Årsrapport for SDØE og Petoro 2021
Last ned rapport     |     petoro.no

Petoro AS - Noter

Note 1 - Tilskudd og andre inntekter

Årets bevilgning til driften av Petoro AS eksklusiv merverdiavgift er 285,3 millioner kroner. Beløpet er inntektsført som offentlig tilskudd fra den norske stat. 

Annen inntekt er hovedsakelig knyttet til tjenester i forbindelse med forhandlingsledelse i SDØE-porteføljen.
 

Note 2 - Utsatt inntekt

Endring utsatt inntektsføring består av utsatt inntekt knyttet til investeringer foretatt i løpet av året, totalt 90 tusen kroner i 2021, samt avskrivninger av årets og tidligere års investeringer, totalt 1,5 millioner kroner, ref. note 4.
 

Note 3 - Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser mm

Lønnskostnad (Alle tall i NOK tusen)20212020
Lønn 1)118 602111 788
Styregodtgjørelse1 9951 856
Styreansvarsforsikring (gjelder hele styret)148105
Arbeidsgiveravgift17 17315 706
Pensjonskostnader (se note 10)30 11532 569
Andre ytelser3 5973 443
Sum171 630165 467
1) 2021 inkluderer avsetning for en sluttavtale samt avsetning for variabel lønn basert på bedre måloppnåelse enn i 2020.
Antall ansatte per 31.127064
Antall ansatte med signert arbeidsavtale, ikke tiltrådt per 31.1221
Gjennomsnittlig antall årsverk sysselsatt65,8562,8
Petoro-note3-nor
  1. Fastlønn består av grunnlønn og feriepenger.
  2. Kontantgodtgjørelse er variabel lønn. Dette inngår ikke i pensjonsgrunnlaget.
  3. Andre skattepliktige ytelser inkluderer bilgodtgjørelse samt mindre godtgjørelser for nyhets- abonnement og tele-fon. Inngår ikke i feriepenge- og pensjonsgrunnlaget.
  4. Kostnadsført pensjon representerer årets premie i innskuddsbasert ordning. Alle i ledergruppen har nå inn-skuddspensjon.
  5. Kristin Fejerskov Kragseth overtok som administrerende direktør 1.06.2021. 
  6. Konstituert administrerende direktør til 1.06.2021. Fastlønn inkluderer fungeringstillegg samt kontantgodtgjørelse som kompensasjon for bortfall av ytelsespensjon beregnet basert på aktuarmessige forutsetninger og pensjonsgivende inntekt.
     

Lederlønnserklæring for Petoro AS

Erklæring vedrørende godtgjørelse til administrerende direktør og ledende ansatte er i tråd med allmennaksjelovens regler, samt retningslinjer for statlig eierskap, herunder “Statens retningslinjer for leder lønn i selskaper med statlig eierandel”, gjeldende fra og med 30.04.2021. Den delen av retningslinjene som gjelder krav til lønnsrapport får ikrafttredelse etter ordinær generalforsamling i juni 2022 og fremlegges for godkjenning første gang i juni 2023.

Retningslinjer for godtgjørelse
Petoros retningslinjer for godtgjørelse er forankret i selskapets visjon, mål og verdier. Sammenhengen mellom prestasjonsnivå, utvist leder-/medarbeiderskap og belønning, skal være forutsigbart, motiverende, tydelig og lett å kommunisere. Petoro AS har en enhetlig lønnspolitikk og lønnssystem for hele selskapet og har som mål å være konkurransedyktig, men ikke lønnsledende og viser til moderasjon med hensyn til total kompensasjon i forhold til relevant marked for petroleumsindustrien.  

