Årsrapport for SDØE og Petoro 2023
Last ned rapport     |     petoro.no

Årets aktiviteter og resultater

Det vises til “Oppdragsbrev til Petoro AS for 2023”, samt plan for virksomheten til Petoro AS. Nedenfor gjengis målene i oppdragsbrevet og Petoros ivaretakelse av disse. 
Johan Sverdrup. Foto: Foto: Lizette Bertelsen/Jonny Engselsvoll - Woldcam/©Equinor

Ivaretakelse av statens direkte deltakerandeler

Petoro skal være en aktiv partner som gjennom eget arbeid og helhetsvurderinger skal bidra til å maksimere verdien av SDØE-porteføljen. Arbeidet skal orienteres mot områder og oppgaver der selskapet med utgangspunkt i porteføljen og i samspill med øvrige aktører på norsk sokkel i særlig grad kan bidra til å øke verdiskapingen, hensyntatt statens samlede økonomiske interesser. Petoro vil i 2023 følge opp mange store og krevende prosjekter i gjennomføringsfasen samt en rekke prosjekter i planleggingsfasen.  Modne felt er fortsatt grunnstammen i SDØE-porteføljen, og mange av prosjektene vil bidra til ny produksjon fra disse. Flere brønner gjennom økt boreeffektivitet er sentralt i dette arbeidet. Videre er riktig konseptvalg og redusert usikkerhet i reservegrunnlaget vesentlig for realisering av verdiene for prosjekter i planleggings-fasen.
 

Operasjonelle mål

“Petoro skal utarbeide operasjonelle mål med hensyn til å opprettholde en høy produksjon i 2023.”    
Styringsparametere: Volumtall. Utvikling over tid og beskrivelse av avvik

Total produksjon var 994 tusen fat oljeekvivalenter per dag (kboed), en nedgang på 50 kboed sammenlignet med året før.
 
Gassproduksjonen var på 102 millioner standard kubikkmeter (mill. Sm3) per dag, som er en reduksjon på syv prosent sammenlignet med året før. Nedgangen skyldes i hovedsak revisjonsstans på Troll, samt midlertidig nedstengning av felt tilknyttet prosessanlegget på Nyhamna. Reduksjonen ble delvis motvirket av produksjon fra Snøhvit som var nedstengt første halvår i 2022 og Dvalin som startet produksjon i 2023.
 
Væskeproduksjonen var 354 kboed, en reduksjon på 5 kboed sammenlignet med året før. Reduksjonen i væskeproduksjon skyldes primært naturlig produksjonsfall på flere modne felt og revisjonsstans på Troll C, delvis motvirket av økt produksjon fra Johan Sverdrup fase 2.

Produksjon fra de modne feltene dominerer SDØE-porteføljen. For å øke produksjonen har selskapet i sin strategi følgende tre prioriteringer: (1) Modne felt, hvor målet er å skape flere investeringsmuligheter, (2) Områdeutvikling, hvor målet er å finne løsninger på tvers av porteføljen, (3) Mennesker og natur, hvor målet er å ta vare på våre omgivelser. Gjennom en fokusert oppfølging understøttet av faglig dybdeinnsats, jobber Petoro for å forsterke mulighetene for verdiskaping med vekt på langsiktig forretningsutvikling.

 
“Petoro skal utarbeide operasjonelle mål med hensyn til effektiv drift.” 
Styringsparametere: Utvikling i driftskostnader med beskrivelse av avvik

Effektivisering av felt i drift har også i 2023 vært en del av Petoros arbeid. Selskapet har vært en pådriver for effektivisering og kostnadsreduksjoner spesielt innenfor området boring og brønn. 

​​Produksjonskostnadene i 2023 var 24 milliarder kroner, om lag på nivå med forrige år. Økte kostnader til drift- og vedlikehold ble motvirket av reduserte kostnader til kjøp av kraft grunnet lavere priser.

Petoro følger utviklingen i produksjonskostnader tett, herunder kostnader til drift og vedlikehold av felt og infrastruktur. Petoro gjør vurderinger av kostnadsnivået på de ulike postene i lisensenes budsjetter og etterspør effektiviseringstiltak, blant annet med utgangspunkt i uavhengige benchmark-analyser.  

Behovet for effektivisering og kostnadsreduksjoner innenfor området boring og brønn har vært en viktig sak for Petoro gjennom flere år. Selskapets arbeid med forbedringer innen boring og brønn er omtalt senere i dette kapittelet.

Digitalisering som virkemiddel for forbedring og økt konkurransekraft står fortsatt på den strategiske agendaen til de fleste olje- og gasselskap, samt leverandører. Petoro bruker aktivt sin rolle i interessentskapene og på norsk sokkel til å forsterke forbedringsdrivet og bidra til endringsprosesser, samt legge til rette for effektiv datadeling. Videre har Petoro gjennom et strategisk samarbeid med SLB rettet spesiell innsats mot økt kvalitet og effektive arbeidsprosesser innen reservoarmodellering og brønnplanlegging.

