Årsrapport for SDØE og Petoro 2021
Last ned rapport     |     petoro.no

Årets aktiviteter og resultater

Det vises til “Oppdragsbrev til Petoro AS for 2021”, samt plan for virksomheten til Petoro AS. Nedenfor gjengis målene fra oppdragsbrevet og Petoros ivaretakelse av disse. 
Snorre A. Foto: Bo B. Randulff & Even Kleppa / Equinor

Ivaretakelse av statens direkte deltakerandeler

Petoro skal være en aktiv partner som gjennom helhetsvurderinger skal bidra til å maksimere verdien av SDØE-porteføljen. Arbeidet skal orienteres mot områder og oppgaver der selskapet med utgangspunkt i porteføljen, og i samspill med øvrige aktører på norsk sokkel, i særlig grad kan bidra til å øke verdiskapingen, hensyntatt statens samlede økonomiske interesser. Petoro vil i 2021 følge opp en rekke større prosjekter for økt utvinning fra modne felt, nye utbyggingsprosjekter og funn.

Operasjonelle mål

“Petoro skal utarbeide operasjonelle mål med hensyn til å opprettholde en høy produksjon i 2021.”    

Styringsparametere: Volumtall. Utvikling over tid og beskrivelse av avvik

Total produksjon var 1 026 tusen fat oljeekvivalenter per dag (kboed), en oppgang på 38 kboed sammenlignet med forrige år. 

Gassproduksjonen var på 101 millioner standard kubikkmeter (mill. Sm3) per dag, som er en økning på tre prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes i hovedsak økt gassuttak på Troll og Oseberg, delvis motvirket av stans i produksjonen fra Snøhvit etter brannen på Melkøya. 

Væskeproduksjonen var 388 kboed, 14 kboed høyere enn forrige år. Økningen skyldes i hovedsak høyere produksjonskapasitet og akselerert produksjon på Johan Sverdrup samt produksjon fra Snorre Expansion Project. Økningen ble delvis motvirket av naturlig produksjonsfall på flere modne felt.

Produksjon fra de modne oljefeltene dominerer fortsatt væskeproduksjonen fra SDØE-porteføljen. Petoros strategi har fire prioriteringer: (1) flere brønner gjennom å øke boreeffektiviteten, (2) bedre forståelse av reservoarene spesielt gjennom å utnytte digitaliseringsmulighetene, (3) løsningsvalg med langsiktig perspektiv i utviklingen av felt, og å (4) øke utnyttelsen av anleggene gjennom sikker og effektiv drift. Gjennom en fokusert oppfølging understøttet av faglig dybdeinnsats, jobber Petoro for å forsterke mulighetene for verdiskaping med vekt på langsiktig forretningsutvikling.  
“Petoro skal utarbeide operasjonelle mål med hensyn til effektiv drift.”   
Styringsparametere: Utvikling i driftskostnader med beskrivelse av avvik.

Effektivisering av felt i drift har også i 2021 vært en viktig del av Petoros arbeid. Selskapet har vært en pådriver for effektivisering og kostnadsreduksjoner spesielt innenfor området boring og brønn, samt drift- og vedlikehold.  

Petoro følger utviklingen i produksjonskostnader tett, herunder kostnader til drift og vedlikehold av felt og infrastruktur. Petoro gjør vurderinger av kostnadsnivået på de ulike postene i lisensenes budsjetter og etterspør effektiviseringstiltak, blant med utgangspunkt i uavhengige benchmark-analyser.   

Behovet for effektivisering og kostnadsreduksjoner innenfor området boring og brønn har vært en viktig sak for Petoro gjennom flere år. Selskapet har over tid fulgt utviklingen i boreeffektivitet på ti faste installasjoner på fem utvalgte felt i porteføljen. 2021 ble nok et svakt år for antall nye brønner fra de faste anleggene, og kostnadene per brønn var på samme nivå som i forrige år. Årsaken var at flere boreanlegg i store deler av året ikke var tilgjengelig for boring av nye brønner. Dette skyldtes dels prioritering av annen aktivitet som større prosjekter og brønnvedlikehold, men var også en konsekvens av tekniske utfordringer. Skal ressursene i de modne feltene realiseres og utvinningsgraden økes, må boreeffektiviteten økes og kostnaden per brønn reduseres. 

