Årsrapport for SDØE og Petoro 2021
Last ned rapport     |     petoro.no

SDØE - Noter

Note 1 - Overdragelse og endring av eierandeler

I januar 2021 gjennomførte Olje- og energidepartementet tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO 2020) hvor 10 utvinningstillatelser ble tildelt med SDØE-deltakelse. I 25. konsesjonsrunde ble 2 utvinningstillatelser tildelt med SDØE-deltakelse. I løpet av 2021 ble det fradelt 3 utvinningstillatelser fra eksisterende lisenser med SDØE-deltakelse og 25 utvinningstillatelser ble tilbakelevert. I januar 2022 gjennomførte Olje- og energidepartementet tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO 2021) hvor ytterligere 7 utvinningstillatelser ble tildelt med SDØE-deltakelse.

Note 2 - Spesifikasjon av anleggsmidler

Note2-nor
Det er foretatt reversering av tidligere nedskrivning av felt i drift med til sammen 7 743 millioner kroner som følge av endring i anvendte kortsiktige prisbaner, samt oppdaterte produksjonsprofiler og kostnadsestimater. For feltene Ekofisk, Maria, Martin Linge og Valemon er tidligere nedskrivninger reversert med henholdsvis 705, 844, 4 921 og 1 273 millioner kroner.

I nedskrivningsvurderingene er Petoros vurdering av forventningsrette kontantstrømmer lagt til grunn (markedspriser, produksjon, kostnader og valutaforutsetninger). Diskonteringsrenten ved beregning av bruksverdi er 7-8 prosent reelt. Inflasjon er anslått til 2 prosent årlig. Der bruksverdien er vurdert lavere enn bokført verdi, er eiendelene nedskrevet til bruksverdi. 

Prisforutsetningene benyttet i beregning av nedskrivninger/reversering av tidligere nedskrivninger er:

Reelle priser/år2022202420262030
Olje NOK/fat654549468468
Gasspris NOK/Sm35,002,871,931,93
Den langsiktige oljeprisen er på nivå med det IEA legger til grunn for sitt Sustainable Development Scenario, som er i tråd med Paris-avtalen. Risikoen for perioder med både noe lavere og høyere priser er imidlertid fortsatt stor, og volatilitet kan forventes.

Den langsiktige gassprisen reflekterer økt sannsynlighet for scenarier med lavere etterspørsel, økt forsyningskonkurranse og prispress i det globale gassmarkedet. Den anslåtte gassprisen noe høyere enn prisbanen IEA legger til grunn i sitt Sustainable Development Scenario. Imidlertid er det vurdert at gassprisforventningen er konsistent med oppnåelse av målene i Paris-avtalen. 
 

Sensitivitetsanalyse

Tabellen under viser marginal endring på hva nedskrivning eller reversering av tidligere nedskriving ville vært i 2021 under ulike alternative forutsetninger, forutsatt at alle andre forutsetninger holdes konstant. De feltene som blir påvirket er Ekofisk, Maria, Martin Linge og Valemon. 
Note2-nor-2
Varige driftsmidler på Snøhvit inkluderer balanseføring av en langsiktig finansiell leieavtale for tre skip som benyttes til å frakte LNG fra Snøhvit-feltet.  Skipene blir avskrevet over 20 år som er leieperioden. 
I nedskrivningsvurderinger beregnes bruksverdi ved at fremtidige kontantstrømmer neddiskonteres ved bruk av diskonteringsrente basert på kapitalkostnad (WACC). 

Immaterielle eiendeler inkluderer investeringer i videreutvikling av Etzel gasslager og et mindre beløp på Åsgard Transport.  