 
“Petoro skal utarbeide operasjonelle mål med hensyn til ivaretakelse av sikkerhet og miljøhensyn.” 
Styringsparametere: Alvorlige hendelser, CO2-utslipp. Utvikling over tid og beskrivelse av avvik.

Alvorlig hendelsesfrekvens, definert som antall faktiske og potensielle tilløp til alvorlige hendelser per million arbeidstimer, er fremdeles for høy. Det var i 2023 totalt 18 alvorlige hendelser i SDØE-porteføljen, som gir en alvorlig hendelsesfrekvens på 0,56. Dette representerer en svak forverring fra 0,54 i 2022. Fallende gjenstander dominerer fortsatt hendelsesbildet. Personskadefrekvensen var 4,1 og er på nivå med forrige år.

Arbeidet med å forbedre sikkerheten prioriteres av Petoro. Denne holdningen blir tydelig kommunisert gjennom selskapets forventninger til HMS-ledelse og HMS-kultur i lisensene. Petoro har særlig oppmerksomhet på håndtering av storulykkerisiko, og selskapet er opptatt av kvalitet i risikovurderinger og læring på tvers av porteføljen. Petoro har i løpet av året gjennomført ledelsesbesøk med fokus på HMS på utvalgte felt og landanlegg.

Petoro publiserer i løpet av året en bærekraftsrapport som inneholder utslipp til luft og sjø fra SDØE-porteføljen, samt utviklingen over tid og beskrivelse av avvik.

 

Prioriterte mål og oppgaver for 2023

“Petoro skal gjennom eget dybdearbeid, studier og verifikasjoner bidra til realisering av reservegrunnlag og identifikasjon av nye utviklingsprosjekter for videre feltutvikling og økt utvinning fra modne felt i porteføljen.” 
Styringsparametere: Initiativ, tiltak og arbeid som er iverksatt av Petoro og oppnådde resultater og effekt disse har hatt.

Petoro har i 2023 ikke tatt noen nye investeringsbeslutninger for større prosjekter, som følge av den svært høye sanksjoneringsaktiviteten i 2022. I tråd med strategien har selskapet vektlagt arbeid med å skape grunnlag for nye prosjekter. En stor del av innsatsen har vært rettet mot eget reservoarsimuleringsarbeid, og dette har resultert i et styrket grunnlag for å realisere ytterligere reserver på feltene Johan Sverdrup, Åsgard, Visund, Heidrun, Troll, Oseberg, Snorre, Gullfaks og Martin Linge. Petoro har i tillegg hatt spesielt fokus på å øke gassuttaket fra feltene i porteføljen, og gjennom egne studier er det identifisert muligheter for dette på feltene Troll, Gullfaks, Oseberg og Åsgard. I sum anslås disse mulighetene til 19 milliarder Sm3 samlet for feltene i form av økt og akselerert gassuttak.

 
“Petoro skal gjennom eget dybdearbeid, studier og verifikasjoner bidra til økt boreeffektivitet og effektiv utnyttelse av rigg- og borekapasitet for boring av nye brønner.” 
Styringsparametere: Initiativ, tiltak og arbeid som er iverksatt av Petoro og oppnådde resultater og effekt disse har hatt. 

2023 har Petoro fokusert på å bidra til prosessforbedringer knyttet til brønnmodning og godkjenning av nye brønner, frigjøring av riggtid og bedre utnytte digitale løsninger i hele brønnkonstruksjonsfasen. Det første initiativet har resultert i en vellykket pilot på Snorre. Petoro har gjort egne studier og presentert forslag til å frigjøre riggtid i utvalgte deler av porteføljen. Videre er det positivt at det i 2023, etter mange års påtrykk fra Petoro, ble tatt investeringsbeslutninger for automatiske borekontrollløsninger (ADC) på flere felt med fast boreanlegg. Petoro har i løpet av året startet arbeid med nye digitale løsninger, inkludert bruk av kunstig intelligens. Selskapet arbeider også for videre utrulling av forbedret prosess for brønnmodning og brønngodkjenning i porteføljen.

 
"Petoro skal gjennom eget dybdearbeid, studier og verifikasjoner bidra til robuste og helhetlige konseptvalgsløsninger for funn og nye utbyggingsprosjekter som ivaretar fremtidig fleksibilitet."
Styringsparametere: Initiativ, tiltak og arbeid som er iverksatt av Petoro og oppnådde resultater og effekt disse har hatt.