Digitalisering som virkemiddel for forbedring og økt konkurransekraft står høyt på den strategiske agendaen til de fleste olje- og gasselskap og leverandører. Petoro bruker aktivt sin rolle i interessentskapene og på norsk sokkel til å forsterke forbedringsdrivet og bidra til endringsprosesser, samt legge til rette for effektiv datadeling. I tillegg har Petoro gjennom strategisk samarbeid med Schlumberger, rettet spesiell innsats mot å øke kvalitet og effektivisere arbeidsprosesser innen reservoarmodellering

“Petoro skal utarbeide operasjonelle mål med hensyn til ivaretakelse av sikkerhet og miljøhensyn.”  
Styringsparametere: Alvorlige hendelser, CO2-utslipp. Utvikling over tid og beskrivelse av avvik. 

Alvorlig hendelsesfrekvens, definert som antall faktiske og potensielle tilløp til alvorlige hendelser per million arbeidstimer, er fremdeles for høy. Det var i 2021 totalt 22 alvorlige hendelser i SDØE-porteføljen, som gir en alvorlig hendelsesfrekvens på 0,7. Dette representerer en forbedring fra 0,9 i 2020. Fallende gjenstander dominerer fortsatt hendelsesbildet. Personskadefrekvensen er på 3,8, som er om lag på samme nivå som i 2021. Arbeidet med å forbedre sikkerheten prioriteres av Petoro. Denne holdningen blir tydelig kommunisert gjennom selskapets forventninger til HMS-ledelse og HMS-kultur i lisensene. I et storulykkeperspektiv er Petoro opptatt av læring på tvers av porteføljen, samt å sikre kvalitet i risikovurderinger. Petoro har i løpet av året gjennomført flere digitale ledelsesbesøk med fokus på HMS på utvalgte felt og landanlegg Covid-19-pandemien har medført betydelige utfordringer, men operatørene har greid å opprettholde stabil og sikker drift gjennom året. Pandemien har medført enkelte utsettelser av planlagt vedlikehold. Dette vil bli fulgt opp i 2022.

Det viktigste tiltaket for å oppnå betydelige reduksjoner i CO2-utslipp fra produksjonen på norsk sokkel er elektrifisering av installasjoner. Industrien har iverksatt en rekke initiativer for å identifisere og modne frem elektrifiseringsprosjekter. Petoro har i 2021 hatt betydelig aktivitet knyttet til modning av elektrifiseringstiltak som vil bidra til betydelige reduksjoner i klimautslipp fra SDØE-porteføljen. Elektrifisering av modne felt er et tidskritisk tiltak da inntektspotensialet for prosjektene reduseres når gjenværende driftstid blir kortere. Petoro jobber derfor aktivt med operatører og partnerskap for å holde fremdrift på disse prosjektene. Flere store elektrifiseringsprosjekter på Snøhvit, Kårstø og Draugen har blitt modnet videre i løpet av året mot planlagte investeringsbeslutninger i 2022 og 2023. Det gjøres i tillegg vurderinger av muligheten for elektrifisering av andre felt i porteføljen, inkludert Åsgard, Heidrun og Grane. Dersom alle elektrifiseringsprosjektene som evalueres lar seg realisere vil de sammen med Hywind Tampen, planlagte nedstengninger og nedskaleringer på felt samlet kunne bidra til at SDØEs andel av utslipp fra feltporteføljen reduseres opp mot 55% innen 2030. 

Petoro vil i løpet av året publisere en egen bærekraftsrapport som vil inneholde utslipp til luft og sjø fra SDØE-porteføljen. Utslippene av karbondioksid (CO2) fra SDØE-porteføljen var 2,81 millioner tonn i 2020, en nedgang på fem prosent fra 2019. Utslipp av CO2 per produsert enhet ble også redusert fra 8,4 kg/boe i 2019 til 7,7 kg/boe i 2020. Nedgangen skyldes i i stor grad nedstengning av Melkøya i fjerde kvartal. Det ble i 2020 implementert total 23 nye tiltak for å redusere utslipp av CO2 fra SDØE-porteføljen. Tiltakene er forventet å gi en reduksjon i CO2-utslipp på 100 000 tonn.  

Prioriterte mål og oppgaver for 2021

“Petoro skal gjennom eget dybdearbeid, studier og verifikasjoner bidra til gode løsninger for videreutvikling av de modne feltene med viktige milepæler i 2021.”  
Styringsparametere: Initiativ, tiltak og arbeid som er iverksatt av Petoro og oppnådde resultater og effekt disse har hatt. 

