Årsrapport for SDØE og Petoro 2023
Last ned rapport     |     petoro.no

SDØE - Noter

Note 1 - Overdragelse og endring av eierandeler

I januar 2023 gjennomførte Olje- og energidepartementet (nå Energidepartementet) tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO 2022) hvor ni utvinningstillatelser ble tildelt med SDØE-deltakelse. I løpet av 2023 ble 12 utvinningstillatelser tilbakelevert. I januar 2023 gjennomførte Olje- og energidepartementet tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO 2023) hvor ytterligere 20 utvinningstillatelser ble tildelt med SDØE-deltakelse.
 

Note 2 - Spesifikasjon av driftsinntekter per område

Alle tall i millioner kroner20232022
Lisens311 158591 764
Infrastruktur og Marked44 60952 911
Netto overskuddsavtaler1 0511 245
Eliminering internt salg-4 128-5 494
Sum driftsinntekter (NGAAP)352 690640 426

Omregning til kontante størrelser10 803-6 401
Sum kontantprinsippet363 492634 025
Infrastruktur og Marked består i all hovedsak av inntekter fra videresalg av gass, tariffinntekter for transport og prosessering, urealisert tap og inntekter trading varelager. Trading varelager omhandler i hovedsak fysiske volumer. 

 

Note 3 - Spesifikasjon av driftsinntekter per produkt

Alle tall i millioner kroner20232022
Råolje, NGL og kondensat106 685121 144
Gass231 597503 924
Transport- og prosesseringsinntekter12 68813 689
Andre inntekter670425
Netto overskuddsavtaler1 0511 245
Sum driftsinntekter (NGAAP)352 690640 426

Omregning til kontante størrelser10 803-6 401
Sum kontantprinsippet363 492634 025
All olje, NGL og kondensat fra SDØE selges til Equinor. All gass omsettes av Equinor gjennom avsetningsinstruks gitt til Equinor for SDØEs regning og risiko. Gassen blir i all hovedsak solgt til kunder i Europa via bilaterale salgskontrakter, eller over "trading desk". I 2023 er det under gassinntekter avsatt 1,1 milliarder kroner i netto urealisert tap på utestående finansielle derivater knyttet til gassvolumer. Tilsvarende tall i 2022 var 7,3 milliarder kroner. For mer informasjon, se note 18 om finansielle instrumenter.
 

 

Note 4 - Spesifikasjon av produksjons- og andre driftskostnader per område

Alle tall i millioner kroner20232022
Produksjonskostnader
Lisens17 98817 050
Infrastruktur og Marked5 3746 439
Sum produksjonskostnader23 36223 489

Transport og prosesseringskostnader
Lisens15 81317 814
Infrastruktur og Marked 86158
Eliminering internt kjøp-4 128-5 494
Sum transport og prosesseringskostnader11 77112 478

Andre driftskostnader
Kostnader til gasskjøp, lager og administrasjon15 80437 912
Sum andre driftskostnader15 80437 912

Sum driftskostnader50 93773 878
Omregning til kontante størrelser4 173779
Sum kontantprinsippet55 11074 658
Produksjonskostnadene var på nivå med forrige år. I 2023 har imidlertid CO2-kostnadene og drifts- og vedlikeholdskostnadene økt, men effekten ble motvirket av reduserte strømkostnader.

Reduksjonen i transport- og prosesseringskostnader skyldes i hovedsak lavere volumer.

Reduserte kostnader relatert til gasskjøp, lager og administrasjon skyldes i hovedsak lavere gasspriser i kombinasjon med reduserte volumer.

Over/ underløft er inkludert i tallet for Infrastruktur og Marked under produksjonskostnader. Gassled og annen gassinfrastruktur er organisatorisk plassert under Infrastruktur og Marked for rapportering av produksjonskostnader og transport- og prosesseringskostnader.

 

Note 5 - Forskning og utvikling

Petoro bidrar til forskning og utvikling (FoU) ved at SDØE dekker sin andel av operatørens kostnader til generell forskning og utvikling i henhold til regnskapsavtalen. SDØE har kostnadsført 703 millioner kroner til forskning og utvikling i 2023 som er belastet fra operatørene i løpet av regnskapsåret.

 

Note 6 - Revisor

SDØE er underlagt Bevilgningsreglementet samt Reglement og Bestemmelser om økonomistyring i staten. Riksrevisjonen er ekstern revisor for SDØE i henhold til Lov om Riksrevisjonen av 7. mai 2004. Revisjonen foregår i perioden 1. mai 2023 – 30. april 2024, og resultatet av revisjonen vil bli rapportert i form av en revisjonsberetning innen 1. mai 2024.
 
