Årsrapport for SDØE og Petoro 2023
Last ned rapport     |     petoro.no

Petoro AS - Noter

Note 1 - Tilskudd og andre inntekter

Årets bevilgning til driften av Petoro AS eksklusiv merverdiavgift er 304,2 millioner kroner. Beløpet er inntektsført som offentlig tilskudd fra den norske stat.
 
Annen inntekt er hovedsakelig knyttet til tjenester i forbindelse med forhandlingsledelse i SDØE-porteføljen.
 

Note 2 - Utsatt inntekt

Endring utsatt inntektsføring består av utsatt inntekt knyttet til investeringer foretatt i løpet av året, totalt 0,06 millioner kroner i 2023, samt avskrivninger av årets og tidligere års investeringer, totalt 1,0 millioner kroner, ref. note 5.
 

Note 3 - Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser mm

Lønnskostnad (Alle tall i NOK tusen)20232022
Lønn132 029121 420
Styregodtgjørelse2 1742 017
Styreansvarsforsikring (gjelder hele styret)240203
Arbeidsgiveravgift23 47918 347
Pensjonskostnader (se note 10)32 01825 613
Andre ytelser3 5644 939
Sum193 504172 539
Antall ansatte per 31.127370
Antall ansatte med signert arbeidsavtale, ikke tiltrådt per 31.1215
Gjennomsnittlig antall årsverk sysselsatt71,568,4
Se rapport om godtgjørelse for ledende personer i Petoro for 2023 for ytterligere informasjon om ledelsens og styrets godtgjørelse.
 

Note 4 – Finansposter

Alle tall i tusen kroner20232022
Finansinntekter
   Renteinntekter12 3306 146
   Valutagevinst agio57210
Finanskostnader
   Rentekostnader2-
   Valutatap disagio232277
Netto finansresultat12 1536 079

Note 5 - Varige driftsmidler

Alle tall i tusen kronerFast inventarDriftsløsøreIKTSum
Anskaffelseskost 01.01.235 19610 93041 42157 548
Tilgang driftsmidler-57-57
Avgang driftsmidler/utrangering----
Anskaffelseskost 31.12.235 196 10 98741 42157 605

Akk. avskrivninger 01.01.234 79610 03040 36255 188
Tilbakeført akkumulert avskrivning----
Årets avskrivninger125496374995
Akk. avskrivninger 31.12.234 92110 52640 73656 183

Bokført verdi 31.12.232754616861 422
Økonomisk levetidLeiekontraktens løpetid3/5 år3 år
AvskrivningsplanLineærLineærLineær

Operasjonelle leasing kontrakter inkluderer kontorinventar og kontormaskiner. Initielle leieperioder er mellom 3 og 5 år.
 

Note 6 - Andre fordringer

Andre fordringer består i sin helhet av forskuddsbetalte kostnader hovedsakelig knyttet til husleie, forsikringer, lisenser og abonnementer på markedsinformasjon.
 

Note 7 - Bankinnskudd

Bankinnskudd er totalt 253 millioner kroner, herav bundne skattetrekksmidler på 10 millioner kroner og midler til å dekke usikrede pensjonsforpliktelser på 228 millioner kroner.
 

Note 8 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen i selskapet per 31.12.2023 består av 10.000 aksjer à NOK 1.000. Alle aksjene eies av den norske stat og alle aksjene har samme rettigheter.
 

Note 9 - Egenkapital

Petoro AS (Alle tall i tusen kroner)AksjekapitalAnnen EKSum
Egenkapital 01.01.10 00018 41628 416
Årets resultat6 7536 753
Egenkapital 31.12.10 00025 16935 169

Note 10 - Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.
 
Petoro AS innførte ny pensjonsordning for selskapet gjeldende fra 01.01.2016 som er innskuddsordning etter lov om innskuddspensjon. Premier til innskuddsbasert ordning kostnadsføres løpende. Selskapet har en overgangsordning for ansatte med ytelsespensjon som hadde mindre enn 15 år igjen til pensjonsalder per 01.01.2016. Per 31.12.2023 er 53 ansatte omfattet av innskuddspensjonsordning mens 20 ansatte er omfattet av overgangsordningen.
 
