Årsrapport for SDØE og Petoro 2023
Last ned rapport     |     petoro.no

Introduksjon til virksomheten

Oseberg Field Centre. Foto: Harald Pettersen, Equinor

Petoro AS

Petoro er forvalter av Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE). Selskapets hovedmål er å skape størst mulig økonomiske verdier fra SDØE-porteføljen. Ved utgangen av året hadde selskapet 73 ansatte. 
organisasjonskart2022
Nærings- og fiskeridepartementet, ved statsråden, representerer staten som eneeier og er selskapets generalforsamling og øverste myndighet. Styret har det overordnete ansvar for forvaltningen i selskapet. Petoros organisasjon er som vist i figuren under.
 

Lisensoppfølging og teknologi:

Avdelingen ivaretar statens deltakerandeler i utvinningstillatelser som er gjenstand for aktiv oppfølging. Sammen med øvrige enheter i Petoro er målsettingen å skape størst mulig verdi og høyest mulig inntekt fra statens direkte deltakerandeler i petroleumsvirksomheten. Avdelingen har særlig oppmerksomhet på å påvirke utviklingen i utvinningstillatelsene gjennom effektiv dataanvendelse og analyse, dyp faglig og industriell innsikt samt egne studier for økt verdiskaping.
 

Marked og kommersielt:

Avdelingen har ansvaret for å følge opp at Equinor utfører avsetningen av statens petroleum sammen med sin egen i samsvar med avsetningsinstruks gitt til Equinor ASA. Hovedmålene i avsetningsinstruksen er å oppnå en høyest mulig verdiskaping fra statens olje- og gassproduksjon og sikre en rettmessig fordeling av inntekter og kostnader mellom Equinor og staten. Avdelingen har også ansvar for markedsanalyse, som støtter både oppfølgingen av avsetningsinstruksen og beslutninger relatert til investeringer i felt og infrastruktur. Avdelingen ivaretar rettighetshaverrollen i interessentskap for infrastruktur. I tillegg har avdelingen ansvar for gjennomføring av kommersielle forhandlinger.
 

Økonomi og digitalisering:

Avdelingen har ansvaret for økonomistyring av Petoros virksomhet og Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE). Videre er avdelingen ansvarlig for utarbeidelse av budsjetter og langtidsprognoser til bruk i selskapets plan- og strategiarbeid. Lønnsomhetsvurderinger i forbindelse med investeringsbeslutninger og analyser av andre relevante forretningsmessige problemstillinger er også en viktig del av avdelingens ansvarsområde.
 
Avdelingen har også ansvaret for selskapets digitaliseringsarbeid både internt og eksternt, samt IT-drift og dataforvaltning. Petoro ser digitalisering som et viktig virkemiddel for økt lønnsomhet i SDØE-porteføljen og for effektiv drift av selskapet.
 

Organisasjon og strategi:

Avdelingen ivaretar funksjonene HR, kommunikasjon og administrativ støtte. I tillegg har avdelingen ansvar for selskapets strategi- og analysearbeid. Dette arbeidet bidrar til nødvendig innsikt som underlag for hele organisasjonens oppgaveløsning, og er et sentralt redskap i ledelsens og styrets beslutningsprosesser.
 

Juridisk og compliance:

Avdelingen har ansvar for å ivareta juridiske saker og juridisk rådgivning knyttet til selskapets behov.  
Direktør juridisk har ansvar for selskapets compliance-funksjon, samt styresekretariatet. 

 

Nøkkeltall for Petoro AS

202320222021
Samlet tildeling/ administrasjonstilskudd (millioner kroner)* 304 290285
Antall ansatte 31.12737070
Årsverk (gjennomsnittlig antall årsverk sysselsatt)71,568,465,9
Lønnsandel av administrasjonstilskudd (prosent)**4342 41
Lønnsutgifter per årsverk (millioner kroner)** 1,85 1,781,77
Konsulentandel av administrasjonstilskudd (prosent)141718
IKT utgifter (millioner kroner)343331
Utgifter til lokalleie inkl. felleskostnader12,611,611,1
*   eksklusiv merverdiavgift
** Lønn i note 3
 

Statens Direkte Økonomiske Engasjement (SDØE)

SDØE-ordningen ble opprettet i 1985. Ordningen innebærer at staten deltar som direkte investor i petroleumsvirksomheten på norsk sokkel slik at staten får inntekter og utgifter forbundet med SDØEs andeler. Petoro opptrer som rettighetshaver for statens andeler i utvinningstillatelser, felt, rørledninger og landanlegg, og skal ivareta porteføljen på et forretningsmessig grunnlag. Ved utgangen av 2023 bestod porteføljen av 175 utvinningstillatelser, 43 produserende felt og 16 rørledninger og landanlegg samt oppfølging av 12 utvinningstillatelser med netto-overskuddsavtale. Angitte størrelser er basert på Sokkeldirektoratets definisjoner.
 
SDØE-porteføljen representerer om lag en tredjedel av Norges samlede olje- og gassreserver og ga en kontantstrøm på 277 milliarder kroner i 2023.

Nøkkeltall for SDØE

202320222021
Netto kontantstrøm (i millioner kroner)276 905528 171186 058
Driftsinntekter (i millioner kroner) (NGAAP)352 690640 426286 141
Produksjonskostnader (millioner kroner) (NGAAP)23 36223 48917 711
Årets resultat (i millioner kroner) (NGAAP)266 172539 208222 135
Investeringer (i millioner kroner) (kontant)30 39628 37824 732
Produksjon - olje og NGL (tusen fat/dag)354359388
Produksjon - tørrgass (millioner Sm3/dag)102109101
Produksjon - total (tusen fat o.e/dag)9941 0441 026
Gjenværende reserver (millioner fat o.e.)4 4754 7794 972
Reserveerstatningsgrad (årlig i prosent)164980
Reservetilgang (millioner fat o.e.)59188301
Oljepris (USD/fat)8310470
Oljepris (NOK/fat)876988603
Gasspris (NOK/Sm3)5,7611,954,78