I tillegg er PricewaterhouseCoopers AS (PwC) engasjert av styret i Petoro for å utføre finansiell revisjon av SDØE som en del av virksomhetens internrevisjonsoppgaver. PwC avgir som intern revisor en revisoruttalelse til styret i henhold til internasjonale revisjonsstandarder. Honoraret til PwC er belastet regnskapet til Petoro AS.

 

Note 7 - Netto finansposter

Alle tall i millioner kroner20232022
Renteinntekter1951
Andre finansinntekter12
Valutagevinst7 29810 688
Valutatap-3 479-7 375
Valutatap/gevinst urealisert-1 544-70
Rentekostnader-856-153
Andre finanskostnader00
Renter på fjerningsforpliktelse-2 024-1 488
Netto finansposter-4091 605
Ikke relevant ved kontantprinsippet. 
 

Note 8 - Renter inkludert i SDØEs bevilgningsregnskap

Renter av statens faste kapital er inkludert i regnskapet etter kontantprinsippet.  Rentebeløpene er beregnet i samsvar med krav i oppdragsbrevet for 2023 gitt til Petoro AS fra Nærings- og fiskeridepartementet.
 
Driften skal belastes med renter på statens faste kapital for å ta hensyn til kapitalkostnader, og gi et mer korrekt bilde av ressursbruken. Dette er en kalkulatorisk kostnad uten kontanteffekt.
 
Kontantregnskapet inkluderer et mellomværende med staten som utgjør differansen mellom bokført beløp på kapittel/post i bevilgningsregnskapet og inn- og utbetalinger på oppgjørskontoene i Norges Bank.
 
Rente på mellomregning med staten er beregnet i samsvar med oppdragsbrev for 2023 gitt til Petoro AS fra Nærings- og fiskeridepartementet. Rentesatsen som er benyttet er knyttet opp mot renten på kortsiktige statspapirer og tilsvarer rentesats for kortsiktige kontolån til statskassen beregnet med utgangspunkt i månedlig gjennomsnittlig saldo på mellomregningen med staten.
 
Ikke relevant for regnskap etter regnskapsloven (NGAAP).

 

Note 9 - Spesifikasjon av anleggsmidler

Note9-2-no
* Overføringer gjelder feltene Dvalin og Breidablikk som ble satt i drift i løpet av 2023.

Det er foretatt nedskrivning av felt i drift med til sammen 5 177 millioner kroner som følge primært som følge av oppdaterte produksjonsprofiler og kostnadsestimater. Feltene Martin Linge, Valemon og Nøkken er nedskrevet med henholdsvis 4 462, 455 og 259 millioner kroner.
 
I nedskrivningsvurderingene er Petoros vurdering av forventningsrette kontantstrømmer lagt til grunn (markedspriser, produksjon, investeringer, kostnader og valutaforutsetninger). Diskonteringsrenten ved beregning av bruksverdi er 7-8 prosent reelt. Inflasjon er anslått til 2 prosent årlig. Der bruksverdien er vurdert lavere enn bokført verdi, er eiendelene nedskrevet til bruksverdi.
 
Prisforutsetningene benyttet i beregning av nedskrivninger for 2023 er:
Reelle priser/år2024202720302050
Olje NOK/fat946648612540
Gasspris NOK/Sm36,93,72,72,5
Ved utarbeidelsen av prisprognosene for olje og gass hensyntas flere ulike scenarier – deriblant scenariene til Det internasjonale energibyrået (IEA) i rapporten World Energy Outlook.
 
Risikoen for perioder med både lavere og høyere priser er imidlertid fortsatt stor, og volatilitet kan forventes.
 

Sensitivitetsanalyse

Tabellen under viser alternative beregninger hva nedskriving og marginal endring ville vært i 2023 under ulike forutsetninger, gitt at alle andre forutsetninger holdes konstant. En prisreduksjon på 10 % på alle produkter ville gitt en ytterligere nedskriving på 1 641 millioner kroner totalt for SDØE-porteføljen.
Note9-no
I tillegg er SDØE porteføljen testet for verdifall basert på scenarioer fra IEA. Prisene fra disse scenariene er oppgitt i reelle 2023-termer for 2030 og 2050. Fremtidige forventede priser er anvendt for 2024, og de er lineært interpolert fra pris for 2024 til IEAs scenario-pris for 2030, og deretter lineært interpolert fra IEAs scenario-priser for 2030 til IEAs scenario-priser for 2050. Tallene til venstre representerer alternative beregninger av nedskrivninger, og tallene til høyre viser endringer fra rapportert nedskriving for 2023 på 5 177 millioner kroner.
 