Netto pensjonskostnad (Alle tall i tusen kroner)20232022
Nåverdi av årets pensjonsopptjening10 94512 083
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen10 7566 765
Avkastning på pensjonsmidler-6 577-4 231
Resultatført estimatavvik4 321372
Arbeidsgiveravgift1 2621 427
Pensjonskostnad ytelse20 70716 416
Pensjonskostnad innskuddsordning inkl. arbeidsgiveravgift11 3119 197
Sum pensjonskostnad32 01825 613
Balanseført pensjonsforpliktelse20232022
Beregnet pensjonsforpliktelser 31.12387 844366 081
Pensjonsmidler til markedsverdi-143 500-135 500
Netto pensjonsforpliktelser før arbeidsgiveravgift244 343230 581
Ikke resultatført estimatavvik-61 632-45 955
Balanseført pensjonsforpliktelse182 711184 626
Ved beregning av årets netto pensjonskostnad er forutsetningene per foregående år lagt til grunn. Netto pensjonsforpliktelse er beregnet på basis av forutsetninger inneværende år. Petoro AS har avsatt egne midler til å dekke usikrede pensjonsforpliktelser, ref. note 7.
 
De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske forhold.
 
20232022
Diskonteringsrente3,10 %3,00 %
Forventet avkastning på fondsmidler4,80 %4,70 %
Forventet lønnsregulering3,50 %3,50 %
Forventet pensjonsøkning1,80 %1,50 %
Forventet G-regulering3,25 %3,25 %

Note 11 - Annen kortsiktig gjeld

Annen kortsiktig gjeld består i all hovedsak av avsetninger for påløpte kostnader, skyldig lønn, feriepenger, skyldige offentlige avgifter og forskuddsfakturert bevilgning for 1. kvartal 2024.
 

Note 12 - Godtgjørelse til revisor

Selskapets valgte revisor er KPMG AS. Kostnadsført honorar for ordinær revisjon av finansregnskap utgjorde 0,4 millioner kroner i 2023. Videre er det kostnadsført konsulenttjenester fra KPMG på 7 000 kroner knyttet til bistand med digital samhandlingsløsning.
 
Riksrevisjonen er i henhold til Lov om Riksrevisjonen av 7. mai 2004 ekstern revisor for SDØE-porteføljen. PricewaterhouseCoopers AS (PwC) er engasjert som selskapets finansielle revisor for å utføre finansiell revisjon av SDØE-regnskapet som et ledd i selskapets internrevisjon. PwC har fakturert 0,9 millioner kroner for finansiell revisjon og 0,6 millioner kroner for intern revisjon i 2023. Videre er det kostnadsført fakturerte tjenester fra PwC for revisjon av interessentskap for til sammen 0,8 million kroner.
 

Note 13 - Leieavtaler

Petoro AS inngikk kontrakt om leie av kontorlokaler med Smedvig Eiendom AS høsten 2003. Petoro AS har valgt å utøve den siste opsjonen i leiekontrakten fra 2021. Gjenstående varighet av leiekontrakten er nå 2 år. Årets leiekostnad utgjør 12,6 millioner kroner, hvilket inkluderer alle drifts- og felleskostnader.
 

Note 14 - Vesentlige avtaler

Petoro AS har avtale med Azets Insights AS (Azets) om levering av regnskapstjenester og tilhørende IKT–tjenester knyttet til regnskapsføringen av SDØE. Avtalen gjelder fra 01.03.2020 med en varighet på 5 år og med opsjon for Petoro AS på 2 års forlengelse. Kostnadsført regnskapshonorar til Azets i 2023 for regnskapsføringen av SDØE utgjorde 11 millioner kroner.
 
Petoro AS har hatt en avtale med Tietoevry ASA om levering av IT driftstjenester for kontorstøtte og administrative løsninger samt konsulentbistand frem til 31.12.2023. Kostnadene under IT driftsavtalen for 2023, var 14,2 millioner kroner. Det er inngått nye avtaler på IT driftstjenester fra 01.01.2024. Petoro AS har videre en avtale med SLB AS for drift av petroleumstekniske løsninger. Avtalen gjelder fra 01.01.2023 med en varighet på 3 år, deretter med automatisk fornyelse i ett år av gangen. Kostnadene under driftsavtalen for petroleumstekniske løsninger var i 2023 på 9 millioner kroner.
 

Note 15 - Nærstående parter

Equinor ASA og Petoro AS har felles eier ved Nærings- og fiskeridepartementet og er dermed nærstående parter. Det har ikke vært vesentlige transaksjoner i 2023 mellom Equinor ASA og Petoro AS. Petoro AS har vært forhandlingsleder for enkelte felt knyttet til SDØE-porteføljen hvor Equinor ASA er operatør, ref. note 1.