Finansielle anleggsmidler på 1 827 millioner kroner inkluderer kapasitetsrettigheter for regassifisering av LNG på Cove Point terminalen i USA med en tilhørende avtale om salg av LNG fra Snøhvit til Equinor Natural Gas LLC (ENG) i USA, samt SDØEs andel av Equinors investering i Danske Commodities (DC). SDØE deltar i ENG under avsetningsinstruksen i aktiviteter knyttet til avsetning av statens LNG fra Snøhvit. Kontantstrømmene fra ENG gjøres opp løpende på månedsbasis i forbindelse med kjøp og salg av LNG.  SDØEs andel av DC knytter seg til gassvirksomhet under avsetningsinstruksen. Virksomhetene vurderes som investeringer i tilknyttede selskaper og bokføres etter egenkapitalmetoden (se for øvrig note 11).

Note 3 - Spesifikasjon av driftsinntekter per område

Alle tall i millioner kroner20212020
Lisens264 48594 316
Infrastruktur og Marked25 43419 185
Netto overskuddsavtaler-9-228
Eliminering internt salg-3 769-4 333
Sum driftsinntekter (NGAAP)286 141108 940

Omregning til kontante størrelser-36 4674 854
Sum kontantprinsippet249 674113 794
Infrastruktur og Marked består i all hovedsak av inntekter fra videresalg av gass, tariffinntekter for transport og prosessering, urealisert tap og inntekter trading varelager. Trading varelager omhandler i hovedsak fysiske volumer. 

Note 4 - Spesifikasjon av driftsinntekter per produkt

Alle tall i millioner kroner20212020
Råolje, NGL og kondensat82 64447 613
Gass192 05747 460
Transport- og prosesseringsinntekter11 04312 170
Andre inntekter4051 926
Netto overskuddsavtaler-9-228
Sum driftsinntekter (NGAAP)286 141108 940

Omregning til kontante størrelser-36 4674 854
Sum kontantprinsippet249 674113 794
All olje, NGL og kondensat fra SDØE selges til Equinor. All gass omsettes av Equinor gjennom avsetningsinstruks gitt til Equinor for SDØEs regning og risiko. Gassen blir i all hovedsak solgt til kunder i Europa via bilaterale salgskontrakter, eller over “trading desk”. Om lag 38 prosent av årlige gassvolumer er kjøpt av de fire største kundene. 
 

Note 5 - Spesifikasjon av produksjons- og andre driftskostnader per område

Alle tall i millioner kroner20212020
Produksjonskostnader
Lisens13 24511 261
Infrastruktur og Marked4 4662 813
Sum produksjonskostnader17 71114 074

Transport og prosesseringskostnader
Lisens12 93913 206
Infrastruktur og Marked -1 0551 374
Eliminering internt kjøp-3 769-4 333
Sum transport og prosesseringskostnader8 11510 247

Andre driftskostnader
Kostnader til gasskjøp, lager og administrasjon13 9233 962
Sum andre driftskostnader13 9233 962

Sum driftskostnader39 74928 282
Omregning til kontante størrelser-1 440-219
Sum kontantprinsippet38 30828 063
Under transport og prosesseringskostnader er det i 2020 regnskapsført en tapsavsetning knyttet til en fremtidig transportkapasitetsavtale på 1,3 milliarder kroner. Tapsavsetningen er reversert i 2021.

Over/ underløft er inkludert i tallet for Infrastruktur og Marked under produksjonskostnader. Gassled og annen gass infrastruktur er organisatorisk plassert under Infrastruktur og Marked for rapportering av produksjonskostnader og transport- og prosesseringskostnader. 

Note 6 - Varelager

Alle tall i millioner kroner20212020
Petroleumsprodukter599236
Reservedeler1 5301 462
Varelager2 1301 698
Petroleumsprodukter omfatter LNG og gass. SDØE fører ikke varelager på råolje da forskjellen mellom produsert og solgt volum inngår i over/ underlift. Ikke relevant ved kontantprinsippet. 

Note 7 - Renter inkludert i SDØEs bevilgningsregnskap

Renter av statens faste kapital er inkludert i regnskapet etter kontantprinsippet.  Rentebeløpene er beregnet i samsvar med krav i oppdragsbrevet for 2021 gitt til Petoro AS fra Olje- og energidepartementet. 