Beslutningsprosess
Styret har nedsatt et eget godtgjørelsesutvalg som består av styrets nestleder og ett styremedlem. Personalsjef ivaretar sekretærfunksjonen for utvalget. Godtgjørelsesutvalget utarbeider forslag og anbefalinger til styret når det gjelder kompensasjonsspørsmål. Administrerende direktørs kompensasjon fastsettes av styret, mens administrerende direktør fastsetter kompensasjon for øvrige ledere innenfor vedtatte rammer.

Hovedprinsippene for godtgjørelse 
Petoros lønnspolitikk er å være konkurransedyktig, men ikke lønnsledende med hensyn til total kompensasjon inkludert selskapets pensjonsordninger. Samtidig skal hensynet til moderasjon ivaretas.

Samlet vederlag til administrerende direktør og øvrig ledelse skal reflektere stillingens ansvarsforhold og kompleksitet, selskapets verdier og kultur, rolleinnehavers adferd og prestasjoner samt behovet for å tiltrekke og beholde nøkkelpersoner. Ordningene er transparente og i tråd med prinsipper for god eierstyring. 

Hovedelementet i Petoros kompensasjonsordning er grunnlønn. Ledende ansatte er i tillegg berettiget ytelser på linje med andre i selskapet, herunder bilgodtgjørelse, pensjon- og forsikringsordninger samt ordning for kommunikasjonsgodtgjørelse. 

Lønn i en referansegruppe bestående av relevante selskap i petroleumsindustrien skal i utgangspunktet være retningsgivende for selskapets lønnsprofil. Grunnlønn fastsettes hovedsakelig med utgangspunkt i stillingens ansvarsforhold og kompleksitet. Grunnlønn er gjenstand for årlig vurdering.

Petoro AS har ordning for variabel lønn for å fremme oppnåelse av selskapets mål. Prinsipp og rammer for variabel lønn er fastsatt av styret og forankret i “Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel”. Ordningen gjelder alle ansatte inklusiv administrerende direktør med samme prosentsats.

Styret fastsetter variabel lønn i henhold til vurdert måloppnåelse innenfor rammen på maksimalt 10 prosent av grunnlønn. Målene som inngår i vurdering av variabel lønn består av et utvalg kvantitative mål knyttet til operasjonelle og finansielle aktiviteter, samt mål knyttet til selskapets prioriterte aktiviteter. Målene skal være basert på objektive, definerbare og målbare kriterier som ledelsen kan påvirke og fastsettes med utgangspunkt i selskapets strategi og risikobilde, samt føringer gitt i Oppdragsbrev fra eier. 

For 2021 inngikk følgende mål i vurderingen av variabel lønn; Alvorlige hendelser (frekvens), væskeproduksjon (kboed), tiltak for CO2-reduksjon og prosjektfremdrift (beslutningsmilepæler), samt konkrete mål og milepæler knyttet til forbedring av boreeffektivitet i utvalgte lisenser, optimalisert utvinning,  digital datadeling gjennom implementering av e-billing og cash call samt utredning av det forretningsmessige potensiale for avkarboniserte produkter som del av selskapets prioritering innenfor bærekraft og klima. Variabel lønn for 2021 ble behandlet av styret etter at årsregnskapet var utarbeidet. Det er i regnskapet for 2021 avsatt et estimert beløp for variabel lønn for året. Variabel lønn utbetalt i 2021 var 3,25 prosent av grunnlønn basert på selskapets måloppnåelse i 2020.

Aksjeprogrammer, opsjoner og andre opsjonslignende ordninger benyttes ikke i Petoro AS.

Petoro AS har en innskuddsbasert pensjonsordning etter lov om innskuddspensjon. Selskapet har ingen kollektiv pensjonsordning for ansatte med lønn over 12 G. Ordningen ble innført 01.01.2016. Petoro AS har en overgangsordning som fortsatt er ytelsesbasert også for lønn over 12 G. Denne er lik for ledende og andre ansatte med mindre enn 15 år til pensjonsopptjeningsalder (67 år) per 01.01.2016. For ledende ansatte med ansettelsesavtale inngått før 13.02.2015 gjelder samme overgangsordning som for øvrige ansatte.

