Årsrapport for SDØE og Petoro 2023
Last ned rapport     |     petoro.no

Ledelses­kommentar årsregnskap for SDØE

Formål

Petoro er fra opprettelsen i 2001 rettighetshaver for statens andeler i utvinningstillatelser, felt, rørledninger og landanlegg. Petoro skal ivareta SDØE-porteføljen på et forretningsmessig grunnlag. Ved utgangen av 2023 bestod porteføljen av 175 utvinningstillatelser, tre færre enn ved inngangen til året. I løpet av 2023 ble 12 utvinningstillatelser tilbakelevert. I januar 2023 gjennomførte Olje- og energidepartementet tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO 2023) hvor ytterligere 20 utvinningstillatelser ble tildelt med SDØE-deltakelse.

Bekreftelse

Årsregnskapet er avlagt i henhold til Bestemmelser om økonomistyring i staten, rundskriv R-115 fra Finansdepartementet og krav i Instruks om økonomistyring av SDØE i Petoro AS med de unntak som er innvilget for SDØE. Styret bekrefter at årsregnskapet, som består av bevilgningsregnskap og kapitalregnskap i kontante størrelser, gir et rettvisende bilde i samsvar med kontantprinsippet. Artskontorapporteringen viser regnskapstall for SDØE som rapportert til statsregnskapet etter standard kontoplan for statlige virksomheter. 
 
Styret bekrefter videre at virksomhetsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk i Norge og gir et rettvisende bilde av SDØEs eiendeler, forpliktelser og resultat per 31. desember 2023.

Vurdering av vesentlige forhold

Bevilgningsregnskapet og kapitalregnskapet

I samsvar med supplerende oppdragsbrev datert 21. desember 2023 var SDØEs bevilgning til investeringer1 30,0 milliarder kroner. Bevilgning til driftsresultat2 var 287,1 milliarder kroner. Bevilgning til renter av statens kapital3 var 2,7 milliarder kroner. Driftsresultatet etter kontantprinsippet påvirkes først og fremst av prisen på olje og gass og av solgte volum fra SDØEs produksjon. Det er Equinor som ivaretar avsetningen av SDØEs produkter gjennom avsetningsinstruks gitt av Olje- og energidepartementet.
 
Artskontorapporteringen etter kontantprinsippet viser netto rapporterte inntekter på 355,2 milliarder kroner i 2023 mot 630,1 milliarder kroner i 2022, ekskludert finansinntekter. Inntektene er i stor grad påvirket av lavere olje- og gasspriser i 2023. Utgifter rapportert til bevilgningsregnskapet omfatter utbetaling til investeringer på 30,4 milliarder kroner og driftsutgifter på 53,3 milliarder kroner. Utbetalinger i 2022 knyttet til investeringer var 28,4 milliarder kroner og til drift 75,0 milliarder kroner. Utbetalinger til drift er i hovedsak knyttet til drift av felt og anlegg, prosesserings- og transportkostnader samt lete- og feltutviklingsutgifter. Utbetaling av finansutgifter kommer i tillegg. Avskrivninger på felt og anlegg var 27,2 milliarder kroner i 2023 mot 26,3 milliarder kroner i 2022

 

1Kap/post 2440.30
2Kap/post 5440.24
3Kap/post 5440.80
Virksomhetsregnskapet for SDØE inkluderer flere vesentlige estimater som er beheftet med usikkerhet og som bygger på skjønnsmessige vurderinger. Dette inkluderer blant annet balanseførte letekostnader, reserveanslag som grunnlag for avskrivninger, fjerningskostnader basert på estimater for kostnader som vil påløpe langt frem i tid og vurdering av nedskrivning av verdi på varige driftsmidler. 
 
Netto kontantstrøm til staten fra SDØE per årsslutt var 277 milliarder kroner, 251 milliarder lavere enn året før. Kontantstrømmen ble i hovedsak påvirket av nedgang i olje - og gassprisene fra ekstraordinære nivåer året før, samt lavere gassalg. Nedgangen ble delvis motvirket av økt kontantstrøm som følge av lavere kostnader knyttet til tredje parts gasskjøp og reduksjon i arbeidskapital. Til tross for betydelig nedgang sammenlignet med 2022, er kontantstrømmen for året den nest høyeste i Petoros historie.
 
Total produksjon var 994 tusen fat oljeekvivalenter per dag (kboed), en nedgang på 50 kboed sammenlignet med året før.
 
Gassproduksjonen var på 102 millioner standard kubikkmeter (mill. Sm3) per dag, som er en reduksjon på syv prosent sammenlignet med året før. Nedgangen skyldes i hovedsak revisjonsstans på Troll, samt midlertidig nedstengning av felt tilknyttet prosessanlegget på Nyhamna. Reduksjonen ble delvis motvirket av produksjon fra Snøhvit som var nedstengt første halvår i 2022 og Dvalin som startet produksjon i 2023. Gjennomsnittlig realisert gasspris var 5,76 mot 11,95 NOK per Sm3 forrige år. Årsaken til lavere gasspriser er sammensatt, men skyldes i hovedsak historisk høy import av LNG og lagerfylling i Europa, kombinert med lavere etterspørsel.
 