I tråd med strategien har selskapet rettet spesiell innsats mot feltene Grane, Heidrun, Maria, Oseberg, Åsgard og Gullfaks. Tidlig teknologianvendelse og teknologiforbedringer er viktig for å øke konkurransekraften. Viktige teknologiområder som Petoro retter innsatsen mot, er teknologi for radikal økning av boretakt, optimalisering av utvinningsstrategi ved bruk av nye digitale verktøy, neste generasjons utbygginger med fjernstyring og lavbemannet drift, samt teknologi som reduserer klimautslipp.

På Åsgard har selskapet i 2021 gjennom egne studier identifisert og konkretisert prosjekter som kan bidra til å øke utvinningsgraden. I lys av skuffende produksjon etter oppstart på Maria har Petoro tatt en aktiv rolle i å identifisere tiltak og konsepter for å øke produksjonen, dette endte opp med et konseptvalg for videreutvikling iht. Petoros foretrukne løsning. På Grane har Petoro utført studier for identifikasjon av tilleggsressurser, dette ble gjort gjennom en ny metodikk som medførte en betydelig effektivisering av denne type studier. På Gullfaks, Oseberg og Snorre har selskapet utført egne studier for å identifisere og robustgjøre volumgrunnlag fra nye boremål. Petoro har og i 2021 utført egne studier og analyser for å sikre rettmessig eierandel i forbindelse med unitiseringen av Breidablikk.    

  
“Petoro skal gjennom eget dybdearbeid, studier og verifikasjoner bidra til gode driftsforberedelser for prosjekter i gjennomføringsfasen.”  
Styringsparametere: Initiativ, tiltak og arbeid som er iverksatt av Petoro og oppnådde resultater og effekt disse har hatt.  

Selskapet har i 2021 hatt oppfølging av en betydelig portefølje av større utbyggingsprosjekter som har vært i gjennomføringsfase, herunder Johan Sverdrup fase 2, Johan Castberg, Martin Linge og Troll fase 3. Oppfølgingen har vært rettet mot forhold som påvirker HMS-, klima- og gjennomføringsrisiko samt å sikre gode driftsforberedelser. I tillegg til disse har reparasjonsprosjektet Cold Return på Snøhvit vært fulgt opp tett, med søkelys på å robustgjøre anlegget for videre drift og en sikker gjennomføring av arbeidet. 
“Petoro skal gjennom eget dybdearbeid, studier og verifikasjoner bidra til redusert usikkerhet i ressurs- og reservegrunnlag for funn og felt i planleggingsfasen og helhetlige løsninger som ivaretar fremtidig fleksibilitet.”
Styringsparametere: Initiativ, tiltak og arbeid som er iverksatt av Petoro og oppnådde resultater og effekt disse har hatt. 

For nye felt i porteføljen knyttes selskapets innsats til vurdering av ulike utbyggingsløsninger frem mot konseptvalg. Petoro legger vekt på å velge utbyggingsløsninger som har kapasitet og utvidelsesmuligheter til å realisere hele verdipotensialet i feltene.  

For nye utbyggingsprosjekt med stor usikkerhet i ressurspotensialet har selskapet gjennomført egne vurderinger. Eksempler på dette er Grosbeak og Wisting. 

Det er i tillegg tatt investeringsbeslutning for Askeladd Vest som del av utviklingen av Snøhvit-feltet og som vil bidra til å sikre gassforsyningen til LNG-anlegget på Melkøya.

“Petoro skal gjennom eget dybdearbeid, studier og verifikasjoner bidra til fremdrift og modning av funn og nye prosjekter, herunder tiltak for reduksjon av klimagassutslipp.”
Styringsparametere: Initiativ, tiltak og arbeid som er iverksatt av Petoro og oppnådde resultater og effekt disse har hatt. 

Tidlig teknologianvendelse og teknologiforbedringer er viktig for å øke konkurransekraften. Viktige teknologiområder som Petoro retter innsatsen mot, er teknologi for radikal økning av boretakt, optimalisering av utvinningsstrategi ved bruk av nye digitale verktøy, neste generasjons utbygginger med fjernstyring og lavbemannet drift, samt teknologi som reduserer klimautslipp.

Det ble i 2021 sendt inn plan for utbygging og drift (PUD) for Kristin Sør fase 1 og endring til PUD for Ormen Lange fase 3, Troll Vest elektrifisering samt Oseberg økt gasskapasitet og del-elektrifisering

 
 • Prosjektet Kristin Sør fase 1 er en felles havbunnsutbygging av Lavransfunnet og den sørlige delen Kristin-feltet.
   