Ledende ansatte omfattes av selskapets innskuddspensjonsordning som gjelder for lønn under 12 G. Det følger av dette at Petoro AS verken har ledende ansatte under ytelsespensjon eller at det vil påløpe pensjonskostnader ut over det som følger av innskuddspensjon for disse (i henhold til lov om innskuddspensjon). Intern aldersgrense i Petoro er 70 år.
Administrerende direktør har i henhold til ansettelsesavtalen en gjensidig oppsigelsestid på seks måneder, samt seks måneders etterlønn. 

Godtgjørelsesprinsipper og implementering foregående år 
Den årlige vurdering av grunnlønn for administrerende direktør og øvrig ledelse gjennomføres med virkning fra 1. juli. I 2021 ble lønnsvurderingen av ledere gjennomført i 3. kvartal.
 

Note 4 - Varige driftsmidler

Alle tall i tusen kronerFast inventarDriftsløsøreIKTSum
Anskaffelseskost 01.01.214 97910 37340 33155 683
Tilgang driftsmidler-90-90
Avgang driftsmidler/utrangering----
Anskaffelseskost 31.12.214 97910 46340 33155 773

Akk. avskrivninger 01.01.214 6528 95439 32052 926
Tilbakeført akkumulert avskrivning----
Årets avskrivninger545379511 542
Akk. avskrivninger 31.12.214 7069 49140 27152 926

Bokført verdi 31.12.21273972601 305
Økonomisk levetidLeiekontraktens løpetid3/5 år3 år
AvskrivningsplanLineærLineærLineær
Operasjonelle leasing kontrakter inkluderer kontorinventar og kontormaskiner. Initielle leieperioder er mellom 3 og 5 år.
 

Note 5 – Finansposter

Alle tall i tusen kroner20212020
Finansinntekter
   Renteinntekter1 8972 395
   Valutagevinst agio136145
Finanskostnader
   Rentekostnader--
   Valutatap disagio2751361
Netto finansresultat1 7581 179

Note 6 - Andre fordringer

Andre fordringer består i sin helhet av forskuddsbetalte kostnader hovedsakelig knyttet til husleie, forsikringer, lisenser, abonnementer på markedsinformasjon og merverdiavgift til gode.
 

Note 7 - Bankinnskudd

Bankinnskudd er totalt 253 millioner kroner, herav bundne skattetrekksmidler på 9 millioner kroner og midler til å dekke usikrede pensjonsforpliktelser på 206 millioner kroner. 
 

Note 8 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen i selskapet per 31.12.2021 består av 10.000 aksjer à NOK 1.000. Alle aksjene eies av den norske stat og alle aksjene har samme rettigheter.
 

Note 9 - Egenkapital

Petoro AS (Alle tall i tusen kroner)AksjekapitalAnnen EKSum
Egenkapital 01.01.202110 00017 94927 949
Årets resultat-358-358
Egenkapital 31.12.202110 00017 59127 591

Note 10 - Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. 

Petoro AS innførte ny pensjonsordning for selskapet gjeldende fra 01.01.2016 som er innskuddsordning etter lov om innskuddspensjon. Selskapet har en overgangsordning for ansatte som hadde mindre enn 15 år igjen til pensjonsalder per 01.01.2016. Premier til innskuddsbasert ordning kostnadsføres løpende.
 