Væskeproduksjonen var 354 kboed, en reduksjon på 5 kboed sammenlignet med året før. Reduksjonen i væskeproduksjon skyldes primært naturlig produksjonsfall på flere modne felt og revisjonsstans på Troll C, delvis motvirket av økt produksjon fra Johan Sverdrup fase 2. Gjennomsnittlig realisert oljepris var 83 mot 104 USD per fat i 2022. Målt i norske kroner ble reduksjonen imidlertid noe motvirket av svak kronekurs slik at oppnådd oljepris var 876 mot 988 NOK per fat året før. Reduksjonen i oljepris skyldes lavere etterspørselsvekst enn forventet grunnet økende renter, lavere økonomisk vekst og frykt for resesjon flere steder i verden. Effekten ble motvirket av økt geopolitisk uro og vedvarende kutt fra OPEC+.
 
Investeringer var 30 milliarder kroner, 1,6 milliarder kroner høyere enn året før. Økningen i investeringer skyldes høy aktivitet på flere felt med prosjekter i gjennomføringsfasen, delvis motvirket av lavere produksjonsboring på Troll.
 
Totale driftskostnader var 86 milliarder kroner, 17 milliarder kroner lavere enn året før. Reduksjonen skyldes lavere kostnader for kjøp av tredje parts gass, delvis motvirket av nedskrivninger av felt i drift.
 
Kostnader for kjøp av tredje parts gass var 15 milliarder kroner, 21 milliarder kroner lavere enn året før. Nedgangen skyldes vesentlig lavere gasspriser i kombinasjon med lavere volumer.
 
Produksjonskostnadene var 23 milliarder kroner, som er på nivå med forrige år. I 2023 har imidlertid CO2-kostnadene og drifts- og vedlikeholdskostnadene økt, men effekten ble motvirket av reduserte strømkostnader.
 
Transportkostnadene var i underkant av 12 milliarder kroner, som er 0,7 milliarder lavere enn året før.
 
I 2023 er anleggsmidler nedskrevet med til sammen 5,2 milliarder kroner. Martin Linge, Valemon og Nøkken er skrevet ned med henholdsvis 4,5, 0,5 og 0,2 milliarder. Hoveddriverne for nedskrivningene er oppdatering av produksjonsprofiler og kostnadsestimater.
 
Totale letekostnader i perioden var 1,7 milliarder kroner, hvorav utgiftsføring av tørre brønner boret i løpet av året utgjorde 0,4 milliarder kroner og tidligere balanseførte letekostnader før 2023 utgjorde 0,7 milliarder kroner.
 
Resultat etter finansposter var 266 milliarder kroner, 273 milliarder kroner lavere enn året før. Reduksjonen skyldes i hovedsak lavere inntekter som følge av vesentlig lavere priser, samt lavere gassalgsvolumer.
 
Bokførte eiendeler var 295 milliarder kroner per 31. desember 2023. Eiendelene består i hovedsak av driftsmidler tilhørende feltinstallasjoner, rør og landanlegg, samt kortsiktige kundefordringer. Egenkapitalen var ved årets slutt 187 milliarder kroner, som er en reduksjon på 11 milliarder kroner sammenlignet med året før. Reduksjonen skyldes at overføring til Staten er 11 milliarder høyere enn årets regnskapsmessige resultat. Samlet gjeld utgjorde 107 milliarder kroner, hvorav 75 milliarder var relatert til estimat for fremtidige fjerningsforpliktelser. Fjerningsforpliktelsene økte med 6 milliarder kroner sammenlignet mot 2022, primært som følge av oppdaterte fjerningsestimater.
 
Ved utgangen av året var porteføljens forventede gjenværende reserver 4 475 millioner fat oljeekvivalenter (o.e.), en nedgang på 304 millioner fat o.e. sammenlignet med utgangen av 2022. Reservetilveksten var 59 millioner fat o.e. og kommer hovedsakelig fra feltene Snorre og Visund som følge av noe forlenget økonomisk haleproduksjon. Med en produksjon på 363 millioner fat o.e. ga dette en reserveerstatningsgrad på 16% sammenlignet med 49% i 2022 og 80% i 2021.
 
 
 

Tilleggsopplysninger

Riksrevisjonen er ekstern revisor og bekrefter årsregnskapet for SDØE. Ved avslutningen av den årlige revisjonen utsteder Riksrevisjonen en beretning som oppsummerer konklusjonen fra revisjonsarbeidet. Resultatet av revisjonen vil bli rapportert innen 1. mai 2024.

Styret har engasjert PwC til å foreta finansiell revisjon av SDØE-regnskapet som ledd i selskapets internrevisjon.  PwC avgir som intern revisor en revisoruttalelse til styret i Petoro AS om årsregnskapet etter kontantprinsippet og etter regnskapsprinsippet i henhold til internasjonale revisjonsstandarder.
sign_nor