Selskapet har i 2023 vært engasjert i arbeidet med å utvikle gode konseptløsninger for realisering av de største gjenværende funnene i SDØE-porteføljen; Wisting, Linnorm og Grosbeak. Petoro har i dette arbeidet lagt vekt på å velge utbyggingsløsninger som har kapasitet og utvidelsesmuligheter til å realisere hele verdipotensialet i feltene, og at relevant ny teknologi tas i bruk for å styrke lønnsomheten. Eksempler på dette er ubemannet produksjonsinnretning (Linnorm), flerfase over lengre avstander (Grosbeak) og avansert seismisk overvåkning (Wisting). Felles for alle prosjekter er at Petoro, som stor rettighetshaver på tilknyttet infrastruktur bidrar med et områdeperspektiv som gir synergier og optimaliseringsgevinster. Dette er spesielt viktig for utvikling av gassløsninger.

 
"Petoro skal gjennom eget dybdearbeid, studier og verifikasjoner bidra til kvalitet i underlagene for investeringsbeslutningene."
Styringsparametere: Initiativ, tiltak og arbeid som er iverksatt av Petoro og oppnådde resultater og effekt disse har hatt.

Petoro har i 2023 ikke tatt noen nye investeringsbeslutninger for større prosjekter. Selskapets innsats har i stor grad vært rettet mot å skape nye investeringsmuligheter i porteføljen. Petoro har bidratt med alternative vurderinger og løsningsforslag i en rekke tidligfase-prosjekter, samt sikret at disse beslutningene tilfredsstiller gjeldende kvalitetskrav.

 
“Petoro skal gjennom eget dybdearbeid, studier og verifikasjoner bidra til redusert usikkerhet i reservegrunnlaget for nye prosjekter.”
Styringsparametere: Initiativ, tiltak og arbeid som er iverksatt av Petoro og oppnådde resultater og effekt disse har hatt.

I 2023 har Petoro gjennomført eget reservoarsimuleringsarbeid for å redusere usikkerheten i reservegrunnlaget for følgende større fremtidige prosjekter:
  • Johan Sverdrup – for å understøtte utviklingen av fase 3
  • Heidrun HEP – for å skape muligheter for videre utvidelser
  • Troll fase 3 steg 3 – for å sikre en optimal utnyttelse av feltets infrastruktur
“Petoro skal gjennom eget dybdearbeid, studier og verifikasjoner bidra til reduksjon av klimagassutslipp gjennom elektrifisering og andre tiltak.”
Styringsparametere: Initiativ, tiltak og arbeid som er iverksatt av Petoro og oppnådde resultater og effekt disse har hatt.

Det viktigste tiltaket for å oppnå betydelige reduksjoner i CO2-utslipp fra produksjonen på norsk sokkel er elektrifisering av installasjoner. Industrien har iverksatt en rekke initiativer for å identifisere og modne frem nye prosjekter. Elektrifisering av modne felt er et tidskritisk tiltak, både med hensyn til å nå nasjonale klimamål samt at inntektspotensialet i form av økt gassalg og sparte CO2-kostnader reduseres når gjenværende driftstid blir kortere. Petoro jobber derfor aktivt med operatører og partnerskap for å opprettholde prosjektfremdriften.

Petoro har betydelig aktivitet knyttet til modning av elektrifiseringstiltak, som vil bidra til store reduksjoner i klimautslipp fra porteføljen. I 2023 har selskapet hatt fire prosjekter i gjennomføringsfase; Del-elektrifisering av Troll B/C og Oseberg, i tillegg til hel-elektrifisering av Snøhvit og Draugen. Videre har det vært modnet frem nye elektrifiseringsprosjekter på Haltenbanken og i Tampen-området, samt på Grane og Kårstø. Samlet har prosjektene potensial til å redusere porteføljens CO2-utslipp, slik at Petoros mål om 55% reduksjon innen 2030 kan nås.

 

Overvåking av Equinors avsetning av statens petroleum

Petoro skal følge opp at Equinor utfører avsetningen av statens petroleum sammen med sin egen i samsvar med avsetningsinstruks gitt til Equinor ASA, herunder bidra til en rettmessig fordeling av inntekter og kostnader mellom staten og Equinor. 

“Petoro skal følge opp avsetningen av statens petroleum med oppmerksomhet på markedssituasjonen, potensielle interessekonflikter samt saker av stor verdimessig betydning."
Styringsparametere: Tiltak som er iverksatt av Petoro og oppnådde resultater.

I 2023 har Petoro prioritert saker innenfor avsetning av både olje og gass. Selskapet har hatt særlig søkelys på tiltak for å øke gassproduksjonen for å levere mest mulig gass til det europeiske markedet fremover. I tillegg har selskapet hatt særlig oppmerksomhet på i hvilken grad avsetningsmodellene oppfyller målene i Avsetningsinstruksen om maksimal verdiskaping og rettmessig fordeling mellom Equinor og SDØE.
 
