Årsrapport for SDØE og Petoro 2023
Last ned rapport     |     petoro.no

Prinsippnote til kontant­regnskapet

Årsregnskap for SDØE er utarbeidet og avlagt etter nærmere retningslinjer fastsatt i bestemmelser om økonomistyring i staten (“bestemmelsene”). Årsregnskapet er i henhold til krav i bestemmelsene punkt 3.4. og nærmere bestemmelser i Finansdepartementets rundskriv R-115 av desember 2022 med de unntak som gjelder for SDØE, samt bevilgningsreglementet § 7.
 
Oppstillingen av bevilgningsrapporteringen og artskontorapporteringen er utarbeidet med utgangspunkt i bestemmelsene punkt 3.4.2 – de grunnleggende prinsippene for årsregnskapet:
 
a)  Regnskapet følger kalenderåret
b)  Regnskapet inneholder alle utgifter og inntekter for regnskapsåret
c)  Regnskapet er utarbeidet i tråd med kontantprinsippet
d)  Utgifter og inntekter er ført i regnskapet med brutto beløp
 
Oppstillingene av bevilgnings- og artskontorapportering er utarbeidet etter de samme prinsippene, men gruppert etter ulike kontoplaner. Prinsippene samsvarer med krav i bestemmelsene punkt 3.5 til hvordan virksomhetene skal rapportere til statsregnskapet.  Sumlinjen “Netto rapportert til bevilgningsregnskapet” er lik i begge oppstillingene.
 
Virksomheten er tilknyttet statens konsernkontoordning i Norges Bank i henhold til krav i bestemmelsene pkt. 3.7.1.

Bevilgningsrapporteringen 

Oppstillingen av bevilgningsrapporteringen omfatter en øvre del med bevilgningsrapporteringen og en nedre del som viser beholdninger virksomheten står oppført med i kapitalregnskapet. Bevilgningsrapporteringen viser regnskapstall som virksomheten har rapportert til statsregnskapet. Det stilles opp etter de kapitler og poster i bevilgningsregnskapet virksomheten har fullmakt til å disponere. Kolonnen samlet tildeling viser hva virksomheten har fått stilt til disposisjon i oppdragsbrev for hver statskonto (kapittel/post). Oppstillingen viser i tillegg alle finansielle eiendeler og forpliktelser virksomheten står oppført med i statens kapitalregnskap. 
 
SDØE mottar årlige bevilgninger fra Stortinget. Det er ingen mottatte eller avgitte belastningsfullmakter til annen virksomhets kapittel/post.

Artskontorapporteringen 

Oppstillingen av artskontorapporteringen har en øvre del som viser hva som er rapportert til statsregnskapet etter standard kontoplan for statlige virksomheter og en nedre del som viser eiendeler og gjeld som inngår i mellomværende med statskassen. Artskontorapporteringen viser regnskapstall virksomheten har rapportert til statsregnskapet etter standard kontoplan for statlige virksomheter. Artskontorapporteringen er ikke satt opp i henhold til metodikk fra Direktoratet for økonomistyring grunnet tilpasninger for særskilte forhold som gjelder for SDØE.