Driften skal belastes med renter på statens faste kapital for å ta hensyn til kapitalkostnader, og gi et mer korrekt bilde av ressursbruken. Dette er en kalkulatorisk kostnad uten kontanteffekt. 

Kontantregnskapet inkluderer et mellomværende med staten som utgjør differansen mellom bokført beløp på kapittel/post i bevilgningsregnskapet og inn- og utbetalinger på oppgjørskontoene i Norges Bank. 

Rente på mellomregning med staten er beregnet i samsvar med oppdragsbrev for 2021 gitt til Petoro AS fra Olje- og energidepartementet. Rentesatsen som er benyttet er knyttet opp mot renten på kortsiktige statspapirer og tilsvarer rentesats for kortsiktige kontolån til statskassen beregnet med utgangspunkt i månedlig gjennomsnittlig saldo på mellomregningen med staten. 

Ikke relevant for regnskap etter regnskapsloven (NGAAP).

Note 8 - Netto finansposter

Alle tall i millioner kroner20202020
Renteinntekter01
Andre finansinntekter01
Valutagevinst3 2102 940
Valutatap-2 915-2 535
Valutatap/gevinst urealisert-32154
Rentekostnader-134-95
Andre finanskostnader00
Renter på fjerningsforpliktelse-1 426-1 605
Netto finansposter-1 296-1 141
Ikke relevant ved kontantprinsippet. 
 

Note 9 - Nærstående parter

Staten ved Olje- og energidepartementet eier 67 prosent i Equinor og 100 prosent i Gassco. Selskapene defineres som nærstående parter til SDØE. Petoro, som rettighetshaver for SDØE, har vesentlige deltakerandeler i rørledninger og landanlegg som opereres av Gassco. 

Equinor er kjøper av statens olje, kondensat og NGL. Samlet salg av olje, kondensat og NGL fra SDØE til Equinor beløp seg til 83 milliarder kroner (tilsvarende 143 millioner fat o.e.) i 2021 mot 48 milliarder kroner (135 millioner fat o.e.) i 2020.

Equinor selger og markedsfører statens naturgass for statens regning og risiko, men i Equinors navn og sammen med Equinors egen gass. Staten mottar markedsverdi for salget av disse volumene. I 2021 solgte staten tørrgass direkte til Equinor som kjøper til en verdi av 763 millioner kroner mot 167 millioner i 2020. Staten har dekket sin relative andel av Equinors kostnader forbundet med transport, lagring og prosessering av tørrgass, for kjøp av tørrgass for videresalg samt gassalgsadministrasjon, totalt 21,8 milliarder kroner i 2021 mot 13,2 milliarder i 2020. Mellomværende med Equinor var 16,7 milliarder kroner i SDØEs favør omregnet til kurs på balansedagen mot 5,2 milliarder i 2020.
 
Under avsetningsinstruksen er SDØE deltaker med en økonomisk andel i Equinor Natural Gas LLC (ENG) i USA. Kontantstrømmene fra ENG gjøres opp løpende på månedsbasis i forbindelse med kjøp og salg av LNG. SDØE er også med som deltaker i Equinors investering i Danske Commdities (DC) under avsetningsinstruksen for den del som henføres til gassvirksomheten. Deltakerandelen gir rett på en andel av fremtidig resultat. Investeringene er nærmere omtalt i note 11.

Mellomværende og transaksjoner i tilknytning til aktiviteter i utvinningstillatelsene er ikke inkludert i ovennevnte beløp og således er det ikke gitt opplysninger om mellomværende og transaksjoner i tilknytning til lisensaktiviteter verken med Equinor eller Gassco. SDØE deltar som partner i utvinningstillatelser på norsk sokkel. Disse regnskapsføres etter bruttometoden.

Note 10 - Kundefordringer

Kundefordringer og øvrige fordringer er oppført til pålydende i NGAAP etter fradrag for påregnelige tap.