekrefter styret at porteføljens og aksjeselskapets årsregnskap gir et riktig bilde av virksomhetenes eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat, samt at årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Selskapet har en tilfredsstillende egenkapital og lav finansiell risiko.

Styret har hatt oppmerksomhet på ressurssituasjonen i selskapet og har fulgt opp de organisatoriske endringene, samt effektiviseringstiltakene som er foretatt for å gjøre selskapet best mulig i stand til å ta tak i de utfordringene og mulighetene som ligger i å forvalte SDØE-porteføljen innenfor tilgjengelige ressurser.

RESULTAT

Resultat

INVESTERINGER

Resultat

ALVORLIG HENDELSESFREKVENS

Resultat

Fremtidsutsikter 

Den internasjonale debatten om tiltak for å løse klimautfordringene reiser spørsmål om rollen til fossile brensler i den fremtidige globale energimiksen, og den økte oppmerksomheten om miljø og klima vil kunne få betydning for fremtidig etterspørsel etter olje og gass. Årets klimatoppmøte i Paris kan legge viktige premisser for fremtidig etterspørsel etter fossile brensler.
 
Den globale økonomiske utviklingen forventes å bidra til moderat vekst i etterspørsel etter olje. Samtidig har forsyningssituasjonen blitt mer robust med betydelig økt produksjon fra aktører utenfor OPEC, og da spesielt fra oljeskifer i USA. Denne utviklingen, kombinert med at OPEC ikke har iverksatt nye produksjonsbegrensende tiltak, har ført til lave oljepriser og stor usikkerhet i forhold til fremtidig prisutvikling. 
 
I Europa har konkurranse fra kull og fornybar energi, samt svak økonomisk utvikling, resultert i redusert gassetterspørsel. EUs nye energi- og klimapolitiske mål for 2030 bekreftet de langsiktige klimapolitiske ambisjonene og hvor reduserte klimagassutslipp, økt andel fornybar energi og energieffektivisering er hovedelementene. Tiltak for å realisere disse målene forventes å bidra til at gassetterspørselen i Europa svekkes ytterligere. Imidlertid forventes det fortsatt vekst i global gassetterspørsel. Besluttet utbygging av ny LNG-kapasitet, samt avtale om store rørgassleveranser fra Russland til Kina vil øke den globale gassforsyningen betydelig i årene som kommer. Globale gasspriser påvirkes i stor grad av oljeprisutviklingen og det er betydelig usikkerhet om fremtidig prisutvikling.

Siste års sterke kostnadsvekst i olje- og gassindustrien, forsterket av kapitalbegrensninger og økte lønnsomhetskrav, har ført til at operatørselskapene har iverksatt omfattende tiltak for reduksjon av kostnader og investeringer. Styret registrerer økende aksept for omstilling i bransjen og forventer at pågående forbedringstiltak, sammen med utviklingen i markedet, vil føre til en justering av kostnadsnivået også på norsk sokkel. 

Johan Sverdrup-feltet er blant de fem største oljefeltene på norsk sokkel. Feltet vil være et av de viktigste industriprosjektene i Norge de neste 50 årene og vil gi betydelige inntekter og sysselsetting. Utbyggingen av Johan Sverdrup-feltet vil bidra til å opprettholde et relativt høyt aktivitetsnivå på norsk sokkel under både utbyggingsperioden og i driftsfasen. 

Imidlertid er det økt usikkerhet rundt nye utbyggingsprosjekter på norsk sokkel, som følge av oljeselskapenes prioriteringer av kapitalbruk. På grunn av relativt høye utbyggingskostnader vil investeringer i modne felt og små funn være spesielt utsatt. Sammen med redusert leteaktivitet øker dette utfordringen med å få erstattet bortfall av SDØE-produksjon med ny.
 
Videre aktivitet i nordområdene vil fortsatt være preget av at området er svært umodent og uten eksisterende oljeinfrastruktur. Relativt små funn lokalisert i et stort område gir en høy utviklingskostnad. For å få realisert nye utbygginger kreves teknologiutvikling og evne til samarbeid mellom lisenser for å oppnå områdesynergier. Leteaktivitet fra tildelinger fra 23. konsesjonsrunde i Barentshavet vil bli avgjørende for tempoet i videre utvikling av nordområdene.  

Samlet olje- og gassproduksjon fra SDØE-porteføljen forventes å falle de nærmeste årene, samtidig som gassandelen øker. Det er usikkert om totalproduksjonen i 2020 vil kunne komme tilbake til et 2014 nivå selv etter at Johan Sverdrup-feltet er satt i produksjon. Produksjonsprognosene for Johan Sverdrup-feltet tilsier at feltet vil utgjøre over 30 prosent av SDØEs oljeproduksjon i 2025, mens den vesentlige delen av produksjonen vil komme fra de modne feltene.    
 
Styret forventer at porteføljetransaksjoner mellom aktørene på norsk sokkel kan påvirke mulighetene for å realisere ny produksjon.
 
Økt oppmerksomhet om miljø og klima vil få betydning for industriens innsats og løsningsvalg knyttet til økt utvinning og nye feltutbygginger. 
 
Petoro vil fremover stå ovenfor flere beslutninger som har stor strategisk og verdimessig betydning for SDØE, eksempelvis knyttet til Snorre 2040-prosjektet, Johan Castberg-feltet og fase 2 av Johan Sverdrup-utbyggingen. 
 
Petoros mulighet for å skape størst mulig verdi for SDØE-porteføljen vil fortsatt være betinget av kapasitet til målrettet innsats i lisensoppfølgingen kombinert med mulighet for fleksibilitet til endring i prioriteringene.
signaturer2014