 • Prosjektet Ormen Lange fase 3 har som hensikt å øke utvinningen fra Ormen Lange feltet. Løsningen består av en undervanns våtgass kompressor som skal gi trykkstøtte til transporten av gassen fra feltet til landanlegget på Nyhamna. Det er flere elementer av ny teknologi i prosjektet, og løsningen skaper muligheter for bruk på andre felt i Petoros portefølje.
   
 • Prosjektet Troll Vest elektrifisering innebærer å endre kraftforsyning på installasjonene Troll B og Troll C fra gassturbindrift til kraft fra land. Tiltaket vil redusere CO2-utslippene fra feltet med 466.000 tonn per år og bidra til at produksjonen på Troll vil ha svært lave utslipp i forventet gjenværende levetid fram mot 2060.  
   
 • Prosjektet Oseberg økt gasskapasitet og del-elektrifisering vil øke utvinningen av gass på Oseberg-feltet ved å installere elektrisk drevne kompressorer på Oseberg feltsenter, i tillegg til å og bygge en kraftkabel fra land. Den nye kompressorkapasiteten oppnås uten CO2-utslipp, og tilgangen på elektrisk kraft fra land bidrar i tillegg til å redusere CO2-utslippene fra feltet med 316.000 tonn per år.
“Petoro skal gjennom eget dybdearbeid, studier og verifikasjoner bidra til økt boreeffektivitet på feltene i porteføljen.” 
Styringsparametere: Initiativ, tiltak og arbeid som er iverksatt av Petoro og oppnådde resultater og effekt disse har hatt.

Boreeffektivitet har i 2021 blitt adressert som særskilte tema for hele feltporteføljen. 

Petoro har fulgt opp boreeffektivitet på 10 av de faste boreanleggene på de modne feltene i porteføljen over lang tid. 2021 ble et svakt år for antall nye brønner fra de faste anleggene, og kostnadene per brønn var på samme nivå som i forrige år. Årsaken var at flere boreanlegg i store deler av året ikke var tilgjengelig for boring av nye brønner. Dette skyldtes dels prioritering av annen aktivitet som større prosjekter og brønnvedlikehold, men var også en konsekvens av tekniske utfordringer. Skal ressursene i de modne feltene realiseres og utvinningsgraden økes, må boreeffektiviteten økes og kostnaden per brønn reduseres. 

I 2021 har Petoro påvirket til etablering av konkrete forbedringsagendaer for boring og brønn på utvalgte felt. På Oseberg, Snorre og Gullfaks setter disse boreeffektivitet i et strategisk perspektiv og inneholder konkrete områder/aktiviteter for forbedring inkludert planer for implementering.

Overvåking av Equinors avsetning av statens petroleum

Petoro skal overvåke at Equinor utfører avsetningen av statens petroleum sammen med sin egen i samsvar med avsetningsinstruks gitt til Equinor ASA, herunder bidra til en rettmessig fordeling av inntekter og kostnader mellom staten og Equinor.   

“Petoro skal overvåke avsetningen av statens petroleum med oppmerksomhet på markedssituasjonen, potensielle interesseulikheter, samt saker av stor verdimessig betydning.”
Styringsparametere: Hvilke initiativ og aktiviteter som er gjennomført og hvilke hensyn som er lagt til grunn for selskapets prioriteringer. Hvilke resultater som er oppnådd gjennom aktivitetene og hvilke verdimessige effekter disse har hatt.  

I 2021 har Petoro prioritert saker innenfor avsetning av både olje og gass. Selskapet har hatt særlig søkelys på tiltak for å optimalisere gassproduksjonen for å levere mest mulig gass til det europeiske markedet, som har vært preget av svært høye priser i spesielt andre halvdel av 2021. I tillegg har selskapet hatt oppmerksomhet på i hvilken grad avsetningsmodellene oppfyller målene i Avsetningsinstruksen om maksimal verdiskaping og rettmessig fordeling mellom Equinor og SDØE. 

Petoro er opptatt av at produktene avsettes på en slik måte at høyest pris oppnås og at porteføljens fleksibilitet blir benyttet til å oppnå en høyest mulig verdiskaping. I denne sammenheng er optimal videreutvikling, regularitet, utnyttelse av kapasitet og fleksibilitet i produksjonsanlegg og infrastruktur av stor betydning for å kunne oppnå maksimal verdiskaping.

Det har blitt gjennomført utvalgte kontroller for å sikre at SDØE får sin rettmessige andel av kostnader og inntekter relatert til avsetningen. Videre har selskapet hatt utstrakt dialog med Equinor knyttet til overvåking av avsetningen, herunder oppfølging av felles mål for kostnader og verdiskaping. 