Petoro er opptatt av at produktene avsettes på en slik måte at høyest pris oppnås, og at porteføljens fleksibilitet blir benyttet til å oppnå en høyest mulig verdiskaping. I denne sammenheng er optimal videreutvikling, regularitet, utnyttelse av kapasitet og fleksibilitet i produksjonsanlegg og infrastruktur av stor betydning.
 
Det har blitt gjennomført utvalgte kontroller for å sikre at SDØE får sin rettmessige andel av kostnader og inntekter relatert til avsetningen. Det er tatt flere viktige prinsipielle avklaringer relatert til avsetningen og Petoro har gjennom året hatt dialog med Nærings- og Fiskeridepartementet på områder i instruksen. Videre har selskapet hatt utstrakt dialog med Equinor, herunder oppfølging av felles mål for kostnader og verdiskaping.

 

Økonomistyring

“Petoro skal
  • ivareta god økonomistyring og kontroll av SDØE i samsvar med regelverk for økonomistyring i staten og instruks for økonomistyring av SDØE 
  • utarbeide og følge opp budsjett og prognoser, forestå regnskapsføring og foreta periodiske avviksanalyser og rapportering av SDØEs finansielle tilstand og utvikling.” 
Petoro har i 2023 ivaretatt god økonomistyring og kontroll av SDØE i samsvar med Økonomiregelverket i staten og instruks for økonomistyring av SDØE. 

Selskapet har videre utarbeidet og fulgt opp budsjett og prognoser, vært ansvarlig for regnskapsføring gjennom ekstern regnskapsfører og foretatt periodiske avviksanalyser og rapportering av SDØEs finansielle tilstand og utvikling i henhold til de frister som er spesifisert i Oppdragsbrevet. 

Petoro fikk også for 2022 ren beretning
for SDØE fra Riksrevisjonen.
 

Effektiv drift

Petoro skal arbeide systematisk med å utnytte tildelte ressurser effektivt. Selskapet skal utarbeide operasjonelle mål og indikatorer som gir uttrykk for effektiviteten ved selskapets drift og som lar seg sammenligne over tid. 

“Petoro skal utføre sine hovedoppgaver på en effektiv måte, herunder utnytte mulighetene for effektiv drift ved anvendelse av digitale løsninger og digital datadeling”
Styringsparametere: Initiativ, tiltak og arbeid som er iverksatt av Petoro og vise til effekten av disse.

Petoro har som mål å drive virksomheten så effektivt som mulig. Selskapet har et rammeverk for effektivisering og forbedring. Rammeverket er en integrert del av selskapets virksomhetsstyring.

I løpet av året har selskapet gjennomført 54 ulike forbedrings- og effektiviseringstiltak. Effekten av tiltakene er estimert til mellom 1,5 og 2,5 millioner kroner i årlige kostnadsbesparelser samt 300 sparte arbeidstimer. Videre har tiltakene gitt økt kvalitet og mindre feil, økt tilgjengelighet av informasjon og mer effektive arbeidsprosesser.

Selskapet har organisert sine hovedoppgaver slik at nye andeler som selskapet mottar til forvaltning ivaretas med begrenset endring i ressursbruk. Petoro har organisert sin virksomhet med en lav basisbemanning. Om lag 40 prosent av selskapets kostnadsforbruk er knyttet til kjøp av eksterne varer og tjenester, hvor de største områdene er IKT, regnskaps- og revisjonstjenester, samt innkjøp av prosjektrettet kompetanse og studier innenfor selskapets strategiske prioriteringer. Petoro er opptatt av å legge til rette for høy konkurranse i sine anbudsprosesser slik at selskapet oppnår de beste betingelsene tilgjengelige i markedet, samt tett kostnadsoppfølging av eksisterende avtaler.

I tråd med selskapets digitale strategiplan arbeider Petoro med å utnytte muligheten for effektivisering og forbedring ved bruk av digitale verktøy. Formålet er å bedre kvalitet og tilgjengelighet av informasjon, redusere bruk av tid på rutineoppgaver og manuelle operasjoner, effektivisere rapporterings- og påseoppgaver, samt forbedre selskapets påvirkningskraft gjennom bedre innsikt, analyser og beslutningsgrunnlag.

Petoro er også opptatt av effektivisering og forbedring i interessentskapene ved å følge opp kostnader og effektiviseringstiltak, blant annet gjennom sin strategiske prioritering innen boreeffektivitet. Effektiviseringstiltakene i interessent-skapene gir ikke utslag i Petoros regnskaper, men gjennom økt kontantstrøm fra SDØE. På samme måte er det et stort potensial i bruk av digitale løsninger og økt datadeling i og mellom interessentskapene for å øke verdien for SDØE-porteføljen. Petoro er en aktiv pådriver for dette arbeidet.