IEA scenarioPriser for 2030 og 2050Alternative beregninger av nedskrivning for 2023Økning / reduksjon (-) av nedskrivning for 2023
Net zeroOlje 395-235 NOK/fat, Gass 1,5-1,5 NOK/sm3 7 459 2 282
Announced pledgesOlje 696-564 NOK/fat, Gass 2,3-1,9 NOK/sm3 3 812 -1 365
Stated policiesOlje 799-781 NOK/fat, Gass 2,5-2,5 NOK/sm3 3 730 -1 446
Kun «net zero»-scenariet resulterer i økte nedskrivninger sammenlignet med det gjeldende grunnscenariet for SDØEs portefølje. I de to andre scenarioene vil imidlertid verdifallet bli redusert. Analysen som er utført indikerer at risikoen for eventuelle strandede eiendeler i SDØEs portefølje er begrenset under gjeldende markedsforutsetninger.
 
Finansielle anleggsmidler på 15 016 millioner kroner inkluderer kapasitetsrettigheter for regassifisering av LNG på Cove Point terminalen i USA med en tilhørende avtale om salg av LNG fra Snøhvit til Equinor Natural Gas LLC (ENG) i USA, samt SDØEs andel av Equinors investering i Danske Commodities (DC). SDØE deltar i ENG under avsetningsinstruksen i aktiviteter knyttet til avsetning av statens LNG fra Snøhvit. Kontantstrømmene fra ENG gjøres opp løpende på månedsbasis i forbindelse med kjøp og salg av LNG.  SDØEs andel av DC knytter seg til gassvirksomhet under avsetningsinstruksen. Virksomhetene vurderes som investeringer i tilknyttede selskaper og bokføres etter egenkapitalmetoden (se for øvrig note 10).

Note 10 - Investeringer i tilknyttet selskap

SDØEs deltakelse i Equinor Natural Gas LLC (ENG) i USA er med virkning fra 1. januar 2009 vurdert som investering i tilknyttet selskap og bokføres etter egenkapitalmetoden. Investeringen ble ved anskaffelsestidspunkt i 2003 ført til opprinnelig anskaffelseskost 798 millioner kroner.
 
Selskapet har sitt forretningskontor i Stamford, USA og eies formelt med 56,5 prosent av Equinor Norsk LNG AS som reflekterer SDØEs eierinteresser under Avsetningsinstruksen. Resterende 43,5 prosent eies av Equinor North America Inc. Som en følge av fusjonen mellom tidligere Statoil og Hydros petroleumsvirksomhet i 2007, blir resultatet fordelt etter en skjevfordelingsmodell med 48,4 prosent til SDØE.
 
SDØE deltar i ENG under avsetningsinstruksen i aktiviteter knyttet til avsetning av statens LNG fra Snøhvit. Kontantstrømmene fra ENG gjøres opp løpende på månedsbasis i forbindelse med kjøp og salg av LNG.
 
I 2023 har SDØE innregnet investering knyttet til Equinors finansielle handelsvirksomhet, herunder Global Financial Trading (GFT). GFT drives fra Storbritannia og er formelt eid av Equinor, men SDØE deltar i investeringen gjennom avsetningsinstruksen for en andel av virksomheten som berører det europeiske gassmarkedet. SDØEs deltakelse i GFT er vurdert som investering i tilknyttet selskap og bokføres etter egenkapitalmetoden.
 
SDØE innregnet en investering knyttet til Equinors oppkjøp av Danske Commodities (DC) under avsetningsinstruksen i 2019. DC er et av Europas største selskaper innen kortsiktig elektrisitetshandel. Kortsiktig gasshandel inngår også i aktiviteten til selskapet. Selskapet har hovedkontor i Aarhus, Danmark. Selskapet er formelt eid av Equinor, men SDØE deltar i investeringen gjennom avsetningsinstruksen for den delen av virksomheten som relaterer seg til gassvirksomhet. Avtale om oppkjøp ble sluttført 1. februar 2019. SDØEs deltakelse i DC er vurdert som investering i tilknyttet selskap og bokføres etter egenkapitalmetoden. SDØE har etter transaksjonstidspunktet rett på en andel av resultatet fra gassvirksomheten som faller inn under avsetningsinstruksen. Investeringen ble ved anskaffelsestidspunktet i 2019 ført til opprinnelig anskaffelseskost 1 190 millioner kroner. SDØEs andel av investeringer i gassvirksomheten i DC bokføres som økt anskaffelseskost og kortsiktig gjeld mot Equinor. Se note 17 for mer informasjon.
Note10-no
*Bokført verdi av aksjeposten i Norpipe Oil AS utgjør null kroner og inngår derfor ikke i tabellen ovenfor.