Årsrapport for SDØE og Petoro 2023
Last ned rapport     |     petoro.no

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger i henhold til åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Gjennom strengere krav til åpenhet og ansvarlighet, skal åpenhetsloven bidra til å forebygge menneskerettighetsbrudd og uanstendige arbeidsforhold hos virksomhetenes forretningsforbindelser og i leverandørkjeden. For Petoro betyr dette at selskapet vil gi enhver som ber om det, informasjon om hvordan selskapet håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Petoro mottok ingen slike henvendelser i 2023.
 

Virksomhetens art

Petoro AS er et statseid aksjeselskap som ivaretar statens deltakerandeler i interessentskaper på norsk kontinentalsokkel. Hovedtyngden av selskapets virksomhet skjer derfor som rettighetshaver i slike interessentskap, etablert under Samarbeidsavtalen. I henhold til Offshore Norges retningslinje nr. 148, er det operatøren som i første rekke foretar risikobaserte aktsomhetsvurderinger i tilknytning til interessentskapets aktiviteter. Som følge av retningslinjens tilordning av ansvar for aktsomhetsvurderinger til rettighetshaverselskapet legger Petoro som utgangspunkt operatørens aktsomhetsvurderinger til grunn i sin egen aktsomhetsvurdering under Åpenhetsloven.

For leverandører og forretningspartnere, utenfor nevnte interessentskap, foretar Petoro en egen aktsomhetsvurdering.

 

Aktsomhetsvurderinger som deltaker i interessentskap

I henhold til bransjens retningslinje, henvist til ovenfor, kan Petoro legge operatørens aktsomhetsvurderinger til grunn som utgangspunkt for sin egen aktsomhetsvurdering. Som pliktsubjekt etter loven, foretar Petoro i tillegg egne vurderinger. Dette skjer ved at Petoro vurderer om informasjonen operatøren i interessentskapet har gitt er tilstrekkelig til at selskapet kan oppfylle sine forpliktelser etter åpenhetsloven.

Petoro har benyttet seg av eksisterende ordninger i Samarbeidsavtalen for å adressere aktsomhetsvurderinger knyttet til interessentskapets aktiviteter på følgende måte i 2023:
  • Petoro har i flere Partnerforum, sammen med de øvrige rettighetshavere, påsett at operatør har redegjort for sitt arbeid med aktsomhetsvurderinger herunder påpekt ufullstendig eller manglende redegjørelse.
  • Gjennom aktiv deltakelse i interessentskapets styringskomite, har Petoro hatt fokus på at operatør, i sitt arbeid med identifisering og styring av risiko, har underrettet om eventuelle faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser knyttet til interessentskapets aktiviteter. Dette omfatter også etterlevelse av åpenhetsloven.
I 2023 har det ikke fremkommet forhold som har begrunnet tiltak fra Petoros side.
 

Aktsomhetsvurderinger i Petoro AS

For leverandører til selskapet, utenfor nevnte interessentskap, foretas egne aktsomhetsvurderinger. Arbeidet med aktsomhetsvurderinger er nedfelt i en intern retningslinje etter et rammeverk basert på FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og OECDs modell for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv, og er forankret i selskapets ledelse og styre. 
 
OECD's modell for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv.
OECD's%20modell%20for%20aktsomhetsvurderinger%20for%20ansvarlig%20n%C3%A6ringsliv

Kilde: OECD

Petoro har gjennomført aktsomhetsvurderinger basert på risikoart og -grad, samt selskapets tilknytning til aktuell risiko i 2023. Alle leverandører har blitt vurdert ut fra Petoros påvirkningsmulighet og definerte risiko, herunder type virksomhet og lokasjon av organisasjon. Leverandører har videre blitt delt inn i ulike kategorier slik at de mest alvorlige risikoene blir først prioritert. Ut fra kategori bestemmes tiltak som iverksettes for å følge opp leverandøren.

Kartleggingen har ikke avdekket faktiske negative konsekvenser av selskapets virksomhet, verken hos Petoro eller hos selskapets leverandører eller forretningspartnere.

Tiltak og forventninger til leverandører

Petoro har over flere år jobbet med samfunnsansvar som en integrert del av selskapets virksomhetsstyring og vil fortsette dette arbeidet i 2024, hvor fokus vil være på intern opplæring og bevisstgjøring, for å sikre god etterlevelse og kontinuerlig forbedring i organisasjonen.

Petoro forventer at selskapets samarbeidspartnere og leverandører utviser samme etiske standard som den selskapet setter til egen forretningsdrift. I Petoros standard avtalevilkår inngår krav om at leverandører skal gjennomføre oppdrag med høy profesjonalitet og etter høy etisk standard. Utdrag av Petoros forretningsetiske retningslinjer inngår i alle Petoros standardkontrakter som retningsgivende. I interessentskapene skal styringskomiteene behandle og avgjøre saker knyttet til anskaffelses- og kontraktstrategi.