Økonomistyring

“Petoro skal;
 • ivareta god økonomistyring og kontroll av SDØE i samsvar med regelverk for økonomistyring i staten og instruks for økonomistyring av SDØE  
 • utarbeide og følge opp budsjett og prognoser, forestå regnskapsføring og foreta periodiske avviksanalyser og rapportering av SDØEs finansielle tilstand og utvikling.”    

Petoro har i 2021 ivaretatt god økonomistyring og kontroll av SDØE i samsvar med Økonomiregelverket i staten og instruks for økonomistyring av SDØE.  

Selskapet har videre utarbeidet og fulgt opp budsjett og prognoser, vært ansvarlig for regnskapsføring gjennom ekstern regnskapsfører og foretatt periodiske avviksanalyser og rapportering av SDØEs finansielle tilstand og utvikling i henhold til de frister som er spesifisert i Oppdragsbrevet.  

Petoro fikk også for 2020 ren beretning fra Riksrevisjonen.  

Effektiv drift

Petoro skal arbeide systematisk med å utnytte tildelte ressurser effektivt. Selskapet skal utarbeide operasjonelle mål og indikatorer som gir uttrykk for effektiviteten ved selskapets drift og som lar seg sammenligne over tid.   

“Petoro skal utføre sine hovedoppgaver på en effektiv måte, herunder utnytte mulighetene for effektiv drift ved anvendelse av digitale løsninger og digital datadeling”
Styringsparametere: Initiativ, tiltak og arbeid som er iverksatt av Petoro og vise til effekten av disse. 

Petoro har som mål å drive virksomheten så effektivt som mulig. Selskapet har implementert et rammeverk for effektivisering og forbedring. Rammeverket er en integrert del av selskapets virksomhetsstyring og består av følgende aktiviteter:
 1. Effektivisering og forbedring er definert i målsettinger og strategier
 2. Toppledelsen er engasjert og fronter forbedringsarbeidet
 3. Forbedringsarbeidet er forankret og involverer hele organisasjonen
 4. Det er utviklet en lærings- og endringskultur
 5. Forbedringsmålsettinger og aktiviteter er definert og blir løpende evaluert
 6. Effekter av forbedringsarbeidet blir målt og fulgt opp
Selskapet har organisert sine hovedoppgaver slik at nye andeler som selskapet mottar til forvaltning ivaretas uten økt ressursbruk. Petoro har valgt å organisere sin virksomhet med en lav basisbemanning. 45 prosent av selskapets kostnadsforbruk er knyttet til kjøp av eksterne varer og tjenester, hvor de største områdene er IKT, regnskaps- og revisjonstjenester, samt innkjøp av prosjektrettet kompetanse og studier innenfor Petoros strategiske prioriteringer. Selskapet er opptatt av å legge til rette for høy konkurranse i sine anbudsprosesser slik at Petoro oppnår de beste betingelsene tilgjengelige i markedet, samt tett kostnadsoppfølging av eksisterende avtaler. 

I tråd med selskapets digitale strategiplan arbeider Petoro kontinuerlig med å utnytte muligheten for effektivisering og forbedring ved bruk av digitale verktøy. Formålet er å bedre kvalitet og tilgjengelighet av informasjon, redusere bruk av tid på rutineoppgaver og manuelle operasjoner, effektivisere rapporterings- og påseoppgaver, samt forbedre selskapets påvirkningskraft gjennom bedre innsikt, analyser og beslutningsgrunnlag. Eksempler siste år er implementeringen av digital behandling av lisensavregninger og kontantinnkallinger for SDØE. Dette har Petoro jobbet for i mange år og det vil redusere omfanget av manuell behandling og faren for feil. Et annet eksempel er overgang til egenutviklet system for målstyring ved bruk av eksisterende funksjonalitet i Office 365 som har medført at Petoro ikke lenger trenger å engasjere ekstern leverandør. 

Petoro er også opptatt av effektivisering og forbedring i interessentskapene ved å følge opp kostnader og effektiviseringstiltak, blant annet gjennom sine strategiske prioritering innen boreeffektivitet og effektiv drift. Effektiviseringstiltakene i interessent-skapene gir utslag i Petoros regnskaper, men gjennom økt kontantstrøm fra SDØE. På samme måte er det et stort potensial i å bruke digitale løsninger og økt datadeling i og mellom interessentskapene for å øke verdien for SDØE-porteføljen. Petoro er en aktiv pådriver for dette arbeidet.