Netto pensjonskostnad (Alle tall i tusen kroner)20212020
Nåverdi av årets pensjonsopptjening12 84214 216
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen6 2047 844
Avkastning på pensjonsmidler-3 592-4 488
Resultatført estimatavvik4 9395 909
Arbeidsgiveravgift1 5501 819
Pensjonskostnad ytelse21 94325 300
Pensjonskostnad innskuddsordning inkl. arbeidsgiveravgift8 1727 269
Sum pensjonskostnad30 11532 569
Balanseført pensjonsforpliktelse20212020
Beregnet pensjonsforpliktelser 31.12357 870364 999
Pensjonsmidler til markedsverdi-142 312-128 106
Netto pensjonsforpliktelser før arbeidsgiveravgift215 558236 893
Ikke resultatført estimatavvik-28 546-51 507
Balanseført pensjonsforpliktelse187 012185 386
Ved beregning av årets netto pensjonskostnad er forutsetningene per foregående år lagt til grunn. Netto pensjonsforpliktelse er beregnet på basis av forutsetninger inneværende år. Petoro AS har avsatt egne midler til å dekke usikrede pensjonsforpliktelser, ref. note 7.
 
De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske forhold.
20212020
Diskonteringsrente1,90 %1,70 %
Forventet avkastning på fondsmidler3,10 %2,70 %
Forventet lønnsregulering2,75 %2,25 %
Forventet pensjonsøkning0,00 %0,00 %
Forventet G-regulering2,50 %2,00 %

Note 11 - Annen kortsiktig gjeld

Annen kortsiktig gjeld består i all hovedsak av avsetninger for påløpte kostnader, skyldig lønn og feriepenger.

Note 12 - Godtgjørelse til revisor

Selskapets valgte revisor er KPMG AS. Kostnadsført honorar for ordinær revisjon av finansregnskap utgjorde 0,3 millioner kroner i 2021. Videre er det kostnadsført konsulenttjenester fra KPMG på 32 900 kroner knyttet til støtte i digital samhandlingsløsning. 
Riksrevisjonen er i henhold til Lov om Riksrevisjonen av 7. mai 2004 ekstern revisor for SDØE-porteføljen. 

PricewaterhouseCoopers AS (PwC) er engasjert som selskapets finansielle revisor for å utføre finansiell revisjon av SDØE-regnskapet som et ledd i selskapets internrevisjon. PwC har fakturert 0,7 millioner kroner for finansiell revisjon og 0,5 millioner kroner for intern revisjon i 2021. Videre er det kostnadsført fakturerte tjenester fra PwC for revisjon av interessentskap for til sammen 2,6 million kroner.

 

Note 13 - Leieavtaler

Petoro AS inngikk kontrakt om leie av kontorlokaler med Smedvig Eiendom AS høsten 2003. Petoro AS har valgt å utøve den siste opsjonen i leiekontrakten fra 2021. Gjenstående varighet av leiekontrakten er nå 4 år. Årets leiekostnad utgjør 11,1 millioner kroner, hvilket inkluderer alle drifts- og felleskostnader.
 

Note 14 - Vesentlige avtaler

Petoro AS har avtale med Azets Insights AS (Azets) om levering av regnskapstjenester og tilhørende IKT–tjenester knyttet til regnskapsføringen av SDØE. Avtalen gjelder fra 01.03.2020 med en varighet på 5 år og med opsjon for Petoro AS på 2 års forlengelse. Kostnadsført regnskapshonorar til Azets i 2021 for regnskapsføringen av SDØE utgjorde 12,4 millioner kroner. 

Petoro AS har avtale med TietoEVRY ASA om levering av IT driftstjenester for kontorstøtte, administrative og petroleumstekniske løsninger samt konsulentbistand. Avtalen gjelder fra 01.01.2017 med en varighet på 5 år og med opsjon for Petoro AS på 1+1 års forlengelse. Kostnadene under IT driftsavtalen for 2021 var 10,8 millioner kroner.

 

Note 15 - Nærstående parter

Equinor ASA og Petoro AS har felles eier ved Olje- og energidepartementet og er således nærstående parter. Det har ikke vært vesentlige transaksjoner i 2020 mellom Equinor ASA og Petoro AS. Petoro AS har vært forhandlingsleder for enkelte felt knyttet til SDØE-porteføljen hvor Equinor ASA er operatør, ref. note 1.